DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester

Poliklinikkens kjerneoppgaver er utredning, diagnostikk og behandling av pasienter over 18 år, innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Målsettingen med behandlingen og kriterier for avslutning utvikles i samarbeid med den enkelte pasient.

Behandlingen ved poliklinikken er evidensbasert, og bygger på anerkjent kunnskap og praksis. Behandlingstilbudet består av samtaleterapi individuelt eller i grupper. Det gis også medikamentell behandling der dette er hensiktsmessig. Vi ønsker å gi et godt psykiatrisk tilbud med fokus på mestring av din hverdag.

Vårt opptaksområde er Fredrikstad og Hvaler kommune.

Vi er opptatt av din motivasjon for behandling og endringsarbeid, noe som krever mye innsats fra deg som henvises til oss. 

Ditt behov for utredning og behandling blir vurdert av spesialister ut fra henvisningen. De vurdere hvilke av tilbudene ved poliklinikken som synes mest hensiktsmessig for deg.


DPS Fredrikstad har et bredt spekter av tilbud for de med psykiske lidelser:
• Individualterapi
• Ulike gruppetilbud
• Kurstilbud for mennesker med ADHD / ADD og bipolare lidelser
• Familiebehandling for mennesker med kroniske psykiske lidelser

Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad for henvisende leger og samarbeidspartnere.

Tentativ diagnose:

Bakgrunn, relevante opplysninger om:

1. Oppvekstsvilkår
2. Utdannelse, arbeid og aktivitet
3. Økonomi og bosituasjon
4. Har pasienten barn? Opplysninger om pasientens omsorgsrolle
5. Bruk av rusmidler
6. Har pasienten nære slektninger med psykisk lidelse?
7. Tidligere psykiatriske behandling

Aktuelt:

1. Hvilke plager har pasienten nå?
2. Hva er gjort for å hjelpe pasienten i forhold til sine plager? (herunder evt. medisinering)
3. Har pasienten individuell plan?
i. Kontaktinformasjon koordinator
ii. Hva er gjort av kommunale tjenester?
4. Relevante somatiske forhold
5. Behandlingsmål
i. Pasientens behov, forventninger og motivasjon
ii. Hva er det ønskelig at DPS kan bidra med i poliklinikk, gruppetilbud, døgnenhet eller ambulante tjenester?


Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 3. etasje.

Fredrikstadklinikken

Cicignongata 19

1606 Fredrikstad