Åsebråten, seksjon døgn og dag

Enhet dag/døgn tilbyr utredning og behandling til barn og unge i alderen 6-13 år og intensiv familiebehandling til barn og unge og deres familier i alderen 0 – 18 år.

Vi samarbeider nært med Østfold fylkeskommunale grunnskole og vi består av tre team som representer seksjonens tre ulike oppdrag.

Team utredning

Teamet utreder barn mellom 6-13 år. Tilbudet gis til barn med sammensatte vansker og hvor en poliklinisk ramme har vist seg, eller blir ansett som ikke tilstrekkelig. Det arbeides nært med barnas familier i utredningsarbeidet.

Utredningstilbudet tilrettelegges arenafleksibelt og ambulant; innenfor institusjonens rammer, på hjemmeskole, hjemme hos familier eller på andre arenaer som er hensiktsmessig. Utredningen er tverrfaglig ved at miljøterapeutiske samvær og observasjoner, psykologiske tester og utredninger, medisinske og barnepsykiatriske utredninger, bidrag fra foreldre og annen familie blir satt i sammenheng for å forstå det henviste barn best mulig.

Teamet består av miljøterapeuter, psykologspesialister, familieterapeuter, lege i spesialisering og overlege.

Team behandling

Teamet behandler barn mellom 6-13 år og deres familier.
Teamet gir behandling mandag til fredag på døgnbasis.

Tilbudet gis til barn som trenger et mer omfattende tilbud enn det en poliklinikk kan gi. Tilbudet er tverrfaglig og består av miljøterapi, familieterapi, individualterapi, medisinske og psykologiske undersøkelser og skoletilbud.

Det terapeutiske arbeidet foregår på ulike arenaer,- i institusjonen, hjemme hos familien, på barnets hjemmeskole eller på andre arenaer som vurderes som hensiktsmessig.

Behandlingstilbudets lengde blir tilpasset det enkelte barn og dets familie.

Teamet består av miljøterapeuter, psykologspesialist, overlege og  familieterapeut.

Team familiebehandling

Teamets oppdrag er intensiv familiebehandling. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier. Behandlingstilbudet består av familiesamtaler, foreldresamtaler og skoletilbud til henvist barn og søsken. Tilbudet strekker seg over fire ukers dagbehandling med individuelt tilpasset poliklinisk behandling i etterkant. I fire ukers perioden sykmeldes foreldre.

Det er barnet som henvises primært, men hele familien deltar i behandlingstilbudet.

Teamet består av psykologspesialist og familieterapeuter.

Skoletilbud

Under oppholdet får barn og ungdom sitt skoletilbud ved Viken fylkeskommunale grunnskole, avdeling Åsebråten. Undervisningen gis i samarbeid med hjemmeskolen.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

En bygning med glassvinduer

Ilaveien 127, Fredrikstad

Ilaveien 127

1605 Fredrikstad