Vil forebygge reinnleggelser i sykehuset

Sykehuset Østfold iverksetter flere tiltak for å forebygge at pasienter må reinnlegges. Tiltakene kommer blant annet etter innspill fra kommunene i fylket.

Cecilie Sommer-Mathiesen, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En parkeringsplass foran en bygning

​En arbeidsgruppe i sykehuset har sett nærmere på reinnleggelser av hjerte- og lungepasienter, det vil si akutt innleggelse på sykehus uavhengig av årsak, innen 30 dager etter at de er skrevet ut.

Arbeidsgruppen har gjennomført fokusgruppeintervjuer i aktuelle kommuner, samt internt i sykehuset; lungeavdelingen, hjerteavdelingen og akuttmottaket. I tillegg er det gjennomgått og analysert tall samt innhentet opplysninger fra andre sykehus og kommuner.

Nye telefontilbud

Nå følges arbeidet opp med flere tiltak for å gjøre kommunikasjonen mellom sykehuset, kommuner og fastleger bedre. Etter initiativ fra indremedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold vil det igangsettes flere tiltak:

  • Tiltak for å bedre tilbudet "Konferansetelefon ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser"
  • Et halvt øyeblikkelig-hjelp tilbud på hjertepoliklinikken
  • Tiltak for å bedre tilgjengeligheten for konfereringstelefon (rådgivningstelefon)
  • Telefonisk kontakt med KOLS- og hjertepasienter første døgn etter utskrivelse

Sistnevnte er ment å berolige og gi en ekstra trygghet for pasientene, ved at de ringes opp fra sykehuset for å sjekke hvordan det går dagen etter at de er skrevet ut.

Fellestanke overfor pasientene

Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i sykehuset Østfold synes arbeidet har vært nyttig. Han er opptatt av fellestanken "Sammen er vi Helse-Østfold", og at sykehuset sammen med fastleger og kommunehelsetjenesten må ha felles innsats overfor felles pasienter.

-Vi kan for eksempel bidra til at fastleger og andre henvisere som ringer oss får hjelp av en sykehuslege som kan vurdere om det er nødvendig med øyeblikkelig innleggelse, om pasienten kan henvises til spesialist på poliklinikk 1 til 3 dager etter, eller om henvisende lege skal få råd og støtte for å behandle pasienten hjemme. I denne kommunikasjonen ligger det også et utrolig læringspotensiale for leger både i og utenfor sykehuset, sier Nilsen.

Bedre epikriser og henvisninger

Et annet mål er å gi fastlegene mer informasjon om hva de konkret skal følge opp i forhold til pasienter som blir skrevet ut fra sykehuset. En epikrise (sykdomsrapport) er et sammendrag av hva som har skjedd med pasienten under et sykehusopphold.

Selv om de fleste epikriser i dag sendes ut til fastlegen innen 7 dager etter utskrivelse, tror Nilsen det er mer å hente.

-Det er en god rutine at epikrisen skal følge pasienten og for pasienter som skal følges opp i kommunehelsetjenesten, må epikrise være klar på utskrivningstidspunktet slik at vi sikrer en forsvarlig oppfølging. Epikrisen må være konkret når det gjelder hva epikrisemottaker skal følge opp og inneholde behandlingsplan og korrekt legemiddelliste, sier Nilsen.
Videre jobbes det for å bedre henvisningsmaler som fastlegene skal bruke.