Henvisning og rekvirering

​Det er fastleger, legevakter og avtalespesialister som henviser pasienter til sykehuset.

For at dette skal fungere uten problemer skal alle som henviser få informasjon om korrekt bruk av denne tjenesten fra sykehuset. Dette er avgjørende for å unngå feil og/eller ekstra ventetid for pasientene. Informasjonen finner du på denne siden.

Sykehuset Østfold tar i mot elektroniske henvisninger til alle avdelinger med noen få unntak.

Bruk henvisningsmalen ”Den gode henvisning”
Fullt personnummer eller D-nummer
Dersom henviser ikke besitter disse opplysningene må henvisningen sendes på papir

Diagnoser

Fyll inn pasientens aktuelle diagnoser i diagnose/problemstillingsfeltet. Bruk Tentative diagnoser dersom det er aktuelt. Bruk av diagnoser med diagnosekoder letter sorteringsarbeidet for SØ.  Dersom pasienten har flere diagnoser det er viktig at SØ vet om, vennligst skriv den diagnosen det henvises for øverst.

Hastegrad

For pasienter som skal behandles innen 24 timer (fastlegen har gjort avtale med skadepol, akuttmottak eller andre steder om at pasienten skal møte der) må det i hastegradsfeltet settes ”ø-hjelp” (ikke ”Innen 24 timer”).

Ø-hjelpshenvisninger

Ved ø-hjelpshenvisninger innen både somatikk og psykiatri, sendes disse til den mottaksadressen som tilstanden hører inn under. Velg hastegrad ”øyeblikkelig hjelp”. Papirkopi av henvisningen sendes med pasienten. Rutinen med å ringe SØ og melde pasienten opprettholdes.

Ønsket undersøkelse/behandling

I feltet ”Ønsket undersøkelse/behandling” ber SØ om at henviser innledningsvis skriver ”henviser til …(fagområde/spesifikk undersøkelse/osv). Dette for å lette sorteringsarbeidet for SØ. Dersom pasienten for eksempel ikke ønsker/kan behandles ved for eksempel lokalt DPS bør begrunnelse skrives i dette feltet. Feltet bør også brukes til å opplyse om tolkebehov dersom pasienten har behov for tolk.

Henvisninger med vedlegg

Informasjon/vedlegg som ikke kan limes inn i teksten i e-henvisningen må sendes per post til SØ. Selve henvisningen sendes elektronisk, og det må fremkomme tydelig i henvisningen at papirvedlegg ettersendes. Dette skrives i feltet ”Ønsker undersøkelse/behandling”. Papirvedlegg sendes, sammen med en utskrift av den elektroniske henvisningen, via budtjeneste eller per post, i én konvolutt per pasient.

Følgende adresse påføres konvolutten uansett fagområde/avdeling osv:

Sykehuset Østfold
Postboks 300
1714 Grålum

Konvolutten merkes: vedlegg e-henvisning

Røntgenbilder som er tatt utenfor Sykehuset Østfold, og som er nødvendige i forbindelse med henvisningsvurdering,skal gjøres tilgjengelig for Sykehuset Østfold enten ved å:

  • Sørge for å oversende aktuelle røntgenbilder til Sykehuset Østfold
  • Sørge for at pasienten har med seg bilder ved første oppmøte i Sykehuset
  • Sørge for å opplyse i henvisingen om hvor aktuelle røntgenutdersøkelser er utført.

Rettelser

Hvis det er behov for rettelser, tilleggsinformasjon eller lignende i henvisningen etter at den er sendt, må det sendes en ny oppdatert henvisning så snart som mulig hvor det står tydelig i feltet ”Ønsker undersøkelse/behandling” at ”denne henvisninger skal erstatte henvisning sendt dato/klokkeslett”.

Pasientens adresse og telefonnummer

For at SØ lettere skal kunne få kontakt med pasienten, er det viktig at fastleger og avtalespesialister oppgir korrekt adresse og telefonnummer i henvisningen.

Dersom det oppgis mobilnummer, anser sykehuset det som en bekreftelse på at pasienten også samtykker i å få SMS-påminnelse til dette nummeret. SMS-påminnelsen sendes da automatisk ut 4 dager før timeavtale til framtidige timeavtaler i sykehuset. Dersom pasienten ikke ønsker SMS-påminnelse til det oppgitte mobilnummeret, må dette fremkomme på henvisningen. 

Resterende felter

Fyll inn alle feltene som kan gi relevante opplysninger om pasienten slik at vurdering av henvisningen ved SØ fattes på så korrekt grunnlag som mulig.

Henvisninger til flere fagområder

Dersom det er behov for å henvise pasienten til flere fagområder/avdelinger skal det sendes en henvisning til hver avdeling.

Purringer/forespørsler

Purringer må som tidligere sendes på papir per post eller bud. SØ arbeider med å finne løsninger som kan endre denne praksisen. Dette gjelder også alle andre skriftlige forespørsler.

Sykehuset Østfold på NHNs Adresseregister: https://register.nhn.no/Ar/Virksomhet/Index/33

Henvisninger skal sendes til aktuelt helsehjelpsområde, ref. adresseregisteret. I listen nedenfor veileder der det kan være uklart hvor henvisningen skal sendes. (Listen oppdateres fortløpende).


Adressering av henvisninger
​Aktuelt å henvise​Helsehjelpsområde (tjeneste)​Avdeling
​AC​T-team​Psykisk helsevern for voksne, DPS Nordre​Psykisk helsevern og rus
​Alderspsykiatri​Psykisk helsevern for voksne, SØ Kalnes​Psykisk helsevern og rus
​Audiografi​Øre-nese-hals-sykdommer​ØNH
​Audiologi​Øre-nese-halssykdommer​ØNH
​Benskjørhet​Endokrinologi​Endokrinologisk
​ColoskopiFordøyelsessykdommer​​Gastromedisin
​Dialyse​Nyresykdommer​Nyremedisin
​Dyp venetromboseBlodsykdommer​​Kreftavdelingen
​FACT Fredrikstad​Psykisk helsevern for voksne, DPS Fredrikstad​Psykisk helsevern og rus
​FACT SarpsborgPsykisk helsevern for voksne, DPS Sarpsborg​​Psykisk helsevern og rus
​Gynekologi​Fødsels- og kvinnesykdommer​Kvinne og barn
​IndremedisinMå skilles på aktuelt fagområde (hjerte/lunge/nevrologi/geriatri osv)​​Hjerte, Lunge, Nyre, Gastro, Endokrin
Inkontinens (m)UrologiKirurgi
​Inkontinens (k)​Fødsels- og kvinnesykdommer​Kvinne og barn
​NevrofysiologiNevrologi​​Nevrologisk
​Rygg​Revmatologi​Revmatologisk
​Sykelig overvektEndokrinologi​​Endokrinologisk
​Tannhelse​Flerfaglig spesialisttannhelse​ØNH
​Tapping​Blodsykdommer​Kreftavdelingen
For diagnosespesifikke henvisningsmaler viser vi til kompetansebroen.

  • Radiologi /avdeling for bildediagnostikk (IHR-løsning kan benyttes av fastleger i Østfold).

  • Blodbank /avdeling for transfusjonsmedisin

  • Senter for laboratoriemedisin (IHR-løsning kan benyttes av fastleger i Østfold).

Disse avdelingene må få tilsendt henvisningene per post inntil videre. Sykehuset Østfold vil informere alle kommunikasjonsparter når det finnes anledning for mottak av elektroniske henvisninger ved disse avdelingene.

Papirhenvisninger sendes til:

Sykehuset Østfold,
Postboks 300
1714 Grålum

Fra 1. september 2023 skal alle pasienter som tidligere ble henvist direkte av fastlege til avtalespesialist henvises direkte til det lokale DPS, med påskrift i henvisning at det er til avtalespesialist. Henvisningene vil da rettighetsvurderes på samme måte som øvrige henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Deretter fordeles pasientene til aktuell avtalespesialist. DPS vil i tillegg ha mulighet til å overføre pasienter som i utgangspunktet er henvist til DPS, til avtalespesialistene, dersom det er hensiktsmessig.​​

Informasjon til ekstern henviserInformasjon om ventetider til radiologiske undersøkelser 

Henvisninger kan sendes til Sykehuset Østfold via IHR-løsningen. For virksomheter som ikke har IHR Interaktor koblet mot Sykehuset Østfold må benytte papirskjema.

Lenke til papirhenvisning (for legekontorer/henvisere uten IHR)

Skjemaet skal adresseres til:

Avdeling for bildediagnostikk
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum


Om henvisning til MR: 

For å kunne henvise til MR må det være gjort en avtale med en spesialistpoliklinikk om dette som en del av utredning/oppfølging. Dette må tydelig fremkomme av henvisningen.   

For å få tilsendt rekvisisjonsskjemaer og prøveutstyr fra sykehuset, ta kontakt med:
Seksjon forsyning ved Sykehuset Østfold Moss
Telefon: 69 86 66 50
Fax: 69 86 66 52
E-post: mossforsyning@so-hf.no

Til bestillingsskjema og annen informasjon om vareutlevering.

Sykehuset Østfold oppdaterer rekvirentregistrene mot adresseregisteret på Norsk Helsenett, noe som forutsetter at alle virksomheter må ajourholde egne oppføringer forløpende. 

For virksomheter som ikke er registrert på NHNs adresseregister så må vi be om at informasjon om rekvirent sendes til oss på eget papirskjema:

Skjema for ny rekvirent eller endring av rekvirentopplysninger

Hemmelige telefonnummer

Hemmelige / skjermede telefonnummer på fastlegekontorene er tilgjengelige for våre leger via vårt sentralbord. Dere kan melde slike nummer og eventuelle endringer til samhandling@so-hf.no​.  


Tilbud til guttebarn under 3 måneder

Helse Sør-Øst RHF har en rammeavtale innen rituell omskjæring av guttebarn. Avtalen er inngått med Parsennklinikken AS i Oslo.​

​Rammeavtalen gjelder barn opp til tre måneder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort for å redusere risiko for komplikasjoner og behov for mer omfattende anestesi. 

Parsennklinikken kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. Klinikken skal da innhente nødvendig medisinsk informasjon. Ved henvisning fra føde- eller barselavdeling, helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. 

For inngrep omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter er det krav om egenbetaling fra foresatte, for tiden 4000 kroner. 

For rituell omskjæring av guttebarn kommer ikke pasient og brukerettighetsloven kapittel 2 til anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3. Det betyr blant annet at tjenesten ikke omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg av denne avtalen.​

​Generelt

Dips Interactor er en regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk i Helse Sør-Øst. Løsningen er i dag integrert med Infodoc plenario, CGM Journal, System X, Pasientsky, Webmed og Pridok.
 
Det er mulig å rekvirere analyser til medisinsk biokjemi, allergi, svangerskap, rusmiddelanalyser i urin, mikrobiologi, patologi, obduksjon og et utvalg analyser som skal utføres på OUS. Etterrekvirering er mulig, dersom prøvene er tatt på legekontoret.

Dips Interactor brukerveiledning

Det er utformet enkle brukerveiledninger med de viktigste funksjonene i Dips Interactor. Miniguidene omfatter ikke bruk av internanalysene som er integrert i det enkelte journalsystem.
 
 
Personlig opplæring og oppfølging tilbys for den enkelte lege eller det enkelte legekontoret.

Kontaktinformasjon

Ved ønske om installasjon eller brukerstøtte/tilbakemeldinger kontaktes
 

Brukerstøtte IHR DIPS Interactor:

 

Markedskonsulenter senter for laboratoriemedisin

977 61 226/476 29 483
 

Senter for laboratoriemedisin

69 86 84 10
 

Avdeling for bildediagnostikk 

69 86 50 28 ​​/ Saratha Uthayakumar 977 61 226
Sist oppdatert 07.09.2023