Utviklingsplan

Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst. Arbeidet skjer i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører.

Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 er en plan for hvordan sykehuset skal utvikle sin virksomhet for å møte framtidige behov for helsetjenester. Utviklingsplanen skal bygge på analyse av befolknings- og sykdomsutvikling og andre endringsfaktorer. Ut fra dette skal fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov beregnes.

Basert på analysen, skal planen beskrive hvilken vei SØ ønsker å utvikle seg frem mot 2037, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å komme dit. Tiltakene kan gjelde fagutvikling og kompetanse, forskning, samhandling, teknologi, bygninger mm.

Helse Sør-Øst har definert konkrete områder som skal vurderes i utviklingsplanen, og SØ har opprettet seks delprosjekter for dette. Delprosjektene er beskrevet under. 

Utviklingsplan 2022 - 2037  - Her kan du bla i utviklingsplanen

Utviklingsplan 2022-2037  - pdf til å skrive ut​

Utviklingsplanen skal bygge på en helhetlig analyse av virksomheten, utfordringer og muligheter, og anvise veivalg og tiltak på kort og lang sikt. Planen skal bidra til å møte fremtidens utfordringer ved å sikre gode og koordinerte helsetjenester til befolkningen i opptaksområdet.

Utviklingsplan for helseforetakene skal sammen sikre det totale helsetilbudet innen spesialisthelsetjenestene i regionen. Basert på de lokale utviklingsplanene og sørge for-ansvaret til Helse Sør-Øst, utarbeides en regional utviklingsplan. Denne vil inngå som grunnlag og innspill til Helse- og omsorgsdepartementets neste revisjon av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.

Styringsdokument​ for oppdatering av utviklingsplan SØ 2022-2037 gir blant annet en oversikt over deltagere i prosjektet, prosjektmål, føringer og rammebetingelser.

Styringsdokument 

 

Arbeidet med å revidere utviklingsplanen er organisert som et prosjekt i sykehuset. Det er etablert en styringsgruppe, prosjektgruppe og seks delprosjekter.

 

Prosjekteier

Hege Gjessing, administrerende direktør

​Styringsgruppe

Helge Stene-Johansen, fagdirektør/viseadministrerende direktør
Marianne Wik, økonomidirektør
Trond Smogeli, FM direktør
Hans Martin Hovengen, direktør for teknologi og e-helse
Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen
Guro Steine Letting, samhandlingssjef kommuner
Eirin Finnanger, spesialrådgiver, medisin og helsefag
1 representant foretakstillitsvalgte
Anette L. Børresen, hovedverneombud
Svein Gurvin, leder brukerutvalget

​Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av delprosjektlederne:

Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef
Andreas Joner, klinikksjef, klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef, klinikk for akuttmedisin
Volker Solyga, klinikksjef, klinikk for medisin
Mette Bøhn Meisingset, kompetansesjef, fag- og kompetanseavdelingen
Tore Dag Olsen, avdelingssjef kst. eiendomsavdelingen

Prosjektleder

Helge Stene-Johansen, fagdirektør/viseadministrerende direktør

Sekretariat
Eirin Finnanger, spesialrådgiver, medisin og helsefag
Carina Brimsholm, avdelingssjef prosjekt- og porteføljestyring
Vigdis Velgaard, spesialrådgiver, prosjekt- og porteføljestyring

 

  • Delprosjekt 1: Pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester
  • Delprosjekt 2: Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling. 
  • Delprosjekt 3: Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene og gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene
  • Delprosjekt 4: Spesialisthelsetjenester i pasientens hjem
  • Delprosjekt 5: Kompetanseplan – spesielt prioritering sykepleiere og helsefagarbeidere.
  • ​Delprosjekt 6: Eiendom ​


Les mer om delprosjektene

Arbeidet med utviklingsplanen er basert på åpenhet, involvering og forutsigbarhet. Helsefellesskapene, brukere, medarbeidere og andre samarbeidsparter skal involveres i arbeidet, og både brukerrepresentant, tillitsvalgt og verneombud sitter i styringsgruppen for prosjektet.  

Det skal være mulig å følge prosessen for alle som ønsker innsyn. Dette innebærer at mandat, prosjektsammensetning, delutredninger, utkast til utviklingsplan, tidslinje og milepæler med mer skal være tilgjengelig for alle.

Arbeidet med utviklingsplanen skal pågå gjennom høsten 2021 med utkast til plan klar i desember 2021. Da skal planen sendes ut på tre måneders høring før den vedtas i styret i Sykehuset Østfold og oversendes Helse Sør-Øst.

Hvis du er på mobiltelefon. Legg telefon​ på langs for å få optimal visning av fremdriftsplanen.Tidsplan
​​

​​

​ ​ ​ ​ ​2021​

​ ​ ​ ​ ​2022​​

​​​Aktiv​​itet

​aug
sep​
​okt
​nov
​des
​jan
​feb
​mar
​apr
​mai
​Oppstartsmøte
​23.

​Styringsgruppemøte
​2.
​21.
​22.
​Prosjektgruppe
​23.
​9.
30.
​28.
​Felles planmøte
Helse Sør-Øst
​9.
​Brukerutvalg
​22.
​SLM - Sykehusledermøte
​31.
​1.
​30.

​5.
​Utvidet sykehusledermøte
​14.
​​7.
​Strategisk samarbeidsutvalg
​23.

​18.​
​Ledersamling SØ


​19.
20.
​​Leveranse kapittel 1-4
"nå situasjonen"
​1.
​Leveranse
delprosjekter

​15.
​Høringsrunde


​15.
​15.
​Styret Sykehuset Østfold
​6.
​20.
​25.
​Frist for ferdigstillelse
til Helse Sør-Øst​
​1.

Høringsnotat - delprosjekt 2022 - 2037 (PDF)​

Høringsbrev​​

Frist​ var 15. mars 2022.​​​​​

Høringssvar

    Sist oppdatert 02.06.2023