Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Nedenfor finner du nyttig informasjon om dine rettigheter. Full oversikt finner du på helsenorge.no.​

​​Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din, hvis timen du har fått ikke passer.

Ved gjentatt avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Dersom alle møter til timene sine, blir ventetiden i spesialisthelsetjenesten kortere.

Les mer om avbestilling av time/om du ikke møter

Har du fått skriftlig beskjed i innkallingsbrevet om at du må kjøpe preparater før du skal til time på sykehuset, så kan du få refundert utlegget. Eksempler på preparater er tømmingsmidler før gastromedisinske undersøkelser og bedøvende krem til håndrygg når barn skal få narkose. 

Skjemaet må fylles ut for hånd og sendes, med originalkvitteringer, til adressen som står nederst på skjemaet.

Du kan også få papirskjemaet utlevert i poliklinikkenes resepsjoner. Da kan du fylle ut skjemaet mens du er på poliklinikken, legge ved kvitteringene og be personalet i resepsjonen sende kravet i internposten til regnskapsavdelingen.

Skjema for refundering av utlegg av apotekutgifter

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.​

Les mer om barn som pårørende

Ved å lytte til pasienter og pårørende kan vi videreutvikle helsetjenestene på best mulig måte.

​Vi er opptatt av hva pasienter, brukere og pårørende mener, og vi ønsker å bruke deres erfaringer og kompetanse. Vi vil at pasientene og brukerne skal spille en viktig rolle når vi utvikler og endrer tilbudet ved sykehuset. Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt, slik at vi kan videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.


Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Les mer om egenandel og frikort

Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Les mer om Ekspertpanelet

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Les mer om dine rettigheter ved fristbrudd

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.​

Les mer om kjernejournalDu har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.​

Les mer om klage og erstatning

Norsk Pasientforening bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet. ​​

Lenke til Norsk pasientforening

Statlig organ som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. ​

Lenke til Norsk pasientskadeerstatning

Informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk pandemiregister og hvilke rettigheter du har.

Pandemiregister

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.​

Les mer om pasienter og personvern​

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.


Her får du nyttig inform​asjon om pasientjournal

Pasient- og brukerombudet skal ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud.

Lenke til Pasient- og brukerombudet sine nettsider

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.​

Les mer om dine rettigheter på Helsenorge

Her finner du gode råd og nyttig informasjon til deg som er pårørende.​

Informasjon til på​rørende på helsenorge.no

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk

Du har rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger.

Les mer om rett til valg av behandlingssted​​

Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.
Du skal få skriftlig tilbakemelding om utfallet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

Les mer om rett til vurde​ring og nødvendig helsehjelp

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring


Som pasient eller bruker har du rett til å medvirke i valg av undersøkelses- eller behandlingsmetoder. Samvalg er prosessen der du sammen med helsepersonell tar beslutninger om hva som passer best for deg. Samvalg er en form for brukermedvirkning på individnivå.

Les mer om samvalg​


​​​

Sist oppdatert 13.05.2024