Tydelig kommunikasjon øker pasientsikkerheten

- Ofte kan pasienter være i en kritisk fase rett etter en operasjon. Når alle medarbeidere vet nøyaktig hvilken informasjon de skal gi videre når pasienten er ferdig operert, sikrer vi at viktige opplysninger ikke går tapt, sier intensivsykepleier Ellen Klavestad Moen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.05.2017
Prosjektgruppen
Prosjektgruppen startet arbeidet i november 2016. Fra venstre Ann-Chatrin L. Leonardsen, Ellen Klavestad Moen og Trine Danielsen. I tillegg er Gro Karlsøen med i prosjektgruppen.

​Når en pasient er operert, har operasjonsteamet ansvar for at relevante og nødvendige pasientopplysninger formidles til medarbeidere i postoperativ enhet. Pasienten er i denne fasen spesielt sårbar og utsatt for komplikasjoner.

- Manglende overføring av viktig informasjon, kan føre til feilbehandling og utilsiktet pasientskade. I neste rekke kan dette medføre forsinkelse i pasientbehandlingen, fordi personalet på oppvåkningen må bruke unødvendig mye tid på å oppsøke ansvarlig pasientbehandler.  På bakgrunn av dette innfører vi nå et strukturert kommunikasjonsverktøy for å sikre overføring av viktig og relevant informasjon fra operasjonsavdelingen til postoperativ og intensivavdelingen, sier anestesisykepleier Ann-Chatrin Leonardsen.

ISBAR

For å sikre at informasjonen følger pasienten fra operasjon til postoperativ eller intensiv, skal kommunikasjonsverktøyet ISBAR tas i bruk som standard for rapport. ISBAR (I: identifikasjon, S: situasjon, B: bakgrunn, A: aktuelle vurderinger, R: råd/anbefalinger) skal benyttes av anestesi- og operasjonssykepleierne, samt anestesileger ved rapport når pasienten er ferdig operert. Målet er en fullstendig og grundig overføring av relevant informasjon til de som overtar ansvaret for pasienten. Dette vil igjen bidra til økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientforløpet.

Når pasienten er trillet til postoperativ etter operasjon, gir både operasjon og anestesi rapport. Rapporteringen skal gis ved en PC. Både den elektroniske pasientjournalen DIPS, samt den elektroniske medikamentkurven Metavision, skal være åpne slik at all informasjon som finnes om den aktuelle pasienten fra før, er tilgjengelig.
- På den måten kan vi avdekke eventuelle uklarheter og feil, som for eksempler mangler i elektronisk kurve, sier Leonardsen.

Når pasienten er stabil og alle har samtykket i at rapporten fra operasjonssykepleier og anestesisykepleier er tilfredsstillende, overtar sykepleier på postoperativ ansvaret for pasienten.

Et felles prosjekt

Både operasjonsavdelingen, postoperativ og intensivavdelingen har vært involvert i kvalitetssikringsprosjektet. I forbindelse med innføring av kommunikasjonsverktøyet ISBAR, er det også utarbeidet en felles prosedyre for overlevering, med tydelig oppgavefordeling mellom ulikt personale.

- Prosedyren skal bidra til å gjøre oss mer bevisste. Ikke bare i forhold til hva vi selv skal gjøre, den beskriver også tydelig hvilket ansvar de andre involverte medarbeiderne har, sier operasjonssykepleier Trine Danielsen.

Innføringen av ISBAR starter 2. mai.
- I en innføringsfase vil vi måtte bruke noe mer tid ved overlevering av pasient, men dette vil også kunne øke effektiviteten ved at personalet på postoperativ og intensiv spares for mange unødvendige telefoner. Det viktigste er uansett fokuset på pasientsikkerhet og kvalitet, sier Ann-Chatrin Leonardsen.

Kommunikasjonsverktøy

ISBAR er et verktøy for strukturert muntlig kommunikasjon, og står for Identifikasjon – Situasjon – Bakgrunn - Aktuelle vurderinger - Råd/anbefalinger. Metoden kommer opprinnelig fra det amerikanske forsvaret, er tilpasset helsevesenet av Institute of Healthcare Improvement og anbefalt av WHO. Verktøyet er tatt i bruk flere nordiske land, og benyttes også ved kommunikasjon i andre kritiske situasjoner som for eksempel mottak av traumepasienter. ISBAR-kortet som skal benyttes ved Kalnes tar utgangspunkt i modellen benyttet ved Rikshospitalet.