Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hovedmål for det systematiske HMS-arbeidet i sykehuset er et fullt ut trygt, forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, høyt nærvær, fravær av skader og god pasientsikkerhet.

Gjennom vårt miljøledelsessystem ISO 14001:2015 skal vi ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Vi jobber systematisk for å forebygge uønskede HMS-hendelser, arbeidsrelatert sykdom og ulykker med fokus på læring og kontinuerlig forbedring.

 

HMS årsrapport 2022​

HMS-str​ategi 2023-2026

Sist oppdatert 09.10.2023