DPS Fredrikstad gruppepoliklinikk

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet organisert under DPS Fredrikstad. Vi tilbyr mentaliseringsbasert terapi for pasienter med personlighetsforstyrrelse. Terapien er kombinasjonsbehandling hvilket innebærer både individuell og gruppebehandling.

Tilbudet gjelder voksne i Fredrikstad og Hvaler kommune (med henvisning). Behandlingen foregår i samarbeid med bruker/pasient, og blir gitt gjennom både individuelle konsultasjoner og gruppeterapi. Den grunnleggende holdningen til behandling er at det er relasjonelle og/eller personlige prosesser som leder til endring av fysiske- og psykiske livsvaner.

Inntak skjer etter henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Pasienter med aktivt pågående rusmisbruk vil ikke bli prioritert.

Hvorfor gruppebehandling?

Mennesker som sliter med psykiske problemer, kjenner ofte at vanskene oppleves mer plagsomme i samvær med andre mennesker. I gruppebehandling får du en mulighet til å finne ut mer om hvem du er, og om hvordan du reagerer overfor andre mennesker. Kanskje har du vært "fanget" i spesielle måter å være på som har begrenset din livsutfoldelse og dine muligheter. Mange sliter med skam og skyldfølelse og med en opplevelse av å være alene om å ha slike problemer. I gruppebehandlingen møtet du andre som også sliter med lignende problemer som deg selv. Der kan du lære å forstå deg selv bedre, slik at du kan finne mer hensiktsmessige måter å forholde deg til andre på. Dette kan være en hjelp til å fungere bedre i hverdagslivet - og til å oppnå en følelse av bedre kontroll og mestring i vanskelige situasjoner.

Mentaliseringsbasert (MTB) kombinert gruppeterapi 

Kombinasjon av individual og gruppe terapi. MBT-gruppene er terapigrupper for pasienter som har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Under ledelse av to gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe for å få en bedret mentaliseringsevne med gruppen som treningsarena for mentalisering.
Metallisering vil si å øke forståelsen for egne og andres tanker og følelser, bedre regulere egne følelser, bedre forstå hva som skjer mellom mennesker, og kunne få det bedre i nære forhold og i samarbeid med andre.

Mentaliseringsorientert gruppeterapi

For pasienter med personlighetsforstyrrelse diagnose, hvor man i gruppe jobber ut fra mentaliseringsbasert tilnærming. Mentalisering vil si å øke forståelsen for egne og andres tanker og følelser, bedre regulere egne følelser, bedre forstå hva som skjer mellom mennesker, og kunne få det bedre i nære forhold og i samarbeid med andre.

Musikkterapi 

Musikkterapi innebærer at du sammen med en musikkterapeut utforsker de muligheter musikken gir til å arbeide med utfordringer på en god måte. Musikkterapien er recovery orientert, som betyr at det legges stor vekt på personlige, sosiale og relasjonelle ressurser. Du møter til jevnlige timer med en musikkterapeut individuelt eller gruppe. Vi tilrettelegger terapien både for deg som har mye musikkerfaring og for deg som har lite eller ingen erfaring med å musisere.

Billedterapi 

Billedterapi er en behandlingsform som anvender skapende arbeid med bilder som kommunikasjon i en terapeutisk relasjon. I billedterapi er det ikke nødvendig med tegneferdighet, men å arbeide med bilder kan utvikle evnen til å uttrykke seg og forstå seg selv på en dypere måte. Ved å se på bildet og utforske det sammen med en billedterapeut, kan en få tilgang til tanker og følelser som det har vært vanskelig å oppnå kontakt med i en ren verbal terapiSlik finner du fram

Oppmøtested


Vi holder til i 3. etasje.

Fredrikstadklinikken

Cicignongata 19

1606 Fredrikstad