Tromboseregisteret ved Sykehuset Østfold (TROLL)

TROLL er et lokalt kvalitetsregister for venøs blodpropp. Alle pasienter som blir diagnostisert og/eller behandlet for venøs blodpropp i Østfold blir inkludert. Registeret er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og personvernombudet, og har per i dag flere tusen registrerte pasienter.

Kontaktinformasjon vedrørende registeret

Waleed Ghanima Waleed.Ghanima@so-hf.no
Heidi Hassel Pettersen Heidi.Hassel.Pettersen@so-hf.no

 

Hensikten med registeret er å sikre kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med venøs blodpropp.

 

Deltakelse i registeret har ingen innvirkning på behandlingsprosedyrer eller undersøkelser. Dataene som inngår i registeret er en systematisering av opplysninger som vanligvis inngår i din journal.

I Tromboseregisteret er det registrert:

  • Personopplysninger
  • Informasjon om type blodpropp, årsak, utredning, blodprøver, radiologiske undersøkelser, behandlingsform og komplikasjoner eller bivirkninger.
  • Oppfølging etter blodpropp

 

Opplysningene blir lagret elektronisk i et eget dataregister som er godkjent av Datatilsynet i henhold til Helseregisterloven.

Alle data vil bli behandlet konfidensielt, og alle som arbeider med dataene har taushetsplikt.

Samtykket vil lagres elektronisk i en fellesløsning for samtykkeregister ved Sykehuset Østfold.

 

Det kan være ønskelig å benytte seg av dine registrerte opplysninger, til forskning på blodpropp i fremtiden. Det innebærer ingen tilleggsundersøkelser av deg. De opplysningene som det ønskes å forske på, er allerede samlet inn i TROLL.
Du må kun gi, skriftlig, samtykke til at dine registrerte opplysninger kan benyttes i forskningsøyemed.

Ved forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille informasjon fra registeret med andre opplysninger fra sykejournal og fra andre offentlige registre som: Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Reseptregisteret.

Forskningsprosjekter tilknyttet til TROLL skal godkjennes av Regional etisk komite.

 

 

Sist oppdatert 08.05.2024