Bilde av tre smilende barn

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv.

Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Vi skal spørre: "Hva er viktig for deg?" Denne rettigheten gjelder også din pårørende.

Skroll deg nedover på siden for å se lokale kurs hos oss og regionale og nasjonale kurs.

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver hjemlet i Lov om spesialisthelsetjenester § 3-8, og har fokus på diagnosespesifikk opplæring.

Pasienter og pårørende har rett til tilpasset informasjon (Pasient- og brukerrettighetsloven §3) og tilsvarende har helsepersonell plikt til å gi informasjon tilpasset pasienter og pårørendes rettigheter (Helsepersonelloven §10). Helsepersonell har videre plikt til å ivareta barns behov for informasjon og oppfølging ved sykdom, rusmiddelavhengighet, skade eller død i familien. (Helsepersonelloven §10a og b).

Hovedmålet med PPO er å heve helsekompetansen, slik at pasient og pårørende skal være en aktiv deltaker og ta kompetente valg sammen med sin behandler. (ref. Virksomhetsstrategi 2021-2024, SØ).

Pasient - og pårørendeopplæring er i utvikling. Nye relaterte begreper som helsekompetanse og samvalg kan peke på nye muligheter og retninger for arbeidet i tråd med utvikling av pasientens helsetjeneste.

Samvalg

Samvalg innebærer at du som pasient og helsepersonell sammen kommer frem til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for deg som pasient.

Samvalg

Helsekompetanse

Begrepet helsekompetanse forstås som en personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Helsekompetanse styrker evnen til å mestre ulike livssituasjoner, og dermed skape gode forutsetninger for egenmestring og egenbehandling. Dette forutsetter også at pasienter og pårørende tilegner seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne håndtere/mestre sykdom/skade. Dette for å fremme egen læring om helse og sykdom, styrke mestring, gode livsvalg og livskvalitet.

Lærings- og mestringstilbud på individnivå

Behovet for diagnosespesifikk opplæring dekkes for de fleste pasienter gjennom kontakten med helsepersonellet som står for behandlingen i klinikk/avdeling. Lærings- og mestringstilbud på individnivå har fokus på metoden samvalg. Dette betyr at du som pasient og helsepersonell sammen kommer frem til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for deg som pasient. Et slikt valg forutsetter at du får god informasjon og innsikt om egen sykdom og aktuelle behandlingsmetoder. Det er fagpersonens ansvar å forsikre seg om at informasjonen/ opplæringen er forstått.

Lærings- og mestringstilbud på gruppenivå

Du som pasient med langvarige helseutfordringer og dine pårørende kan i tillegg få tilbud om gruppebasert opplæring. Hovedansvaret for pasient- og pårørendeopplæring, både individuelt og i gruppe, ligger i klinikkene/avdelingene. Målet er å styrke din og dine pårørendes helsekompetanse, slik at dere oppnår økt ferdighet i det å mestre sykdommen i hverdagen.

Gruppebasert opplæring utvikles og gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid mellom brukermedvirker, fagperson og representant fra seksjon pasient- og pårørendeopplæring. Brukermedvirkers erfaringsbaserte kunnskap er sidestilt med faglig kunnskap fra helsepersonell. Alle kurs for pasienter og pårørende på gruppenivå skal ha fokus på mestring.

Hva er læring og mestring


 

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap om din helsekompetanse.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer cirka 80 prosent av dem at  "Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!".

Helsekompetanse øker evnen til å mestre ulike livssituasjoner og dermed skaper gode forutsetninger for egenmestring og egenbehandling.

«Jo mer pasienten forstår, jo bedre blir behandlingen og jo enklere blir det å mestre sykdom og ta valg som fremmer god fysisk og psykisk helse» helse- og omsorgsminister Bent Høie, sykehustalen 2020.

Henvisning

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs

Sykehuset Østfold tilbyr kurs på flere steder. Du vil finne informasjon om sted på informasjonssiden om kurset du skal på. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. Nedenfor finner du lokale kurs vi arrangerer hos oss og du finner også regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt behandlingsvalg

Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Dagens helsetjeneste forutsetter at pasient og pårørende har kunnskap om hvordan best mulig kunne ivareta helse og mestring av langvarige helseutfordringer. Helsetjenesten skal legge til rette for at pasienten blir tatt med på avgjørelser som omhandler dem selv. Pårørende er også en viktig deltaker i pasientens helsetjeneste. For pårørende innebærer pasientens helsetjeneste å være verdsatt, bli lyttet til og være en del av arbeidslaget, så langt pasienten selv ønsker og aksepterer det. Spørsmålet «hva er viktig for deg?» er helt sentralt i pasientens og pårørendes helsetjeneste.

Pasient- og pårørende har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere de som brukere. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger (Helsedirektoratet, 2020).

Vi tilbyr kurs til pasienter og pårørende. Kursene spenner over flere diagnoser, tilstander og situasjoner.

Seksjon pasient- og pårørendeopplæring

Sist oppdatert 11.01.2023