DPS nordre Østfold

Distriktspsykiatrisk senter nordre Østfold er en spesialisthelsetjeneste, som tilbyr voksne (over 18 år) med psykiske lidelser diagnostisk utredning, samt tilpasset behandling og omsorg i regionen nordre Østfold, dekket av DPS nordre Østfold Moss og DPS nordre Østfold Askimklinikken. Tilbudene omfatter kommunene Moss, Våler, Råde, Indre Østfold, Marker, Skiptvet og Vestby.

Vi har fokus på pårørende, og har egne ansvarlige med særlig fokus på barn som pårørende. Vi tilbyr også livsmestringskurs for voksne pårørende.

Hvis du er i behov av diagnostisk utredning og / eller psykiatrisk behandling hos oss, trenger du en henvisning fra lege eller psykolog i samarbeid med fastlege. I Moss ivaretar vi akutthjelpsfunksjon for hele opptaksområdet innenfor våre åpningstider.

Her finner du informasjon om våre gruppetilbud:

Enheten tilbyr kognitiv behandling i grupper.
Kognitiv terapi fokuserer på bevisstgjøring av egen tankeprosesser, og ser på hvordan disse henger sammen med følelser og atferd.

Behandlingen har som mål å gi kunnskap om egen lidelse, den kognitive modellen og virksomme teknikker for symptomlette.

Enheten har 8 plasser, og er organisert i døgnseksjonen.
Gruppene er sammensatt uavhengig av diagnose, og utredning bør være foretatt på forhånd.

Henvisning

Fra fastlege eller behandler i spesialisthjelsetjeneste. Privatpraktiserende i samarbeid med fastlege.

Varighet

Varighet på oppholdet er vanligvis 6 uker.

Program fra mandag til fredag klokken 09.00 – 20.00, stengt i helger.

Tilbudet er egnet for mennesker hvor angsten begrenser deres livsutfoldelse.

Hver samling består av en del med bevegelsesterapi med fokus på balanse, frihet i pusten og evne til tilstedeværelse og en del med samtaleterapi bygd på elementer fra kognitiv terapi.

Varighet

Angstgruppen tilbyr et poliklinisk behandlingsopplegg som strekker seg over 14 ganger. 3 timer hver gang.

Henvisning

Via fastlege, privatpraktiserende eller andre innenfor spesialisthelsetjenesten.

Tilbudet er en kombinasjonsbehandling bestående av ukentlige gruppesesjoner, individualsamtaler, samt undervisning.

Gruppen  er ”slow open”, d.v.s at vi gjør kontinuerlige inntak i løpet av året. Gruppen vil til enhver tid ideelt sett bestå av 8 deltagere og bli ledet av to gruppeterapeuter. Vi forutsetter et tett samarbeid med pasientens fastlege vedrørende somatisk tilstand , vekt og krisehåndtering.

Pasientene skal ha en bulimi eller anoreksi problematikk og være utredet somatisk, og forøvrig være motivert for behandling. Tilbudet gjelder kvinner og menn i aldersgruppa 18-50 år. Eksklusjonskriterier er aktiv rus/hasj, psykose, kognitiv svikt, alvorlig sosial angst, kronifiserte tilstander og  krise ved henvisningstidspunkt.

Varighet

Ett år med ukentlige gruppesesjoner og individualsamtaler ca hver 14. dag.

Henvisning

Via fastlege, privatpraktiserende eller andre innenfor spesialisthelsetjenesten.

Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS Nordre Østfold seksjon Moss og indre Østfold henvisende leger og samarbeidspartnere.
 

Tentativ diagnose:

Bakgrunn, relevante opplysninger om:

 1. Oppvekstsvilkår
 2. Utdannelse, arbeid og aktivitet
 3. Økonomi og bosituasjon
 4. Har pasienten barn? Opplysninger om pasientens omsorgsrolle
 5. Bruk av rusmidler
 6. Har pasienten nære slektninger med psykisk lidelse?
 7. Tidligere psykiatriske behandling

Aktuelt:

 1. Hvilke plager har pasienten nå?
 2. Hva er gjort for å hjelpe pasienten i forhold til sine plager? (herunder evt. medisinering)
 3. Har pasienten individuell plan?
  1. Kontaktinformasjon koordinator
  2. Hva er gjort av kommunale tjenester?
 4. Relevante somatiske forhold
 5. Behandlingsmål
  1. Pasientens behov, forventninger og motivasjon
  2. Hva er det ønskelig at DPS kan bidra med i poliklinikk, gruppetilbud, døgnenhet eller ambulante tjenester?

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

De fleste av våre enheter holder til i Peer Gynts vei 72, 1535 Moss.

DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Askimklinikken holder til i Sykehusgata 2, 1807 Askim.

En parkeringsplass foran en bygning

Peer Gynts vei 72, Moss

Peer Gynts vei 72

1535

En bil parkert foran en bygning

Askimklinikken

Sykehusgata 2

1807 Askim