Ta gjerne kontakt

I et sykehus møter vi mange etiske dilemmaer. Noen ganger kan det være godt å drøfte problemstillingen med flere. Alle er velkomne til å ta kontakt med klinisk etikk-komité.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 17.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
​F.v. Jostein Vist, Kristin Gulbrandsen, Mona Unnerud, Torfinn Skarpaas, Anne-Brit Støle, Svein Gurvin, Pål Stenumgård og Harald Hurum.

- Ta gjerne kontakt. Det gjelder alle, både pasienter, pårørende og medarbeidere. Komitéen er et uavhengig, rådgivende organ som har fokus på etiske problemstillinger i sykehuset, og man kan ta kontakt enten det gjelder prinsipielle saker eller konkrete hendelser, sier Torfinn Skarpaas som er ny leder i klinisk etikk-komité (KEK) i Sykehuset Østfold.

Bredt sammensatt

Når vi står i etiske dilemmaer eller utfordringer i sykehuset, kan det i mange tilfeller være nyttig å drøfte saken med noen utenfor det kjente miljøet.

Klinisk etikk-komité er en tverrfaglig komité i sykehuset. Her deltar leger, psykolog og sykepleier fra de ulike klinikkene sammen med sykehusprest, jurist, rådgivere og brukerrepresentant.

- Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Man kan få hjelp til saker man står i, står foran eller har vært i. Komitéen er bredt sammensatt og kan gi nye perspektiver, hjelp til å sortere og innspill på mulige veier å gå. Mange blir også mer bevisst på egne verdier og hva som gjelder av lovverk og retningslinjer når saken deres drøftes, sier Skarpaas.

Etikk i sykehuset

Den nye lederen er avdelingssjef for preste- og samtaletjenesten i sykehuset. Han har vært medlem i komitéen i flere år, og har overtatt ledervervet etter kvalitetsrådgiver Finn Arild Andersen.

- I året som kommer ønsker vi at så mange som mulig får vite om KEK og om arbeidet med etikk i sykehuset, slik at man vet at det er hjelp å få og at man kan bli inspirert til å reflektere etisk i det man selv gjør. Vi ønsker også å jobbe med å skaffe nye kandidater til komitéen for å sikre bredest mulig representasjon og perspektiv, sier den nye lederen.

Mange dilemmaer

Er pasienten samtykkekompetent? Er det riktig å fortsette livsforlengende behandling? Hva gjør vi når en pasient ikke vil ta imot nødvendig helsehjelp? Hvordan håndtere uenighet mellom pårørende og behandlere?

Dette er noen av de etiske dilemmaene som kan diskuteres i en klinisk etikk-komité.
Temaene som tas opp kan være knyttet til en enkelt pasient eller til en gruppe pasienter. Alle drøftinger er konfidensielle.

- I et sykehus er det mange situasjoner som krever handling og valg, og det er viktig at det man gjør og velger ikke blir tilfeldig og ureflektert. For eksempel er det viktig å ta gode valg rundt organdonasjon når det er aktuelt, eller å gjøre det best mulige for den gamle og skrøpelige som ikke lenger kan ta egne valg, sier Skarpaas.

Klinisk etikk-komité har ingen beslutningsmyndighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er ment å være en beslutningsstøtte i diskusjonen av vanskelige etiske problemer i tilknytning til pasientbehandlingen. 

Alle kan ta kontakt

Alle kan fremme saker for klinisk etikk-komité i Sykehuset Østfold.

Du kan sende e-post eller brev for å kontakte komitéen:

E-post: klinisk.etikk.komite@so-hf.no

Brev: Sykehuset Østfold, klinisk etikk komité, pb. 300, 1714 Grålum

Hvordan foregår drøftingen?

Dette skjer på ulike måter, for eksempel ved at berørte parter blir invitert til et komitémøte eller ved at deler av komiteen deltar på drøftingen i avdelingen. Drøftingen skjer gjerne sammen med de involverte ansatte, pasient/pårørende eller representanter for pasient/pårørende. Dersom komitéen blir bedt om å gi et råd, kan en drøfting i komitéen alene i etterkant være nødvendig.

I drøftingen av et dilemma vil etikk-komitéen identifisere og drøfte:

  • det etiske problemet
  • medisinsk og annen relevant informasjon
  • de berørte parters standpunkter
  • relevante verdier, tidligere praksis, og juridiske føringer
  • mulige handlingsalternativer
  • og forsøke å komme fram til en mulig løsning

Klinisk etikk-komité har ingen beslutningsmyndighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er ment å være en beslutningsstøtte i diskusjonen av vanskelige etiske problemer i tilknytning til pasientbehandlingen. 

Les mer om klinisk etikk-komité i Sykehuset Østfold