Stor nedgang i antall pasientskader

Sykehuset Østfold er ett av tre sykehus i hele landet som har nådd målet for perioden fra 2012 til 2016, med 25 prosent nedgang i pasientskader.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.10.2017
Marit Flåskjer
Marit Flåskjer, kvalitetssjef i Sykehuset Østfold

​Gransking av pasientjournaler for å avdekke skader, er en viktig del av pasientsikkerhetsarbeidet i norske sykehus.
- At vi har klart å nå målet med 25 prosent færre pasientskader, betyr at tiltakene vi setter inn gir resultater, sier Marit Flåskjer, kvalitetssjef i Sykehuset Østfold.

Sykehusene startet med journalgranskinger i 2010. Granskingene foregår med Global Trigger Tool-metoden hvor 20 tilfeldige journaler med pasientopphold per måned, blir nøye gjennomgått av et team som består av sykepleiere, fysioterapeut og lege.

Avdekker skade, ikke feil

I Global Trigger Tool-veilederen benyttes følgende definisjon for skade: "Utilsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang".

Denne definisjonen tar ikke stilling til om skaden kunne vært unngått eller ikke. Dersom skaden krever aktive tiltak utover overvåking, for eksempel antibiotikabehandling, trykkavlastning, motgift eller reoperasjon, blir den talt med og kategorisert etter alvorlighetsgrad.

- Det er viktig at vi avdekker og registrerer hva slags skader pasienter får når de ligger på sykehus. Først når vi vet det, kan vi sette inn de riktige tiltakene, sier Flåskjer.

Gransker journalene

Analyseseksjonen i sykehuset trekker ut tilfeldige journaler med pasientopphold som skal granskes. Granskingsteamet i avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet leser bare journalelementer fra det aktuelle oppholdet, og har en forhåndsdefinert liste over hvilke journaldokumenter de skal se i og hvilke "triggere" de skal se etter. Dersom man finner en trigger, undersøker man journalen nøyere for å se etter om de er uttrykk for en pasientskade.

Ulike kategorier

Skadene som blir avdekket, kategoriseres i ulike skadetyper og etter alvorlighetsgrad. I 2016 ble det avdekket til sammen 21 forbigående skader som krevde behandling. 10 av disse skadene førte til forlenget sykehusopphold. 

- Men vi avdekket ingen skader i de alvorligste kategoriene. Det vil si ingen langvarige skader, skader der livreddende behandling var nødvendig eller tilfeller der pasienten døde som følge av skade, sier Flåskjer.

Kan forebygges

De fleste skadene som ble avdekket i 2016, var infeksjoner og blødninger.
- Det er viktig at vi registrerer disse skadene. De er ikke veldig alvorlige, men det er skader det er mulig å forebygge. Vi har satt inn flere pasientsikkerhetstiltak som går direkte på disse områdene. Blant annet arbeider vi for å få ned bruken av urinkateter, fordi vi vet at det øker risikoen for urinveisinfeksjon, sier hun.

Roser pasientsikkerhetsprogrammet

Sykehuset Østfold deltar i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Her er flere av innsatsområdene rettet mot nettopp forebygging av infeksjoner. I tillegg til en rekke andre innsatsområder, både innen psykisk og fysisk helse.
- Pasientsikkerhetsprogrammets systematiske arbeid med konkrete forbedringstiltak innenfor utvalgte innsatsområder, bidrar til å øke pasientsikkerheten i norske sykehus, sier Flåskjer.

Antall skader tabell

Antall skader og alvorlighetsgrad som er avdekket med Global Trigger Tool-metoden i Sykehuset Østfold i perioden 2010-2016.