Delprosjekter - utviklingsplan

Delprosjektleder Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef

Mandat

Gjennomgå utviklingsplan SØ 2018-2035 og se om det er endringer i kapitlene 2, 3 og 4 om nåsituasjonen, overordnede strategier og føringer og utviklingstrekk og framskrivninger.
Hva er vår ambisjon i helsefellesskapet, hvor langt har vi kommet og er vi på (rett) vei?
Beskrive utvikling av tjenester som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Hvordan vil vi håndtere nye satsningsområder? Vurdere om det er behov for nye strategier og tiltak for pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Følgende grupper skal prioriteres:

 • Barn og unge
 • Voksne med alvorlig psykiske lidelser og rusproblem
 • Skrøpelige eldre 
 • Personer med flere kroniske lidelser
Tilbudet innen habilitering for barn, unge og voksne skal styrkes, herunder ambulant virksomhet til pasienter. Veiledning til kommunalt personell skal prioriteres slik at tilbudet til pasienter og pårørende kan styrkes lokalt. Dette arbeidet skal prioriteres og omtales i de lokale utviklingsplanene.

Helseforetakene og kommunene har et felles ansvar for forebygging, og Sykehuset Østfolds bidrag til det felles ansvaret for å fremme folkehelse og forebygge sykdom og skade må omtales.

Har du innspill til delprosjektet? Send en e-post til Odd.Petter.Nilsen@so-hf.no​
 

Delprosjektleder Andreas Joner, klinikksjef, klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Mandat

 • ​​​​Gjennomgå utviklingsplan SØ 2018-2035 og se om det er endringer i kapitlene 2, 3 og 4 om nåsituasjonen, overordnede strategier og føringer og utviklingstrekk og framskrivninger.
 • Hvor langt har vi kommet og er vi på (rett) vei?
 • Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern. Se spesielt på de seks innsatsområdene som er beskrevet i regional fagplan:
  1. Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge
  2. Forebygging av selvmord
  3. Redusert og riktig bruk av tvang
  4. Oppfølging av ROP-lidelser
  5. Alkohol og helse
  6. Oppfølging ved utviklingsforstyrrelser
 • Hvordan vil vi håndtere nye satsningsområder? Vurdere om det er behov for nye strategier og tiltak for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling, jf. punkt 1-6 ovenfor.
I foretaksmøte 14. januar 2020 for Helse Sør-Øst ga HOD føring om at utviklingsplanen skal inneholde at «helseforetaket skal implementere tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam innen psykisk helsevern der det er grunnlag for det». Dette må beskrives i delprosjektet.

Har du innspill til delprosjektet? Send en e-post til Andreas.Joner@so-hf.no​


Delprosjektleder Liv Marit Sundstøl, klinikksjef, klinikk for akuttmedisin

Delprosjektet skal:

A) Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene
​B) Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene
Oppgavene er ulike og krever ulik involvering, og deles derfor opp i to arbeidsgrupper.

Mandat A - Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene


 • ​Gjennomgå utviklingsplan SØ 2018-2035 og se om det er endringer i kapitlene 2, 3 og 4 om nåsituasjonen, overordnede strategier og føringer og utviklingstrekk og framskrivninger. 
 • Hvor langt har vi kommet og er vi på (rett) vei?
​Hvordan vil vi håndtere nye satsningsområder? Vurdere om det er behov for nye strategier og tiltak for i akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, sammen med kommunene.​

Mandat B - Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene


Det igangsettes et regionalt prosjekt for samlet vurdering av oppgavedeling. Men SØ skal ta utgangspunkt i dagens organisering i arbeidet med utviklingsplanen.

 • Gjennomgå utviklingsplan SØ 2018-2035 og se om det er endringer i kapitlene 2, 3 og 4 om nåsituasjonen, overordnede strategier og føringer og utviklingstrekk og framskrivninger. 
 • Gjennomgå og foreslå forbedringstiltak og eventuelt endret organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene.
​Har du innspill til delprosjektet? Send en e-post til Liv.Marit.Sundstol@so-hf.no​

 

Delprosjektleder Volker Solyga, klinikksjef, klinikk for medisin

​Mandat

Delprosjektet skal:

Sette egne mål for å flytte spesialisthelsetjenester hjem til pasientene ved hjelp av teknologi.

 • ​Gjennomgå utviklingsplan SØ 2018-2035 og se om det er endringer i kapitlene 2, 3 og 4 om nåsituasjonen, overordnede strategier og føringer og utviklingstrekk og framskrivninger.
 • Hvor langt har vi kommet og er vi på (rett) vei?

Hvordan vil vi håndtere nye satsningsområder? Vurdere om det er behov for nye strategier og tiltak for å flytte spesialisthelsetjenester til pasientens hjem ved hjelp av teknologi.

 • ​Sette måltall og bli enige om hvordan vi måler.
Det må beskrives hvordan bedre og mer systematisk bruk av teknologi kan bedre kvalitet og pasientsikkerhet og gi redusert ressursbruk. Digitalisering vil være en grunnleggende forutsetning for realisering av målbildet som presenteres i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Har du innspill til delprosjektet? Send en e-post til Volker.Solyga@so-hf.no​

 

Delprosjektleder Mette Meisingseth, kompetansesjef, fag- og kompetanseavdelingen​

Mandat

Lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det skal legges til rette for livslang læring og en heltidskultur. Sykepleiere og helsefagarbeidere skal ha prioritet i dette planarbeidet.​ 

 • ​​Gjennomgå utviklingsplan SØ 2018-2035 og se om det er endringer i kapitlene 2, 3 og 4 om nåsituasjonen, overordnede strategier og føringer og utviklingstrekk og framskrivninger.
 • ​Hvor langt har vi kommet og er vi på (rett) vei?​
 • ​Hvordan vil vi håndtere nye satsningsområder? Vurdere om det er behov for nye strategier og tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse.
 • ​​Sette konkrete mål for kompetansedeling sammen med kommunene i helsefellesskapene. 
Korona-pandemien har gitt helseforetakene godt grunnlag for å vurdere hvilken beredskapskapasitet de har, og innen hvilke områder det er behov for å styrke kompetanse og kapasitet. 

Har du innspill til delprosjektet? Send en e-post til Mette.Meisingset@so-hf.no


Delprosjektleder Tore Dag Olsen, kst. avdelingssjef eiendomsavdelingen

Mandat - Utvikle arealbruksplan


 • ​Gjennomgå utviklingsplan SØ 2018-2035 og se om det er endringer i kapitlene 2, 3 og 4 om nåsituasjonen, overordnede strategier og føringer og utviklingstrekk og framskrivninger.
 • ​Hvor langt har vi kommet og er vi på (rett) vei?
 • ​Hvordan vil vi håndtere nye satsningsområder? Vurdere om det er behov for nye strategier og tiltak som blant annet vedlikehold, ombygging, nybygging og avhending i koordinerte tiltakspakker.
Gjennomføringen av større enkeltprosjekter skal følge Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter som før. Tidspunkt for igangsetting av større prosjekter skal fremgå ved rullering av økonomisk langtidsplan.

​​Har du innspill til delprosjektet? Send en e-post til 
Tore.Dag.Olsen@so-hf.no​

 

​​

Sist oppdatert 27.06.2023