Vernetjenesten

​Vernetjenesten skal:

  • arbeide for at det systematiske helse,- miljø og sikkerhetsarbeidet skal være en integrert del av det helhetlige lederansvar i foretaket. Dette betyr at helse, - miljø og sikkerhetsarbeidet skal prioriteres på lik linje med øvrige driftsoppgaver, kvalitetsarbeid og økonomi. Dette er viktig fordi forebyggende HMS-arbeid er god økonomi, og et godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.
  • være en viktig samarbeidspartner for ledere og medarbeidere som skal tas med på råd i forhold til alle saker med betydning for de ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
  • være en bidragsyter til at Sykehuset Østfold fremstår som et miljøvennlig sykehus.
  • bidra til at Sykehuset Østfold til enhver tid har gode og oppdaterte HMS prosedyrer, som sikrer et trygt og godt arbeidsmiljø i tråd med HMS lovgivningen.
  • medvirke til åpenhet om avviksarbeid slik at vi lærer av feil og kontinuerlig utvikler vårt HMS-arbeid.
  • delta i utvikling av strategier, mål og handlingsplaner på alle nivå i helseforetaket og medvirke til at arbeidsmiljøperspektivet blir ivaretatt i utviklings og endringsarbeid.

Kontakt

Hovedverneombud Anette Louise Børresen, telefon 97 04 74 20
Koordinerende verneombud Imre Frank Banfi, telefon 95 26 64 63
Koordinerende verneombud Anne-Lise Haukedal​

Sist oppdatert 11.01.2022