Økonomiske forhold for MRSA-positive personer

​Utgifter til undersøkelse og behandling av enkeltpasienter

Sykdom forårsaket av MRSA er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det ytes full godtgjørelse for utgifter til legehjelp for undersøkelse, behandling og kontroll når en pasient har grunn til å anta seg smittet med MRSA eller en lege får begrunnet mistanke om at pasienten har MRSA-infeksjon eller er bærer av MRSA (Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.)​

Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom

  • pasienten har grunn til å anta seg smittet med MRSA, eller
  • legen under konsultasjonen får mistanke om at pasienten har MRSA og etter samtykke med pasienten setter i verk nødvendig undersøkelse, eller
  • legen har oppfordret eller pålagt pasienten å møte til konsultasjon for å foreta undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, eller
  • det er behov for behandling eller kontroll av MRSA-infeksjon eller MRSA-bærerskap.

(Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.)

Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det ytes også stønad til utgifter til antiinfektive og dermatologiske legemidler til behandling av infeksjon og sanering av bærerskap hos pasienter med MRSA i henhold til faglige anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet. (Blåreseptforskriften § 4 nr 2. Faglige anbefalinger til antiinfektive og dermatologiske legemidler, se i punkt 4 - ”Fremgangsmåte for sanering”.)

Utgifter til undersøkelse av og tiltak overfor helsearbeidere

Utgifter i forbindelse med forhåndundersøkelse for MRSA av arbeidstaker skal dekkes av institusjonen der vedkommende skal tiltre (Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier). I de fleste tilfeller vil en ansatt som finnes MRSA-positiv og utelukkes fra arbeid, ha rett til sykepenger. Det er et vilkår for rett til sykepenger at arbeidstakeren har vært ansatt de siste fire ukene før sykemeldingen. Smitte med MRSA som en arbeidstaker pådrar seg i arbeidet, regnes som yrkesskade (Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade).  I tillegg til alminnelige arbeidstakere, er også bl.a. studenter og elever yrkesskadedekket.

Utgifter til smitteoppsporing

Trygden yter stønad for undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Dette gjelder både for utgifter hos allmennlege, utgifter i spesialisthelsetjenesten og for utgifter ved private laboratorier.


For full oversikt over dette, henvises det til MRSA-veilederen.

 

Sist oppdatert 13.01.2023