Digital samhandling

Elektroniske meldinger sendes over Norsk Helse Nett (NHN) som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern. Elektronisk meldingsutveksling og dialog bidrar til effektiv kommunikasjon mellom sykehuset og eksterne virksomheter som fastleger, kommunehelsetjeneste og andre helseforetak.

For å få dette til er det utviklet nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte kan sendes elektronisk mellom journalsystemene henholdsvis på sykehus, hos fastlege og kommunehelsetjenesten. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, svarmeldinger/prøvesvar, pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) og frittstående dialogmeldinger.

Kontaktpunkter

Varsles på e-post: meldingsansvarlig@so-hf.no (hele døgnet) samt tlf. 469 57 693 (dagtid).

Varsles på e-post: meldingsansvarlig@so-hf.no

Svarmeldinger fra senter for laboratoriemedisin: meldingsansvarlig@so-hf.no

Svarmeldinger fra avdeling for bildediagnostikk: patrizia.rita.dominici@so-hf.no​

Epikriser: dokumentasjonssenteret: tlf.: 69 86 54 20 (alt.: meldingsansvarlig@so-hf.no)

Pleie - og omsorgsmeldinger/dialogmeldinger: meldingsansvarlig@so-hf.no

Jon-Espen Sjøstrøm, rådgiver samhandling

E-post: meldingsansvarlig@so-hf.no

Pleie- og omsorgsmeldinger


Sykehuset sender følgende:

Melding om innlagt pasient

Melding som sendes automatisk fra sykehuset til kommunen idet man registrerer at pasienten har pleie- og omsorgstjenester i kommunen på innleggelsestidspunktet.

Helseopplysning

Journaldokument som opprettes og sendes for å gi informasjon om aktuell situasjon ved innleggelse og underveis i forløpet. Kan sendes flere ganger i løpet av innleggelsen.

Melding om utskrivningsklar pasient

Melding som sendes fra sykehus til kommune idet pasienten er definert utskrivningsklar. 

Avmelding av utskrivningsklar pasient

Melding som sendes fra sykehuset i det man registrerer at pasienten likevel ikke er utskrivningsklar.

Melding om utskrevet pasient

Melding sendes idet pasienten skrives ut fra DIPS fra sykehuset.

Sykehuset mottar følgende:

Innleggelsesrapport

Melding som sendes fra kommune til sykehus med aktuelle opplysninger om pasientens helse og funksjonsnivå ved innleggelse. Kan sendes så snart det er avklart at pasienten skal overføres til akuttmottaket i SØ.


Sykehuset Østfold har opprettet 2 tjenesteadresser som skal benyttes i all PLO-dialog:

PLO Innleggelse Somatikk

Skal alltid velges når pasienten er innlagt i somatiske avdelinger.

PLO Innleggelse Psykiatri

Skal alltid velges når pasienten er innlagt i psykiatriske avdelinger.

Innleggelsesrapport sendes i henhold til disse 2 tjenestene.

Pleie og omsorgsmeldinger benyttes i forbindelse med innleggelse (døgnopphold) i Sykehuset Østfold.

 • Pleie - og omsorgsmeldinger er journaldokumenter og blir lagret i pasientens journal.
 • For pasienter med H-nummer (hjelpenummer – dvs at pasienten ikke har et ordinært fødselsnummer) skal ikke PLO-meldinger benyttes. For pasienter med H-nummer gjelder rutiner med telefoni og evt. meldeskjemaer på papir.  
 • Telefon – det vil fremdeles være behov av telefonkontakt mellom samhandlingspartene. I de tilfeller hvor det er nødvendig med rask informasjon og hurtige avklaringer er det viktig å sikre at involverte parter har nødvendige opplysninger tilgjengelig. Dette er særlig viktig utenfor alminnelig kontortid (kveld/natt og helg/helligdager).
 • For pasienter som ikke er innlagt i SØ (dette gjelder pasienter på dagavdelinger/dialyse/akuttmottak/ poliklinikk) så skal man ikke bruke Pleie- og omsorgsmeldinger i dialog med kommunene. Her gjelder telefonrutiner ref. retningslinje 5 i Samarbeidsavtalen.

 • Ås kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Nordre Follo kommune
 • Frogn kommune
 • Enebakk kommune
 • Lillestrøm kommune 
 • ​Oslo kommune
 • Nesodden kommune
 • Hamar kommune
 • Ringerike kommune
 • Ringsaker kommune
 • Elverum kommune
 • Bærum kommune
 • Kongsvinger kommune​
 • Modum kommune
 • Drammen kommune
 • Rælingen kommune
 • Kongsberg kommune
 • Lier kommune​
 • Stavanger kommune
 • Kristiansand kommune
 • Arendal kommune​
 • Bergen kommune
 • Asker kommune
 • Sandnes kommune
 • Jevnaker kommune
 • Trondheim kommune
 • Åsnes kommune
 • Øvre Eiker kommune
 • Grue kommune
 • Porsgrunn kommune
 • Lørenskog kommune
 • Kragerø kommune
 • Lillehammer kommune
 • Gjøvik kommune
 • Gausdal kommune
 • Ringebu kommune
 • Øyer kommune
 • Nittedal kommune
 • Gjerdrum kommune
 • Hole kommune
 • Nes kommune
 • Lunner kommune
 • Horten kommune
 • Larvik kommune
 • Sandefjord kommune
 • Holmestrand kommune
 • Tønsberg kommune
 • Skien kommune
 • ​Grimstad kommune
Nye kommuner tilkommer listen etterhvert. 
Kontakt meldingsansvarlig@so-hf.no​ ved behov for oppsett til kommuner som ikke er nevnt i listen.

Dialogmeldinger

Aktuelle dokumenttyper: Avvik, forespørsel og svar på forespørsel.

Dette er meldinger som kan sendes mellom sykehuset og eksterne kommunikasjonsparter. Disse meldingene benyttes til å spørre, undersøke, lage avtaler, innhente informasjon eller konferere.

Dialogmeldinger skal kun brukes dersom pasienten har ordinært norsk fødsels- og personnummer eller D-nummer. For pasienter med H-nummer (hjelpenummer – dvs at pasienten ikke har et ordinært fødselsnummer) skal dialogmeldinger ikke benyttes.

Det er ikke gitt anledning til å benytte andre dokumenttyper i dialog med SØ (f.eks. DialogNotat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger).

   • Forventet svartid: 3 – 5 virkedager.
   • Det er ikke mulig å legge ved vedlegg eller sett inn utklipp i dialogmeldinger. 
   • Forespørsel brukes som innledning til dialog.
   • Svar på forespørsel brukes når man svarer på et dialogmelding.
   • Når kan dialogmelding benyttes: primært i perioden fra en henvisning er mottatt ved HF og inntil 12 måneder siden pasientens siste kontakt ved SØ,

Dialogmeldinger skal ikke benyttes ved:

   • Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter - da må telefonkontakt benyttes
   • Lange faglige utredninger (som hører hjemme i andre typer journaldokumenter)
   • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål
   • Administrative diskusjoner som f.eks. arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege/kommunehelsetjeneste
   • Etter-rekvirering av blodprøver/lab.analyser. 
 • ​​Dialogmeldinger skal kun ha 1 mottaker. Kopimottakere skal ikke benyttes.
 • ​Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, sendt til feil mottaker, eller hvis innholdet ikke er i tråd med kjørereglene.


Spesielt for fastlege/eksterne:

 • ​Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde.
 • Opprett en dialogmelding pr. fagområde. Ikke bland forespørsler som involverer flere fagområder i samme melding.
 • Referer til rekvisisjonsnummer ved henvendelser til Senter for laboartoriemedisin.

Spesielt for HF:

 • Start meldingen med referanse til henvisning hvis aktuelt.


Spesielt for sykepleietjeneste/saksbehandling/psykisk helsetjeneste i kommunene:

 • ​Når pasient er innlagt i SØ og dialogen er mellom sengepost og kommune, så skal dialogmeldinger alltid adresseres til hhv PLO Innleggelse Somatikk eller PLO Innleggelse Psykiatri.
 • ​Annen dialog skal adresseres til aktuelt fagområde (nevrologi, ortopedi, hjertesykdommer, geriatri osv).

  • vær konsis og konkret, og vurder ordlyd à dokumentet ligger i pasientens journal
  • unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer
  • det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen
  • tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål
  • ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding. Opprett en melding pr. relevant mottaker.

For fastlege/legekontor/andre:

 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold eller knyttet til en epikrise
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger
 • Etterspørre epikrise
 • Spørsmål / avklaringer til Senter for laboratoriemedisin.

For spesialisthelsetjenesten (SØ):

 • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger


Dialogmeldinger skal adresseres til aktuelt fagområde. Bruk tjenesteadresser hentet fra Norsk Helse Netts adresseregister.

Dersom du svarer på en melding fra SØ så er det ikke behov for å angi fagområde da meldingen finner tilbake til avsender i SØ av seg selv (ref-to-parent).

Merk1

Avdeling for bildedagnostikk og Senter for laboratoriemedisin bruker ikke dialogmeldinger. Disse avdelingene må inntil videre kontaktes på telefon.

Merk2

Følgende tjenester er ikke tilknyttet fagspesifikke avdelinger og skal ikke velges ved adressering av dialogmeldinger:

 • Forskrivning (kun internt for SØ)
 • PLO Innleggelse Somatikk (skal kun benyttes i PLO-relatert meldingsutveksling fra fra kommunen. Gjelder kun for sykepleietjeneste/saksbehandling/psykisk helsetjeneste i forbindelse med at pasienten er innlagt i SØ).
 • PLO Innleggelse Psykiatri (​​skal kun benyttes i PLO-relatert meldingsutveksling fra kommunen. Gjelder kun for sykepleietjeneste/saksbehandling/psykisk helsetjeneste i forbindelse med at pasienten er innlagt i SØ).
 • Digitale innbyggertjenester (kun internt for SØ):
 • Fellesfaglig avsenderadresse (er default ved REPLY til SØ. Ellers kun for SØ). 
 • Meldeordning uønsket hendelse, synergi (kun internt for SØ).
 • Medisinsk biokjemi (rekvisisjon/svar) (kun teknisk bruk relatert til elektroniske rekvireringsløsning)
 • Medisinsk mikrobiologi (rekvisisjon/svar) (kun teknisk bruk relatert til elektroniske rekvireringsløsning)
 • Patologi (kun teknisk bruk relatert til elektroniske rekvireringsløsning)

Varslingsrutiner

Annen informasjon

Program digital samhandling

​​


Sist oppdatert 05.07.2023