Ungdomsrådet

Ungdomsrådet kan kontaktes på ungdomsradet@so-hf.no​

Innkallinger

ReferaterØnsker du et spesifikt referat fra før 2021, send en e-post til ungdomsradet@so-hf.no​​​

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. De er et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester for ungdom, uavhengig av kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
 • Arbeide for at tjenestetilbudet i SØ for ungdom har høy kvalitet og gir gode pasientforløp.
 • Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter og pårørende.
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene.
 • Bidra til å følge opp SØs vedtatte strategi for brukermedvirkning – Åpenhet og involvering

 • Fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom.
 • Utarbeide arbeidsplan for kommende år samt årsrapport for foregående år. Årsrapporten inngår i brukerutvalgets årsrapport.
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til SØ sine høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom.
 • Uttale seg i styresaker som Ungdomsrådet finner relevante.
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • Bidra til å styrke arbeidet med bedring av pasientservicen til ungdom

 • Ungdomsrådet skal ikke behandle saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i SØs ordinære organer for slike saker eller av pasientombudet.
 • Mandat og arbeidsform for Ungdomsrådet skal evalueres og evt. revideres etter ett års virke

10. januar

24. januar

6. mars

29. mai

11. september

30. oktober

4. desember

4. januar
8. mars
24. mai
6. september
27. - 28. oktober (helgesamling)
29. november​​

​​​Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

Brukerrepresentanter - godtgjøring for ungdomsråd ved Sykehuset Østfold

​Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

Reiseregning

Reiseregning fylles ut av medlemmene etter hvert møte i ungdomsrådet, prosjekter, råd eller utvalg.

Reiseregning for brukerrepresentanter fylles ut digitalt via Microsoft Forms

Obs! Ingen sensitive opplysninger i skjema.

Det må fylles ut et skjema for hver reise/ møte.

Kvittering for parkering sendes per e-post til linda.eikemo@so-hf.no

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, må bekreftelse fra arbeidsgiver sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

Ta kontakt med samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no


Sist oppdatert 07.08.2023