Sykehuset Østfold tar grep for å øke kapasiteten

Flere tomannsrom er et tiltak som iverksettes i vinter for å møte kapasitetsutfordringene ved Sykehuset Østfold. – Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å ligge på gangen, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl ved Sykehuset Østfold.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 13.01.2020
Sist oppdatert 14.01.2020
Et rom med senger og et skrivebord

Sykehuset Østfold jobber for tiden med å tilrettelegge for tomannsrom som et tiltak for å øke kapasiteten, og planen er å ta i bruk 20 rom 17. januar 2020. Rommene er nå under klargjøring, etter en prosess der sykehuset har sett på ulike alternativer for å øke kapasiteten, samt vært i tett dialog med Arbeidstilsynet.

- Ikke optimalt, men nødvendig

Prosessdirektør og klinikksjef Liv Marit Sundstøl forteller at sykehuset hvert år har hatt økende pasienttilstrømming. I 2019 var økningen på rundt 7 prosent sammenlignet med året før. I kapasitetsprogrammet har man tatt høyde for nok et år med økt tilstrømming.

- Vi har vurdert ulike tiltak for å øke kapasiteten, og har gjennomgått alt vi har av tilgjengelige møterom og kontorer, både på Kalnes og i Moss. Dette for å se på hva som finnes og hvilke muligheter vi har for omgjøring til pasientrom. I fjor ble avlastningsenheten i Moss benyttet. Det velger vi å ikke gjøre i år. Derimot mener vi at omgjøring av de 20 ekstra rommene på Kalnes er det riktige å gjøre i den situasjonen vi nå er i, sier Sundstøl.

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl

- Hvorfor er dette den beste løsningen?
- Det ligger nøye vurderinger til grunn for prosessen med omgjøring av disse rommene. I tillegg har det vært et tydelig ønske fra fagmiljøene å samle pasientene på Kalnes. Alternativet vårt ville være å øke antallet korridorpasienter. Både risikovurderinger og tidligere evalueringer viser da at dobbeltrom tross alt er en bedre løsning, sier Sundstøl, og understreker:
- Dette er ingen optimal løsning, men er tross alt bedre for pasientene enn å ligge på gangen. Våre tall viser at vi hadde færre korridorpasienter i 2019 enn året før, som følge av en lignende løsning der 27 rom ble tatt i bruk som dobbeltrom.

Økt bemanning på Kalnes

Sundstøl forteller at dersom aktiviteten blir høyere enn prognosen, vil ytterligere tiltak bli vurdert. Sykehuset har i dag reservekapasitet i Moss (avlastningsenhet). I tillegg vurderes dag- og utreiseenheten til døgnbehandling, men klargjøring av denne enheten vil ta en del tid.
Nå pågår arbeidet med å klargjøre de 20 rommene som hver skal huse to pasienter på Kalnes. I forbindelse med dette har både klinikk for medisin, samt klinikk for kirurgi gjennomgått sine seleksjonskriterier for hvilke pasienter som kan dele rom.

- Blir det økt bemanning med to pasienter på samme rom?
- Ja, flere dobbeltrom krever mer av oss, og det skal settes inn flere medarbeidere i tiden fremover, sier Sundstøl.

Utfordrende med utskrivningsklare pasienter

Samtidig som Sykehuset Østfold jobber for å øke kapasiteten som følge av økt pasientpågang, fører også økningen i antall overliggerdøgn til utfordringer. Antall overliggerdøgn økte med 34 prosent i 2019, sammenlignet med året før. I praksis betyr dette rundt 1000 flere døgn der utskrivningsklare pasienter er blitt liggende på sykehuset i påvente av et kommunalt tilbud.

- Dette er bekymringsfullt med tanke på at vi nå går inn i en periode der det forventes mer sykdom i befolkningen. Overliggende pasienter fra kommunene som venter på et tilbud har i lengre perioder stått for hele overbelegget til Sykehuset Østfold. Vi har nå intensivert aktiviteten oppimot enkelte kommuner for å etterspørre konkrete tiltak, og har tro på at situasjonen skal bedre seg, sier Sundstøl, og tilføyer:

- Når det gjelder overliggerdøgn i de største kommunene har vi sett en stor økning i Fredrikstad, men en klar reduksjon i andre kommuner, som eksempelvis Halden, Moss og Sarpsborg.

Forventer økt pasienttilstrømming i februar

Prosessdirektøren forteller videre at årets influensatopp er forventet i siste del av februar, rundt vinterferietid, ifølge Folkehelseinstituttets prognoser. Videre vil vær og føre ha stor betydning for pasienttilstrømmingen til Sykehuset Østfold i vinter, i forhold til antall bruddskader.

  - Her er det mange forhold som spiller inn. I tillegg vil en økt sykelighet hos befolkningen på vinterstid også øke belastningen på kronisk syke mennesker, og gi en økning i innleggelser. Men føreforholdene er en faktor som har særlig betydning for oss, og vi verdsetter en mild vinter, avslutter Liv Marit Sundstøl.