50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

Må jobbe med hele familien

Konflikter og relasjoner til andre barn eller familien, kan være noen av årsakene til de psykiske vanskene barn og ungdom som henvises til BUPP Halden, har. Da kobles familieteamet i den barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken inn.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.10.2019
Snorre Valseth

Snorre Valseth

- Gjennom dialog med både barn og voksne i en familie, øker tilliten. Og når tilliten øker, skjer det noe med barna som er henvist. For mange blir hverdagen mye enklere å håndtere, sier seksjonsleder Snorre Valseth.

Det kan være mange årsaker til at barn og ungdom henvises til BUPP. Det kan være problemer med følelser, tanker, atferd eller samspill som forstyrrer den daglige fungering. Vanlige symptomer kan være uro, angst, innadvendthet og sinne. Det kan også vise seg mer kroppslig, som hodepine, selvskading, spiseforstyrrelse eller søvnvansker.

- Mange av vanskene handler om problemer med relasjoner. Derfor er det viktig at hele familien er involvert helt fra begynnelsen. Sammen skal vi finne ut hvordan vi kan skape tillit og en god dynamikk i familien, sier han.

Viktig dialog

Familieteamet i BUPP Halden består av pedagog, psykolog, psykiater og familieterapeut.
- Når pasienter kommer til oss jobber vi både individuelt med barnet/ungdommen og med hele familien. Vi har også egne samtaler med bare foreldre eller foresatte. Dialogen med dem er viktig. Vårt arbeid starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for, sier han.

Under kartleggingen er det viktig at opplysninger om tidlig utvikling, oppvekst og familieliv kommer fram, i tillegg til beskrivelser av hvordan barnet eller ungdommen har det i barnehage eller skole.

Problematisk atferd

Ved utredning av atferdsforstyrrelser vil behandleren sammen med familien forsøke å konkretisere den problematiske atferden.
- Det er viktig å avklare hvordan atferden arter seg, hva som leder til atferden, hvilke konsekvenser atferden har og hva som gjør at den problematiske atferden fortsetter. Behandleren vil ofte være opptatt av å kartlegge positive sider og styrker hos barnet eller ungdommen og familien eller nettverket, sier seksjonslederen.

Målet med å regulere atferden, vil ofte være å øke mestring, gjenopprette en positiv relasjon mellom de voksne og barnet, redusere problematferd, og styrke barnets selvfølelse og forståelse for sosiale situasjoner.

Veileder foreldrene

Behandlingen planlegges i samråd med familien. Ved atferdsforstyrrelser hos barn er behandlingen som regel foreldreveiledning. Hvor ofte og lenge veiledningen pågår, varierer avhengig av alvorlighetsgraden. Noen ganger får foreldrene tilbud om å delta på veiledningskurs i grupper, mens det andre ganger er mer hensiktsmessig å gi foreldrene individuell veiledning.
- De aller fleste foreldrene er veldig positive og deltar aktivt. De ønsker hjelp slik at de kan hjelpe sitt eget barn, sier han.

Bistår på helsestasjonen

BUPP Halden er den minste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken i Østfold, med 12 ansatte med ulike fagbakgrunn. Poliklinikken dekker de to kommunene Halden og Aremark.

- Vi har et nært samarbeid med kommunene og vi driver konsultativ virksomhet ute. Blant annet har vi en psykolog som drar ut til helsestasjonen for å bistå med vurdering av barn og for å gi råd til foreldre og foresatte. Mange problemer kan løses uten at barnet behøver å bli henvist til spesialisthelsetjenesten, sier seksjonslederen.


50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.