Vestby-pasientene til Sykehuset Østfold neste vår

Fra 1. mai 2018 blir Vestby kommune i Akershus en del av opptaksområdet til Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 13.06.2017
Sist oppdatert 06.04.2018
Vestby-pasienter blir en del av opptaksområdet til Sykehuset Østfold fra mai 2018.
Mange innbyggere fra Vestby bruker allerede Sykehuset Østfold, og fra mai 2018 blir Vestby kommune en del av opptaksområdet til Sykehuset Østfold. Foto: Sykehuset Østfold

​Administrerende direktør Helse Sør-Øst (HSØ) har nå avgjort at Sykehuset Østfold (SØ) fra neste vår får ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet for innbyggerne Vestby.

Beslutningen om å utvide opptaksområdet til Sykehuset Østfold ble tatt av HSØ sitt styre allerede i 2014, og har også vært en av grunnforutsetningene for det nye sykehuset på Kalnes. I dag har Vestby sin sykehustilhørighet til Akershus universitetssykehus på Lørenskog.

Ønskes velkomne

- Vi ser fram til å ta imot pasientene fra Vestby, og vil gjøre vårt beste for de får et like godt, om ikke bedre tjenestetilbud, enn de har i dag, sier administrerende direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold.

En arbeidsgruppe nedsatt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fikk mandat til å gjennomgå driftsforutsetningene ved Sykehuset Østfold med hensyn på sengekapasitet, poliklinikk-kapasitet og kapasitet i akuttmottak. Den endelige beslutningen om tidspunktet for når overflyttingen av pasienter kan skje, ble tatt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst i går – som går for 1. mai 2018.

Mange Vestby-pasienter bruker allerede Sykehuset Østfold, blant annet velger om lag halvparten av alle fødende å føde på Kalnes. Det eksisterer også samarbeid på kommunenivå gjennom felles legevakt og felles helsehus med Mosseregionen. 

Styrker fagmiljøet

Sykehuset Østfold behandler 450.000 pasienter per år, og er Norges fjerde største akuttsykehus. Per 1. januar i år var det 16 732 innbyggere i Vestby, og det er en ung og «frisk» befolkning.

Utvidelsen i opptaksområdet til SØ utgjør en aktivitetsvekst i underkant av 4 prosent, og vil gi Sykehuset Østfold stordriftsfordeler og bedre grunnlag for å opprettholde og utvikle de allerede sterke fagmiljøene i Sykehuset Østfold.

- Nå vil vi bruke tiden frem til 1. mai neste år godt, for å lage en så god overgang som mulig for pasienter og medarbeidere. Dette vil skje i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten i Vestby, Helse Sør-Øst og Akershus universitetssykehus. Vi skal holde innbyggerne i Vestby godt informert om hvordan dette påvirker de ulike brukergruppene, sier Ebbesen.

Spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune vil neste år bli overført fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Det planlegges for overtagelse 1. mai 2018.
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 090-2014 at spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Vestby kommune i Akershus skal overføres fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde.

En forutsetning for denne overføringen var at Sykehuset Østfold viste god driftsmessig utvikling i forhold til etablerte rammer og øvrige forutsetninger etter flytting av virksomhet til nytt bygg på Kalnes.

En arbeidsgruppe nedsatt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fikk mandat til å gjennomgå driftsforutsetningene ved Sykehuset Østfold med hensyn på sengekapasitet, poliklinikk-kapasitet og kapasitet i akuttmottak. Denne arbeidsgruppen avga sin innstilling i april 2017, hvor konklusjonen var at Sykehuset Østfold nå har tilstrekkelig kapasitet til å overta ansvaret for spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vestby. Det er videre innhentet redegjørelse fra Sykehuset Østfold knyttet til kapasitet i akuttmottaket.
Det skal nå lages en fremdriftsplan for overføringen. Vestby kommune og helseforetakene blir involvert i dette arbeidet.