Bilde fra føde barsel

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et nødvendig virkemiddel for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere uansett bakgrunn. Pasienter og pårørende er en viktig ressurs og har verdifull kunnskap og erfaring fra sitt møte med Sykehuset Østfold og medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

Sist oppdatert 19.01.2024