DPS Fredrikstad, døgnbaserte tjenester

Vi gir tilbud om behandling når polikliniske og ambulante tilbud ikke er tilstrekkelig. Behandlingen er rettet mot symptomlindring, livskvalitet og funksjonsevne.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Fredrikstad seksjon døgn har 18 sengeplasser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern som har som oppgave å yte tjenester til befolkningen i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Vi er et  tverrfaglig sammensatt  team  som tilbyr en behandling som er tilrettelagt for dine behov og utfordringer. I samarbeid med deg som pasient  blir det utformet en behandlingsplan med konkrete målsettinger for oppholdet. Vi har et her og nå perspektiv sett i lys av tidligere opplevelser og erfaringer.

Behandlingen kan bestå av:

Kartlegging/utredning, individuelle samtaler, grupper (ulike samtalegrupper, fysisk aktivitet, musikk, mindfulness) og undervisning.
Vi samarbeider med pårørende, andre behandlingsinstanser og nettverket i kommunene.

Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad for henvisende leger og samarbeidspartnere.


Tentativ diagnose:

Bakgrunn, relevante opplysninger om:

1. Oppvekstsvilkår
2. Utdannelse, arbeid og aktivitet
3. Økonomi og bosituasjon
4. Har pasienten barn? Opplysninger om pasientens omsorgsrolle
5. Bruk av rusmidler
6. Har pasienten nære slektninger med psykisk lidelse?
7. Tidligere psykiatriske behandling

Aktuelt:

1. Hvilke plager har pasienten nå?
2. Hva er gjort for å hjelpe pasienten i forhold til sine plager? (herunder evt. medisinering)
3. Har pasienten individuell plan?

  • Kontaktinformasjon koordinator
  • Hva er gjort av kommunale tjenester?


4. Relevante somatiske forhold
5. Behandlingsmål

 • Pasientens behov, forventninger og motivasjon
 • Hva er det ønskelig at DPS kan bidra med i poliklinikk, gruppetilbud, døgnenhet eller ambulante tjenester?

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Etter 15.30 - sentralbord 69 86 00 00

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etasje.

Fredrikstadklinikken

Cicignongata 19

1606 Fredrikstad