Åpenhetsloven/Samfunnsansvar

Sykehuset Østfold er omfattet av Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Etterlevelse av åpenhetsloven er en del av rammeverket sammen med prinsippene om ansvarlig virksomhet knyttet til sosiale forhold, miljømessige forhold og økonomiske forhold.

 

Bilde av Kalnes, sykehuset i Moss,  Askimklinikken, Haldenklinikken, Fredrikstadklinikken og Sarpsborgklinikken

 

 

Sykehuset Østfolds samfunnsansvar handler om hvordan vi løser samfunnsoppdraget i samspill med andre, og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Det jobbes kontinuerlig med menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og miljø og klima.

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Dette gjelder både i leverandørkjeder og internt i virksomhetene. I tillegg sikrer loven allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

Loven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjøres rede for i Redegjørelse for samfunnsansvar, som skal offentliggjøres.

Åpenhetsloven​

Aktsomhetsvurderinger

Formålet med aktsomhetsvurderingene er å få oversikt og vurdere risiko for om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven pålegger sykehuset å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med:

OEC​Ds veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Sykehuset Østfold benytter seg av følgende metodikk i arbeidet med aktsomhetsvurderinger:

Figur som viser metodikken man bruker i arbeidet med aktsomhetsvurderinger


Arbeidet som gjøres med aktsomhetsvurderinger blir gjort rede for i Redegjørelse for samfunnsansvar. Dette er blant annet en beskrivelse av risikoområder som er avdekket, og tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan Sykehuset Østfold håndterer faktiske eller potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (ref. åpenhetsloven). 

Forespørsler sendes til: postmottak@so-hf.no

Sykehuset Østfold skal gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, skal informasjonen gis innen to måneder etter at kravet er mottatt.

Redegjørelse for samfunnsansvar - elektronisk signert

Redegjørelse for samfunnsansvar - med lenker​

Ramm​everket utvider kravene i Åpenhetsloven over hva som skal inkluderes i aktsomhetsvurderingene. I tillegg til menneskerettigheter og anstendig arbeid, skal miljømessige forhold og korrupsjon  vurderes. Dette er også inkludert i Redegjørelse for samfunnsansvar. I tillegg klargjør rammeverket hvilke rammer/føringer som gjelder for området og hvordan spesialisthelsetjenesten skal arbeide med samfunnsansvaret.​

Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar

Sist oppdatert 09.04.2024