Vår første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Overlege Adeel Anwar er den første legen i Sykehuset Østfold som er ferdig spesialist i akutt- og mottaksmedisin. – Vi har mange dyktige spesialister innenfor ulike fagområder i akuttmottaket på Kalnes. Men det er klart det er stas å være den første innen denne spesialiteten, sier han.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 17.01.2022
Adeel Anwar
Overlege Adeel Anwar i akuttmottaket i sykehuset på Kalnes.

Akutt- og mottaksmedisin er en ny spesialitet i Norge som ble innført 2019. En spesialist i akutt- og mottaksmedisin jobber i hovedsak i et akuttmottak, og er spesialist på akutte og generelle tilstander innen ulike fagfelt. 

- Da utdanningen ble etablert var Sykehuset Østfold raskt ute med å legge til rette slik at vi kunne hospitere i ulike avdelinger. Utdanningen har gitt meg en bredere innsikt i flere fagområder, og har gjort meg trygg på å kunne ta raske avgjørelser. Noe som er helt nødvendig i et akuttmottak, sier overlegen som fra før er spesialist i indremedisin.

Bred kompetanse

Spesialistene i akutt- og mottaksmedisin er spesialister på den første pasientvurderingen, oppstart av behandling og innhenting av relevant kompetanse ved behov.

Fagområdet omhandler alle pasienter som kommer til akuttmottaket. Legen starter nødvendig symptombehandling samtidig som man tar utgangspunkt i hvilke tilstander man må avdekke eller utelukke først.

Det kan være pasienter med pustevansker eller brystsmerter, akutt syke koronapasienter eller infeksjonspasienter. Noen pasienter må raskt ses av en spesialist innen et spesifikt fagfelt, andre kan behandles og observeres i akuttmottaket.

- Med riktig og rask undersøkelse og behandling ser vi at mange pasienter ikke trenger å legges inn på sykehus, men kan ferdigbehandles i akuttmottaket, sier han.

Erfarne leger i front

Tidligere var tankegangen at oppholdstiden i at akuttmottak skulle være så kort som mulig, og pasientene ble deretter innlagt i sengepost. Økt pasienttilstrømming til akuttmottak og mer spesialisering av helsetjenestene har endret tankegangen. I dag har sykehuset erfarne leger i front, og spesialister innen ulike fagfelt kommer til akuttmottaket når det er behov for det.

- Vi har en observasjonspost i tilknytning til akuttmottaket. Der kan vi ha pasienter til observasjon i ett døgn. Mellom 30 og 40 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket, slipper nå å bli innlagt i sykehuset, sier han.

Utdanner flere

Adeel Anwar fikk sin spesialistgodkjenning i desember. For at sykehuset skal kunne være utdanningsinstitusjon innen ulike fagfelt, er det et krav at man har spesialister i hus. Så Anwars godkjenning gir han også mulighet til å bidra i utdanning av flere leger i spesialisering.

- Vi har allerede flere leger som er i gang med utdanning i akutt- og mottaksmedisin i sykehuset nå, sier han.

Legene hospiterer i en rekke ulike avdelinger, fra lunge og hjerte, til kirurgi og øye.
- Som flue på veggen noen uker i hver avdeling, får vi viktig innsikt i ulike fagområder som vi har stor nytte av når vi tar imot pasienter i akuttmottaket, sier han.

Norges beste

Anwar som opprinnelig kommer fra Oslo, kom til Sykehuset Østfold da han skulle i turnustjeneste i 2011. Etter ti år i sykehuset, er han full av lovord.
- Jeg mener akuttmedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold er landets beste. Vår avdelingssjef Nezar Raouf har bygd opp et fagfelt og et kollegium som er helt unikt. I tillegg har vi et veldig godt samarbeid med andre avdelinger, sier han.

Økende behov

Et stort antall akuttpasienter gir travle arbeidsdager i akuttmottaket. Antall pasienter med behov for akutt hjelp, vil ikke bli mindre i tiden framover og det er nå vedtatt at akuttmottaket på Kalnes skal bygges ut.

- Med den pasientstrømmen vi har, må du som lege kunne takle travle dager og å kunne fatte beslutninger raskt. Og du må kunne takle et taktskifte. For det hender at det rolige dager, selv om det ikke er så ofte lenger.

​