DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss tilbyr voksne (over 18 år) med psykiske lidelser diagnostisk utredning og tilpasset behandling og omsorg. Tilbudet omfatter kommunene Moss, Våler og Råde.

Almennpsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler gjennom individuelle samtaler og gjennom flere spesialiserte gruppebehandlingsmetoder.

Et fylkesdekkende tilbud (Østfold/Vestby) ved DPS Moss
Les mer om OCD-temaet

Tilbudet er egnet for mennesker hvor angsten begrenser deres livsutfoldelse.

Hver samling består av en del med bevegelsesterapi med fokus på balanse, frihet i pusten og evne til tilstedeværelse og en del med samtaleterapi bygd på elementer fra kognitiv terapi.

Varighet

Angstgruppen tilbyr et poliklinisk behandlingsopplegg som strekker seg over 14 ganger. 3 timer hver gang.

Henvisning

Via fastlege, privatpraktiserende eller andre innenfor spesialisthelsetjenesten.

 

Tilbudet er en kombinasjonsbehandling bestående av ukentlige gruppesesjoner, individualsamtaler, samt undervisning.

Gruppen  er ”slow open”, d.v.s at vi gjør kontinuerlige inntak i løpet av året. Gruppen vil til enhver tid ideelt sett bestå av 8 deltagere og bli ledet av to gruppeterapeuter. Vi forutsetter et tett samarbeid med pasientens fastlege vedrørende somatisk tilstand , vekt og krisehåndtering

Pasientene skal ha en bulimi eller anoreksi problematikk og være utredet somatisk, og forøvrig være motivert for behandling. Tilbudet gjelder kvinner og menn i aldersgruppa 18-50 år. Eksklusjonskriterier er aktiv rus/hasj, psykose, kognitiv svikt, alvorlig sosial angst, kronifiserte tilstander og  krise ved henvisningstidspunkt.

Varighet

Ett år med ukentlige gruppesesjoner og individualsamtaler ca hver 14. dag.

Henvisning

Via fastlege, privatpraktiserende eller andre innenfor spesialisthelsetjenesten.

Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS Nordre Østfold seksjon Moss og indre Østfold henvisende leger og samarbeidspartnere.

Tentativ diagnose:

Bakgrunn, relevante opplysninger om:

 1. Oppvekstsvilkår

 2. Utdannelse, arbeid og aktivitet

 3. Økonomi og bosituasjon

 4. Har pasienten barn? Opplysninger om pasientens omsorgsrolle

 5. Bruk av rusmidler

 6. Har pasienten nære slektninger med psykisk lidelse?

 7. Tidligere psykiatriske behandling

Aktuelt:

 1. Hvilke plager har pasienten nå?
 2. Hva er gjort for å hjelpe pasienten i forhold til sine plager? (herunder evt. medisinering)
 3. Har pasienten individuell plan?
  1. Kontaktinformasjon koordinator
  2. Hva er gjort av kommunale tjenester?
 4. Relevante somatiske forhold
 5. Behandlingsmål
  1. Pasientens behov, forventninger og motivasjon
  2. Hva er det ønskelig at DPS kan bidra med i poliklinikk, gruppetilbud, døgnenhet eller ambulante tjenester?

                                

Kontakt

Sentralbord DPS -

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

En parkeringsplass foran en bygning

Peer Gynts vei 72, Moss

Peer Gynts vei 72

1535