Likestilling, inkludering og mangfold

Illustrasjon: En gruppe mennesker som viser mangfold

Illustrasjon: Adobe.Stock.Com @Bro Vector

Sykehuset skal sørge for at det arbeides systematisk med å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjon av disse grunnlagene, i alle arbeidsprosesser.

  • Ledere har ansvar for at det jobbes aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold og hindre diskriminering.
  • Ansatte har høy bevissthet og kompetanse om likestilling, inkludering og mangfold, samt risiko for diskriminering.
  • Ansatte er likestilte og speiler mangfoldet i befolkningen. Ressursene i et mangfoldig arbeidsmiljø skal verdsettes og benyttes.
  • Tilfeller av diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold skal avdekkes og håndteres.

 

Handlingsplan – Likestilling, inkludering og mangfold

Likestillings- og inkluderingsutvalg (Liu) – mandat og sammensetning 

Årsberetning Sykehuset Østfold 2022 - likestillingsredegjørelse ligger på side 21-23.

 

Sist oppdatert 09.02.2024