Tre barn

Barne- og ungdomshabilitering

Til seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) kommer barn og unge under 18 år som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse med nevrologisk årsak. Funksjonsnedsettelsen kan bety at barnet har problemer med å bevege seg eller å forstå og tolke sine omgivelser eller å kommunisere og være sammen med andre.

Når et barn har en funksjonsnedsettelse kan det påvirke hele familiens hverdag. Barn og unge utvikler seg best når de lever i en familie og i et lokalsamfunn som er støttende. HABUs tilbud retter seg derfor også mot familie, nettverk og fagpersoner i nærmiljøet.

Habilitering skal bidra til å gjøre barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og deres familier, i stand til å mestre hverdagens utfordringer. Habilitering er et samarbeid mellom flere instanser. Kommunene har hovedansvar for helsetjenester, opplæring, sosiale tjenester, fritidstilbud m.m. Barne- og ungdomshabiliteringens tilbud er et supplement. Familien, eventuelt barnet eller ungdommen selv, medvirker i utformingen av tilbudet. "Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet", § 2 Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2006.

Vi kan tilby diagnostisering, kartlegging av funksjoner, bistand i planlegging av tiltak, medisinsk oppfølging ved behov, råd, støtte og informasjon. Våre tilbud gis i form av individuell utredning/veiledning og som kurs og gruppevirksomhet.

Ved HABU arbeider pedagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, leger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer. Når barnet eller ungdommen blir henvist, settes det sammen et team av fagpersoner ut fra individuelle behov.

HABU er en spesialisthelsetjeneste som er organisert under avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold.

Ønsker du å delta på kurs eller i gruppeaktivitet, er du velkommen uten henvisning.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg

Kurs og møter

 • Autismekurs for foreldre til barn 0-6 år
  Autismekurset er et tilbud til foreldre i Østfold med barn i aldersgruppen 0 til 6 år som nylig har fått diagnosen autisme, og som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.
  Autismekurs for foreldre til barn 0-6 år
  2.
  september
  2024
  4 dager
 • Starthjelpskurs for foreldre som har fått et barn med nedsatt funksjonsevne
  Starthjelpskurset er et tilbud til foreldre som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet. Kurset holdes av seksjon barne- og ungdomshabilitering.
  Starthjelpskurs for foreldre som har fått et barn med nedsatt funksjonsevne
  7.
  oktober
  2024
  4 dager
 • SIBS kommunikasjonskurs for søsken i alderen 8 - 12 år
  Hvordan styrke kommunikasjonen mellom søsken og foreldre til barn med funksjonsnedsettelse? Kurset er for søsken i alderen 8 - 12 år og foreldre til barn med funksjonsvariasjon som er henvist til barne- og ungdomshabiliteringen.
  SIBS kommunikasjonskurs for søsken i alderen 8 - 12 år
  11.
  oktober
  2024
  2 dager