Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt.

I dette prosjektet ønsker Sykehuset Østfold å gå sammen med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi for å inngå innovasjonspartnerskap, der Sykehuset Østfold sammen med private leverandører skal utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient selv hjemme (utenfor sykehus eller institusjon).

Et bredt utvalg av leverandører kan bidra til utvikling av løsningen, og vil kunne ha et stort vekstpotensial da løsningen kan bidra til betydelige samfunnsgevinster ved å fullutnytte gevinstpotensialet for hjemmeoppfølging. Dette skal bidra til å gi raskere behandling, bedre ressursutnyttelse i helsetjenesten og at pasienten tar større del av oppfølgingsansvaret for egen helse på en trygg måte.

Prosjektet starter høsten 2019 og går ut 2022.

Den norske helsetjenesten står overfor betydelige kapasitetsutfordringer med et økende antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, og samtidig en redusert tilgang på helsepersonell. Dette krever trygge, innovative alternativer til hvordan oppgavene i helsetjenesten kan utføres. For å møte disse utfordringene tilbys enkelte pasientgrupper for medisinsk avstandsoppfølging/ behandling fra hjemmet, der pasienten kan ta i bruk tilrettelagt teknologi, som muliggjør ulike registreringer og egenmålinger hjemme ved bruk av mobile enheter og «wearables». Økt hjemme-oppfølging gjennom medisinsk avstandsoppfølging har betydelige gevinster for både pasient, pårørende, helsetjenesten og samfunnet. I SØ sitt pågående innovasjonspartnerskap «Nyskapende pasientforløp» skal det utvikles helhetlig, digital/virtuell tjeneste som en integrert del av pasientforløp for trygg og god hjemmeoppfølging, der pasienten kan utføre og dele målinger/ registrering med helsetjenesten, få tilpasset informasjon og beslutningsstøtte og ha smidig kommunikasjon og samhandling med helsetjenesten underveis i forløpet. 

Mer informasjon om innovasjonspartnerskapsprosjektet "Nyskapende pasientforløp"

Et område som derimot er lite utforsket når det gjelder hjemmeoppfølging, og som Sykehuset Østfold ønsker å finne fremtidsrettede løsninger for, er prøvetaking og tilhørende analyse (eks. blod-, urin- og avføringsprøver) utført av pasienten selv hjemme (utenfor sykehus/institusjon). Dette vil ikke dekkes av tjeneste utviklet i «Nyskapende pasientforløp» da prøvetaking og analyse i seg selv er et såpass stort område at det krever innovasjonspartnerskap for å få løst.

Prøvetaking/-analyse er en svært sentral del av medisinsk utredning og behandling, gir viktig informasjon om pasientens helsetilstand og bestemmer videre oppfølging/behandling. I dag må pasientene komme til sykehus eller institusjon med laboratorium for å ta prøver. Det går mye tid til reising til og fra sykehus, telefonhenvendelser til en presset helsetjeneste, samt venting på time til prøvetaking og -svar. Venting utgjør en stor trussel da det ofte innebærer forverring av helsetilstand. Å flytte deler av prøvetakingen fra sykehus og hjem til pasienten innehar derfor et stort innovasjonspotensial både på produkt-, tjeneste- og organisasjonsnivå, men det krever også et utstrakt offentlig-privat samarbeid.

Leverandører av analyseinstrumenter tilbyr stadig flere hurtigtester og analyseinstrumenter til bruk «bedside» eller på institusjoner uten eget laboratorium. Denne utviklingen har vært «eksplosiv» de siste årene, og alt tyder på at den vil fortsette å øke pga. økende kapasitetsutfordringer i helsetjenesten og pasienters kompetanse om og forventninger til moderne helsetjenester. Selv om dagens apparater/instrumenter til hjemmebruk har et stort potensial og vil inngå i fremtidens helsetjenester, har de også mangler og svært begrensede forutsetninger for å kunne likestilles med prøver og analyser tatt på et sykehus. Det er dessuten et stort potensial for å utvikle prøve- og analyseinstrumenter som ikke finnes i markedet i dag. Sykehuslaboratoriene har de siste 50 årene hatt enorm utvikling hva gjelder analyserepertoar og et kontinuerlig høyt fokus på arbeid med standardisering mot andre referanselaboratorier, akkrediteringer og sertifisering. For at pasientene selv skal ta over noe prøvetaking, analysering og dokumentering er det blant annet behov for å:

 • Opprette kvalitet og sikkerhet rundt alle forhold av prøvetaking og analyse, og for at løsninger som utvikles er sikre, brukervennlige og designet for at det er pasienter (og ikke helsepersonell) som skal benytte dem. Dette er ikke tilfellet i dag, og utgjør en stor risiko.
 • Kunne tilby flere instrumenter da prøvematerialet som skal analyseres varierer ut i fra diagnose og behandling. Dette dekkes ikke i dag da det er mange prøver det ikke finnes prøve- og analyseinstrumenter til hjemmebruk for.
 • Se prøvetaking og analyse hjemme/utenfor sykehus i en helhetlig sammenheng gjennom godt samspill mellom pasient, teknologi og helsetjenesten. Dagens løsninger er ofte enkelt-løsninger uten kobling til sykehusets systemer, og mangler dermed nødvendig analyse-historikk, dokumentasjon, sporbarhet ved prøvetaking og kontroll av instrument i bruk.

Hjemmesykehus/-oppfølging må ikke gå på akkord med de krav som stilles til sykehuslaboratoriene og medisinske tester/analyser. I så fall risikerer man at oppfølgingen/behandlingen av pasienten kan bli feil eller mangelfull, noe som truer pasientsikkerheten og kan ha fatale følger. Både pasienter og helsepersonell må kunne stole på at oppfølging i hjemmet, inkludert prøvetaking og analyse, er av samme kvalitet som på sykehuset for at gevinstene av hjemmeoppfølging skal realiseres. En av forutsetningene for å lykkes med dette, er blant annet at prøvesvarene tatt i hjemmet blir medisinsk validert av lege på lik linje som prøver tatt på sykehus.

Med bakgrunn i dette har pasientene og helsetjenesten stort behov for løsninger/tjenester som opprettholder og bedrer kvaliteten og sikkerheten på prøvetaking og analyser hjemme, og Sykehuset Østfold (med partnere) ønsker å invitere næringslivsaktører til innovasjonspartnerskap for å designe, utvikle, teste og ta i bruk f.eks.:

 • Brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient (ikke-kvalifisert personell) hjemmet/utenfor sykehus. Dette kan være helt nye løsninger (stort potensial!), men også å sette sammen eksisterende løsninger på en ny måte, eller kombinere nye og eksisterende.
 • Helhetlige tjenester for prøvetaking og analyse i hjemmet som en naturlig del av en trygg og god hjemmeoppfølging med elektronisk svaroverføring fra hjem/annen institusjon til laboratoriedatasystemet på sykehuset/annet laboratorium, samt fjernstyring/overvåking av instrumentene fra laboratoriet.
  Behovet for god og sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient/ikke-kvalifisert personell gjelder hele helsetjenesten, og støtter oppunder lokale, regionale og nasjonale strategier. Et bredt utvalg av bedrifter kan bidra til utvikling av løsninger/tjenester, og vil ha et stort vekst-potensial da løsningen kan gi betydelige samfunnsgevinster ved å fullutnytte gevinstpotensialet for hjemmeoppfølging. Dette skal bidra til raskere og riktigere behandling, bedre ressursutnyttelse i helsetjenesten og at pasienten tar større del av oppfølgingsansvaret for egen helse på en trygg måte.

I midten av 2020 vil Sykehuset Østfold gjennomføre en konkurranse for inngå innovasjonspartnerskap som har som mål å utvikle nye løsninger/tjenester for sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasienten selv.

Sykehuset Østfold inviterte næringsliv og andre til dialogmøte 22. januar 2020 ved Quality Hotel Grålum for å presentere innovasjonsprosjektet og behovet for nye løsninger. Formålet med møtet var å komme i dialog med markedet for å drøfte problemstillingen, få innspill og avklare innovasjonspotensial. Spørsmål og innspill fra markedsdialogen vil benyttes i det videre arbeid med behovs- og kravspesifikasjonen for konkurransen. 

Før dialogmøtet

Invitasjonen er publisert på Doffin.

Invitasjon

Behovsbeskrivelse før markedsdialog

Påmeldingsskjema

Agenda markedsdialog

 

Informasjon legges ut fortløpende før og etter markedsdialogen. 

Dialogmøtet 22.01.2020


 

1 til 1-møter med utvalgte, relevante leverandører

Det er avholdt 1 til 1-møter med utvalgte leverandører.

Match making-arrangement

Det ble arrangert en match-making-event i regi av Norway Health Tech i Forskningsparken 12. oktober 2020. Leverandørene fikk presentert behovet til Sykehuset Østfold og kunne møte potensielle partnere for å samarbeide om løsningen. 
 


 

Prosjektet er et innovasjonspartnerskap bestående av fem faser: Behovsavklaring, Markedsdialog, Konkurranse, Utvikling og Kjøp.

Prosjektet er i fase 4 (Utvikling). Under vises tidslinjen og hovedaktiviteter i fase 1-4.

Fase 1 – Behovsavklaring (juni 2019 – desember 2019)

Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses.

I denne fasen bisto tjenestedesignere fra PwC med behovskartleggingen og visualisering av funn.

I tillegg har aktiviteter som kartlegging av følgevirksomheter, mulighetsrom og rammebetingelser, og overlappende eksisterende løsninger og prosjekter vært en del av fase 1.

Fase 2 – Markedsdialog (januar 2020 – september 2020)

Formålet med denne fasen er å komme i dialog med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet, samt avklare innovasjonspotensial.

Sykehuset Østfold inviterte næringslivet til dialogmøte 22. januar 2020. PwC fasiliterte møtet i samarbeid med Sykehuset Østfold. Innspill fra dialogmøtene ble bearbeidet og analysert, og tatt videre inn i arbeidet med konkurransedokumentene.

 

Det ble også gjennomført match-making-arrangement i Oslo der leverandører fikk presentert Sykehuset Østfold sitt behov, og kunne møte potensielle partnere for å samarbeide om løsning. Se mer informasjon om dialogmøtene og match-making-arrangementet under «Markedsdialog - Invitasjon og resultater».

Følgevirksomheter ble avgjort i denne fasen. Helse Sør-Øst RHF er følgevirksomhet på vegne av lokale helseforetak i regionen. I tillegg er Stavanger Universitetssjukehus og Helse Fonna følgevirksomheter. Følgevirksomhetene er skrevet inn konkurransedokumentene, og har mulighet til å anskaffe utviklet løsning etter utviklingsfasen på lik linje med Sykehuset Østfold.

​Fase 3 – Konkurranse (oktober 2020 – april 2021)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Følgende hovedaktiviteter er utført:

Kunngjøring av konkurransen 1. oktober 2020

I forkant av kunngjøringen ble det gjennomført en omfattende intern og ekstern høring av konkurransedokumentasjon.

​Prekvalifisering

8 leverandører/konsortier ble kvalifisert til å levere tilbud

Innlevering av løsningskonsept

4 tilbud ble mottatt innen tilbudsfristen 20. januar 2021

Presentasjon av tilbud

Tilbyderne presenterte sitt løsningskonsept 27. januar 2021 for representanter fra Sykehuset Østfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF, Vestre Viken og Sykehusinnkjøp.

Evaluering av tilbud

Evaluering av tilbudene foregikk i uke 4 -8 2021, og ble utført av en bredt sammensatt gruppe bestående av representanter fra Sykehuset Østfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken. Etter evalueringen ble antall tilbud redusert fra 4 til 2, som ble invitert videre til forhandlingsmøte.

Forhandlingsmøte

​Det ble gjennomført et forhandlingsmøte med hver av tilbyderne 17. mars 2021. Hvert møte hadde en varighet på 1,5 time. Representanter fra Sykehuset Østfold, Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp deltok.
 

​Tildeling av avtale

Avtale ble tildelt til valgt utviklingspartner den 16. april 2021. Vinneren av konkurransen og dermed valgt utviklingspartner ble Roche Diagnostics A/S i konsortsium med Diffia A/S. Sammen skal vi utvikle Red@Home -  en løsning som muliggjør sikker prøvetakning og analyse utført av pasient.
          

Fase 4 – Utvikling (April 2021)

Formålet med denne fasen er tett samarbeid og utvikling av løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part.

Valgt løsning (PDF)

​​

​Fase 5 – Kjøp (2022)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsninger som er utviklet og som svarer til avtalte resultat.

Det avsluttende kjøpet må reguleres i konkurransegjennomføringen. Dette vil sannsynligvis bli i form av en kjøpsopsjon. DigDir og Innovasjon Norge bistår i denne delen.​

Prosjektet samarbeider med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet for gjennomføring av innovasjonspartnerskapet.

Sentrale samarbeidsaktører er også: 

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Sykehuspartner HF

 • Norway Health Tech

 • Tjenestedesignere fra PwC bistår prosjektet i fase 1 og 2.

 

Styringsgruppe
Navn Rolle/kompetanse Tilhørighet
Helge Stene-Johansen

Styringsgruppeleder
Fagdirektør

Sykehuset Østfold
Anne-K. Palacios

Styringsgruppedeltaker
Avdelingssjef Senter for laboratoriemedisin

Sykehuset Østfold
Ingunn Olsen

Styringsgruppedeltaker
Innovasjonssjef 

Sykehuset Østfold
Volker Solyga

Styringsgruppedeltaker
Klinikksjef medisin 

Sykehuset Østfold
Gro Jære

Styringsgruppedeltaker
Adm. direktør 

Sykehuspartner
Nis Johannsen

Styringsgruppedeltaker
Spesialrådgiver, avd. for teknologi og e-helse 

Helse Sør-Øst
Svein Gurvin

Styringsgruppedeltaker
Representant fra brukerutvalget 

Sykehuset Østfold

 

Kristin Willoch Haugen

Styringsgruppedeltaker
Direktør Oslo Viken 

Innovasjon Norge
Halfdan Aass

Styringsgruppedeltaker
Direktør for fag 

Vestre Viken
Tove Ofstad
(ny 29.10.21.)


​Styringsgruppedeltaker 
Market Access and Business Development Manager

​Roche Diagnostics Norge ASSoheil Dabestani
(ny 29.10.21)


Styringsgruppedeltaker

Chief Executive Officer, Co-Founder


Diffia AS

​Hans Martin Hovengen
(ny 29.10.21)

​Styringsgruppedeltaker

Direktør for teknologi og e-helse

​Sykehuset Østfold

​Anne Eva Bjerke 
(ny 01.06.21)

​Sekretær (prosjektleder)
Seksjonsleder ved senter for laboratoriemedisin
​Sykehuset Østfold 

Prosjektledelse
Anne Kathrine Palacios
Anne-Kathrine Palacios
Avdelingssjef, senter for laboratoriemedisin
Sykehuset Østfold
E-post: anne-kathrine.palacios@so-hf.no

Ingunn Olsen

Anne Eva Bjerke

Prosjektleder

Sykehuset Østfold

E-post: anne.eva.bjerke@so-hf.no

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Deler av den nye løsningen/tjenesten kan basere seg på eksisterende løsninger.
Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Prosessen består av fem faser:

 1. Oppstart: Behovsavklaring og gevinstanalyse
 2. Markedsdialog: Dialog med virksomheter og eksperter
 3. Konkurranse: Innovasjonspartnerskap konkurranse, tilbud, forhandling med tilbudsgivere og evaluering av innovasjonspartnerskap med kjøpekontrakt.
 4. Innovasjon: Innovasjonspartnerskap
 5. Innkjøp
Se illustrasjon som beskriver fasene.
Innovasjonspartnerskap 5 faser
 
Ill: Innova 

For mer informasjon om Innovasjonspartnerskap, se lenke:

InnovasjonspartnerskapSist oppdatert 05.03.2024