Utvikling av behandlingstilbudet i Haldenklinikken

Det er stadig flere som trenger spesialistbehandling i psykisk helsevern. For å møte behovet, endres post 2 i Haldenklinikken fra døgndrift til nytt behandlingstilbud med poliklinikk på dagtid.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 08.12.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
En mann som smiler til kameraet
Avdelingssjef Pål Dåstøl

Det er utfordrende for helsetjenesten å forvalte helsepersonellressursene på best mulig måte. Det gjelder særlig spesialister i psykiatri og psykologi, og for å drifte døgnplasser trengs det spesialister.

- Vi må bruke spesialistene våre sin kunnskap og kapasitet på en bedre måte slik at vi ivaretar pasientene på best mulig måte. Endringen gir rom for å kunne gi flere pasienter sammenhengende pasientforløp der det er behov for dette, og mer intensiv behandling i poliklinikk i perioder det er nødvendig, sier avdelingssjef Pål Dåstøl. 

Fortsatt døgntilbud i Halden

DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 2 i Haldenklinikken, har i alt 12 sengeplasser. Sengeposten er åpen fem dager i uken, og stengt i helgene.

- Når vi endrer tilbudet i post 2 fra døgntilbud til poliklinisk behandlingstilbud, er det viktig å presisere at vi fortsatt vil ha et døgntilbud i Haldenklinikken. Døgnbaserte tjenester post 1 er åpen hele uken, og har 17 sengeplasser. Så pasienter som har behov for innleggelse, vil fortsatt bli ivaretatt på en god måte, sier han.  

Flere døgnplasser på Kalnes

DPS-ene (distriktspsykiatriske sentre) hører inn under klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Behovet for døgnbaserte tjenester er større i sykehuspsykiatrien enn i DPS, og klinikken har styrket døgntilbudet med en nyetablert døgnseksjon med 11 senger i psykiatrisk avdeling på Kalnes. 

I DPS er behovet for polikliniske tjenester med differensierte behandlingstilbud større enn behovet for døgnbehandling.

Pasientgruppen

De tre diagnosegruppene som i hovedsak behandles ved post 2 i Haldenklinikken er følgende:

  • personlighetsforstyrrelser i krise
  • depressive lidelser og angstlidelser, forverring
  • PTSD og andre traumerelaterte psykiske lidelser inkl. dissosiative lidelser, forverring

- Pasientgruppen er sammensatt og kan ha helt ulike behov for behandling og oppfølging. I det nye behandlingstilbudet vil vi kunne tilby mer differensiert behandling både som individualbehandling, gruppebehandling og dagbehandling, sier avdelingssjefen. 

Vil øke kompetansen

Det finnes en rekke ulike behandlingsformer, som for eksempel poliklinisk krisebehandlingsprogram, gruppeterapeutiske tilbud og ulike former for ferdighetstrening.

- Med nytt behandlingstilbud, er det viktig at vi øker kompetansen i hele seksjonen og fordeler oppgaver på nye måter. Kompetanseheving og kompetanseoverføring til sykepleiere og vernepleiere innen psykoterapeutiske behandlingsmetoder, er nødvendig. Medarbeidere vil få faglig veiledning av psykolog eller lege, og det blir lagt opp til fagteam innenfor behandlingsforløp for de ulike pasientgruppene, sier han.

Endringen i post 2 er planlagt gjennomført i april 2024.

Utvidet dagbehandlingstilbud for spiseforstyrrelser

I enhet for spiseforstyrrelser i Haldenklinikken, vil det også bli endringer. Per i dag har enheten fire sengeplasser. Seksjonen vil beholde én av døgnplassene, men i stedet for de tre andre, vil det etableres et utvidet dagtilbud til pasientgruppen. Det gjør at seksjonen med nåværende ressurser kan gi flere pasienter et differensiert behandlingstilbud tilpasset de ulike behovene.

- For å kunne gi flere et godt behandlingstilbud, er det viktig at vi bruker spesialistkompetansen og helsespersonellressursene på best mulig måte til beste for flest mulig pasienter som trenger det, sier avdelingssjefen.