Bilde av et pasientbånd og en mobiltelefon som skanner båndet.

Kvalitet og pasientsikkerhet

I Sykehuset Østfold er pasientsikkerheten viktig. Vi har et eget elektronisk avvikshåndteringssystem i sykehuset hvor vi melder alle typer feil, uønskede hendelser og svikt i rutiner. Vi går gjennom hendelsene for å finne årsakene for å unngå at det samme skjer igjen. I tillegg arbeider alle enheter i sykehuset med egne tiltak eller prosjekter for å styrke pasientsikkerheten.

Kvalitet- og pasientsikkerhetsavdelingen

Uønskede hendelser blir registrert i vårt avvikssystem. Hensikten er å ha oversikt over uønskede hendelser og områder hvor det er fare for svikt. Ledere analyserer mulige årsaker og iverksetter tiltak for å redusere risiko og forebygge lignende hendelser. En systematisk gjennomgang for å lære av feilene og få til forbedring med utgangspunkt i hva som skjedde og hvorfor, må rutinemessig ende opp med tiltak som skal hindre at det skjer igjen.​

Uønskede hendelser​​

I spesialisthelsetjenesten har pasientskader blitt kartlagt årlig siden 2010 ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT-undersøkelsen). 

Alle helseforetak og sykehus i regionen gjør manuelle GTT-undersøkelser med ulikt antall GTT-team og journalgranskninger. Resultatene kan ikke brukes for sammenligning mellom helseforetak og sykehus. SØ har et GTT team på foretaksnivå.

Helsedirektoratet etablerer et eget prosjekt for videreutvikling av metoden. Prosjektet skal blant annet utforske sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og omfang av pasientskade i norske sykehus. 

​Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring angir et mål om å «redusere andel pasientopphold med minst én skade, alle alvorlighetsgrader» med 25% fra 2017 til utgangen av 2023. 

Helseatlas sammenligner befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og faktaark. Det er et overordnet mål at helsetjenester i Norge skal være likeverdige uansett hvor du bor.

Helseatlas​

Oversikt over kvalitetsindikatorer.

Kvalitetsindikatorer på Helsenorge

Medisinske kvalitetsregistre har informasjon om behandlingskvalitet som kan bidra til å forbedre helsetjenesten. Se relevante resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre her.

Kvalitetsregistre​ 

​​​​
 

Elektronisk kvalitetshåndbok (EK)

Sykehuset Østfold bruker Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) som dokumentstyringssystem. Sykehusets styrende dokumentasjon utarbeides, vurderes og godkjennes i dokumentstyringssystemet, og oppdateres med sporbarhet og historikk. Styringsdokument er dokument som stiller formelle krav til organisasjonen og gir grunnlag for planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter.

Få mer informasjon om Elektronisk kvalitetshåndbok
Inngangsparti Kalnes
Sist oppdatert 29.11.2022