Eiendomsavdelingen

Vi har ansvaret for bygninger, tekniske anlegg, utomhusanlegg som grøntområder, interne veier og parkeringsplasser. Vi ivaretar sykehusets eiendomsmasse, ombygginger og arealmessige tilrettelegginger.

Vi har ansvaret for sykehusets sikkerhet som brann-, skall- og vaktsikring.

Vi har det overordnede ansvaret for sykehusets parkeringsplasser, men den daglige oppfølgingen ivaretas av ekstern samarbeidspartner.

Vår målsetting

Vårt mål er at alle bygninger og utomhusanlegg i Sykehuset Østfold skal være et trygt og godt sted for alle pasienter, besøkende og ansatte. Det skal være god tilgjengelighet til tjenestestedene basert på prinsippene om universell utforming. Vi arbeider for at sykehusets arealer, totalt sett, blir utnyttet på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Vi arbeider også for at sykehuset skal ha en grønn profil, og har fokus på energibruk og riktig avfallshåndtering. 

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum