Tar tilbakemeldingene fra Fylkesmannen på største alvor

Fylkesmannen har konkludert med at Sykehuset Østfold ikke gir forsvarlige helsetjenester til pasienter som flyttes til andre avdelinger enn den som har høyest kompetanse på pasientens aktuelle helseproblem. - Vi tar tilbakemeldingene på største alvor, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 04.10.2019
Helge Stene-Johansen
Fagdirektør Helge Stene-Johansen

​Etter et tilsyn i flere avdelinger i sykehuset, har Fylkesmannen i Oslo og Viken kommet med sin endelige rapport.
- Vi mottok først en foreløpig rapport som vi har gått gjennom med de ulike avdelingene. Vi har sett på rutiner for dokumentasjon og hvilke områder vi kan forbedre oss på, sier Stene-Johansen.

«Tilsyn med spesialisthelsetjenestetilbudet til pasienter som utlokaliseres på grunn av plassmangel» som Fylkesmannen har gjennomført i Sykehuset Østfold, er den del av et landsomfattende tilsyn som gjennomføres i 2019 og 2020.

- Gjennom tilsynsordningen har Fylkesmannen en viktig oppgave med å rette fokus på utfordringer sykehusene har, slik at vi kan forbedre oss og sikre at pasientene, uavhengig av hvor de er lokalisert, får forsvarlige helsetjenester, sier fagdirektøren.

Moderpostprinsippet

I utgangspunktet skal Sykehuset Østfold følge moderpostprinsippet når pasienter blir innlagt.
- Det vil si at vi prøver så langt det lar seg gjøre, å gi pasienter rom i den avdelingen som har høyest kompetanse på pasientens sykdomsbilde og aktuelle helseproblematikk. Men fordi vi har en så stor pågang av pasienter, spesielt innen noen fagområder, blir en del pasienter plassert i andre avdelinger for at de skal slippe å ligge på korridor. De såkalte «utepasientene» skal følges opp av moderposten. Det vil si at legene som har fagspesifikk kompetanse på pasientens helseproblem, vanligvis beholder det medisinskfaglige ansvaret, sier Stene-Johansen.

Bred kartlegging

Fylkesmannen bygger sin rapport på pasientintervjuer, tilsendt dokumentasjon og gjennomgang av sykehusets kartlegging og egenvurdering. I tillegg har de intervjuet en rekke leger, sykepleiere og ledere i flere avdelinger. I rapporten peker Fylkesmannen blant annet på at informasjonsutveksling og dokumentasjon er spesielt viktig når flere ulike avdelinger og faggrupper er involvert i pasientoppfølgingen. Dette må systematisk styres og følges opp på et overordnet nivå.

- Her mener Fylkesmannen at vi bryter forsvarlighetskravet. Vi vet at for å unngå at pasienter må ligge på korridor, vil vi fortsatt måtte ty til rom på andre avdelinger i perioder med stor pågang av pasienter.  Det viktigste er at vi sikrer at pasientene som blir liggende på andre enheter enn moderposten, får forsvarlig oppfølging, sier Stene-Johansen.

Informasjon til pasienten

Fylkesmannen slår også fast at Sykehuset Østfold ikke sørger for sin plikt til å informere pasienten om utlokalisering og hva dette kan innebære for den enkelte.

- Det er ingen tvil om at det er viktig for pasienten å få god informasjon. Målet er at alle avdelinger skal ha dette som en innarbeidet rutine. Dette gjelder pasienter som må flyttes underveis i oppholdet, og pasienter som får et rom i en annen avdeling enn moderposten når de blir innlagt. Å få vite hvorfor man får rom et annet sted, og å få informasjon om hvordan den videre behandlingen og oppfølgingen vil foregå, betyr mye for at pasientene skal føle seg trygge i sykehuset vårt, sier fagdirektøren.