Behandling

Habilitering - Cerebral parese hos barn og unge, PIH CP-start

PIH CP-start, er et gruppebasert, intensivt opptrenings- og behandlingstilbud til førskolebarn med cerebral parese og med lett grad (GMFCS-nivå I-III) av motorisk funksjonsnedsettelse. Programmet strekker seg over ca. et år, og nye grupper starter en gang i året. Programmet veksler mellom behandlingstilbud (inntil 6 uker fordelt på 3-4 opphold) i Kristiansand og oppfølgende trening i barnets hjem og barnehage.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les mer på helsenorge.no

Målsettingen er å bidra til å optimalisere barnets utvikling av ferdigheter innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse (kognitive og sosiale ferdigheter). Over 150 barn med foreldre har vært gjennom programmet. Vi har fått gode tilbakemeldinger og kan dokumentere nytte.

Barna og foreldrene er fulgt opp i ulike forskningsprogram og ved strukturert prosessevaluering.

Henvisning og vurdering

Barnet må henvises til Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) via spesialisthelsetjenesten og det må fremgå av henvisningen hvilke behandlingstilbud barnet er søkt inn på. Vi ønsker at henvisningen inneholder en oppdatert beskrivelse av barnet og at det legges ved kopi av tidligere utredningsrapporter. Det er ønskelig at foreldre sender oss informasjon om barnet og familien som kan ha betydning for hvordan vi bør tilrettelegge og utforme et godt tilbud til barn og familien som helhet.

Henvisninger vurderes i tråd med de til enhver tid gjeldende frister og vi sender svar på henvisningen til både foresatte og henviser.

RIBs ulike behandlingstilbud har ulike søknadsfrister:

PIH CP-lett 1. november, med oppstart over nyttår.

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål rundt henvisningsfrister.

Før

Før første behandlingsopphold, ber vi deg som forelder til å sende oss et kort videoopptak, som viser barnet i aktivitet, lek og samspill i hverdagen. Vi tar også kontakt med dere på telefon og har et oppstartsmøte før det første behandlingsoppholdet. Under oppstartsmøtet ønsker vi at både foreldre og fagpersoner deltar.

I møtet vil dere få nærmere informasjon om hva deltakelse i PIH programmet innebærer, som programmets innhold, behandlingsprinsipper og etablering av målrettet teamarbeid mellom foreldre og lokale fagpersoner. Det er nødvendig at minst en forelder deltar i opplæringen gjennom hele programperioden. I tillegg er det ønskelig at begge foreldre/foresatte deltar noe sammen både under behandlingsoppholdene og ved samarbeidsmøter som finner sted mellom oppholdene. Dette gjør vi fordi vi ønsker at begge foreldre skal delta i målvalg for deres barn,  få samme informasjon fra oss og få en felles erfarings- og kunnskapsbasis.

Under

Under oppholdene i Kristiansand er det tilrettelagt opptrenings- og behandlingstilbud på hverdager fra klokken 09.00-15.00. I tillegg inngår tilrettelagte temakvelder for foreldre under oppholdene. I løpet av programperioden gjennomføres kartlegging, trening og stimulering av barna, kombinert med undervisning, veiledning og samtaler med foreldre. Målsettingen med tilbudet er å bidra til å optimalisere barnas utvikling av ferdigheter innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse (kognitive og sosiale ferdigheter), slik at barnet oppnår best mulig mestring, selvstendighet og fellesskap med andre barn.

Lokale fagfolk inviteres til å delta under behandlingsoppholdet og ved undervisning og samarbeidsmøter. Sistnevnte kan eventuelt gjøres per videokonferanse. 

Foresattes kunnskap om, og målsettinger for sitt barn, kombinert med fagfolks kartlegging og kunnskap, danner grunnlag for den målrettede treningen av det enkelte barnet. Sentralt i tiltakene er undervisning og veiledning til foreldre og lokale fagpersoner om barnas tilstand og utfordringer, og om hva som best mulig kan fremme deres utvikling. Utfra kunnskap om at alle barn utvikler seg best innen en familie hvor foresatte er trygge, tydelige og mestrende, legger vi også vekt på å bistå foreldre som opplever utfordringer til å finne en god balanse og mestring av utfordringer i familielivet.

Etter

Etter hvert habiliteringssopphold utformes en oppsummerende rapport som sendes til foresatte, henviser og fastlege og eventuelt andre, etter avtale med foresatte.

Vi anbefaler at foreldre og fagfolk har jevnlige samarbeidsmøter mellom gruppeoppholdene. Du kan kontakte våre fagfolk i PIH via telefon og e-post i mellomperioder.

Ved avslutning av deltakelse i det intensive programmet vil videre habiliteringsoppfølging skje som før deltakelse, ved at barnets HABU/henviser i samråd med foresatte og fagfolk i kommunen. Vi anbefaler at dere som foreldre/foresatte sammen med fagfolk fortsetter det målrettede teamarbeidet rundt barnet.

Kontakt

Sarpsborgklinikken Barne- og ungdomshabilitering

Kontakt Barne- og ungdomshabilitering
Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg