Vil du se journalen din?

Pasientjournal

Er du usikker på hva legen sa, eller kanskje du ikke husker alt som skjedde da du var innlagt på sykehuset?

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og hva slags informasjon som er gitt. Det er strenge regler for hvordan journalopplysninger skal behandles og hvem som kan ha tilgang til dem. 

Innsyn og anmodning om kopi

Du kan finne deler av din pasientjournal fra Sykehuset Østfold ved å logge deg på med bank-ID på Helsenorge:

helsenorge.no

Her får du veiledninger og tilgang på tjenester som hjelper deg å følge opp din egen helse. Innsynstjenesten er tilgjengelig for pasienter som har fylt 16 år.

Dette er eksempler på dokumenter du kan få direkte innsyn i:

  • Epikriser og brev datert etter 8.10.2015
  • Polikliniske notater, dagkirurgiske notater, sammenfatninger osv. datert etter 15.10.2018.

Ønsker du innsyn i eldre dokumenter, eller dokumenter som det ikke er mulig å lese fra helsenorge.no? Er du forelder/for esatt for barn i aldersgruppen 0-15 år og ønsker innsyn i barnets journal? Da må du få disse dokumentene tilsendt på papir i posten.

Bruk disse elektroniske skjemaene og spesifiser hva du ønsker: 

anmodning om utskrift av pasientjournalanmodning om utskrift av tilgangslogganmodning om endring i pasientjournalstille spørsmål om oppslag i pasientjournalforespørsel om å sperre/regulere innsyn i journal ​Har du ikke mulighet til å logge inn på helsenorge.no?

Dersom du ikke kan sende anmodning om innsyn elektronisk til sykehuset, kan du benytte dette skjemaet på papir: 

Innsyn i pasientjournalFølg veiledningen på skjemaet og send det i posten til oppgitt adresse.  Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt. Journalen sendes din folkeregistrerte adresse.

Vi sender dokumentene du etterspør så raskt vi kan, og senest innen 4 uker.

Du har rett til innsyn i hele pasientjournalen din, dersom du ønsker det. Du har også rett til å få forklart faguttrykk og andre forhold av betydning for å forstå innholdet i journalen. I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Helsetilsynet. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.

  

Har du spørsmål?

Ring journalarkivet i Sykehuset Østfold på telefon 69 86 54 05, hverdager klokken 0800 - 1530.

Sist oppdatert 09.06.2023