Behandling

Habilitering - Intensiv trening av hukommelse og oppmerksomhet hos barn og unge

Amsterdam Memory and Attention Training for Children (AMAT-C) er en anerkjent nederlandsk metode for opptrening av hukommelse og oppmerksomhet for barn og ungdom etter ervervet hjerneskade. Oppmerksomhet- og hukommelsesfunksjoner er svært viktige for å tilegne seg ny kunnskap og anvende denne i hverdagslivet. Metoden tilbys barn i alderen 10 – 16 år. Forskning og erfaring knyttet til denne metoden viser at mange barn har stor nytte av treningen.

AMAT-C er et individuelt tilbud til barn med ervervet hjerneskade og gjennomføres ikke i gruppe. Nye treningsforløp starter i august og januar og avsluttes etter 17 uker. Ved henvisning til AMAT-C er det nødvendig å først avklare skolens mulighet til å gjennomføre programmet.

Før

Forutsetningen for deltagelse er at spesialisthelsetjenesten har kartlagt at barnet/ungdommen har spesifikke oppmerksomhets- og hukommelsesvansker som påvirker ham eller henne i hverdagen. Barnet/ungdommen må være informert om innholdet i treningen og selv være motivert for å gjennomføre treningen.

Det må avklares med barnets/ungdommens skole at det legges til rette for trening ca. 30 minutter hver skoledag i 17 uker og at treningen kan gjennomføres med en fast lærer/spesialpedagog under ukentlig veiledning fra Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB). Ved oppstart av treningen gjennomfører RIB opplæringskurs i treningsmaterialet for lærer. RIB avholder møte med lærer, dere foreldre og barnet/ungdommen på skolen. I tillegg gjennomføres en enkel kognitiv utredning av barnet/ungdommen der man vurderer hukommelse, oppmerksomhet og eksekutive funksjoner.

Under

Treningen gjennomføres daglig i skoletiden i ca. 30 minutter i løpet av 17 uker. Barnet / ungdommen trener sammen med en lærer, og fagpersoner fra RIB veileder lærer ukentlig. Veiledningen skjer ved oppmøte eller over videokonferanse.

Treningsprogrammet har tre faser. Den første fasen går over fire uker og handler om å trene barnet/ungdommen i å opprettholde oppmerksomhet. I den andre fasen fokuserer man i løpet av åtte uker på selektiv oppmerksomhet. Den tredje fasen, som går over fem uker, handler om hukommelses- og læringsstrategier.

RIB holder ukentlig veiledning med lærer og enkelte ganger med barnet/ungdommen. Ved avslutning avholdes nytt møte med lærer, foresatte og barnet/ungdommen på skolen.

Etter

Oppmerksomhets- og hukommelsestestene som ble foretatt før behandlingsstart blir gjennomført på nytt etter at treningsperioden er avsluttet. Dette blir gjort for å vurdere barnets/ungdommens fremgang og utvikling.
Barnet/ungdommen, dere foreldre og skolen får en tilbakemelding på utbytte av treningen og forslag til tiltak for å vedlikeholde eller videreutvikle barnets/ungdommens progresjon knyttet til oppmerksomhets- og hukommelsesferdigheter.

Foresatte, henviser og fastlege får en oppsummerende rapport etter siste opphold.

Kontakt

Sarpsborgklinikken Barne- og ungdomshabilitering

Kontakt Barne- og ungdomshabilitering
Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg