Stor innsats for å unngå infeksjoner

En pasient hadde ikke fått korrekt stell av et sentralt venekateter. Dette ble meldt som et avvik. - Hendelsen gjorde oss mer bevisste. For å minske faren for infeksjon, får nå alle medarbeidere i døgnområdet grundig og jevnlig opplæring, sier fagutviklingsrådgiver Jeanette Opsahl Fladeby.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 19.04.2017
Jeanette Opsahl Fladeby
Fagutviklingsrådgiver Jeanette Opsahl Fladeby

​I døgnområde 7 - gastrokirurgi på Kalnes, er det i hovedsak pasienter med akutte og kroniske sykdommer i fordøyelsesorganene, som er innlagt.
- Vi opplever at pasientene som kommer til sykehuset ofte er sykere nå enn tidligere. Det gjør at det stilles større krav til kompetanse og handlingsberedskap. Vi har gode prosedyrer og dyktige medarbeidere, men da vi gikk nøye gjennom avviket vi hadde fått i forhold til stell av kateter, så vi at prosedyrene ikke alltid ble fulgt. Vi valgte derfor å gjøre dette til et satsingsområde, sier Fladeby.

Stor infeksjonsfare

Et sentralt venekateter (SVK) er et kateter som plasseres via en stor vene i halsen når pasienten har behov for langvarig intravenøs ernæring eller legemidler gitt intravenøst. Ved bruk SVK, er infeksjonsfaren stor, og ofte er det alvorlig syke pasienter med dårlig immunforsvar, som har et slikt kateter.

- Kateteret legges inn i en stor vene som ender i hjertet. Den daglige håndteringen av dette utstyret er derfor svært viktig med tanke på infeksjonsforebygging. Når koblingene åpnes, er det viktig å desinfisere koblingene. Gode rutiner for håndhygiene under stell, er også helt nødvendig, sier Fladeby.

Grundig undervisning

Allerede kort tid etter at avviket var meldt, ble temaet tatt opp av seksjonsleder på et personalmøte.
- Det var viktig å høre hva medarbeiderne tenkte om hendelsen, og hva de følte de hadde behov for å lære mer om. Vi var enige om at vi trengte både en teoretisk gjennomgang, og praktisk trening, sier fagutviklingsrådgiveren.

Planen for videre oppfølging ble raskt lagt, og det ble satt opp flere undervisningsdager for å sikre at alle skulle få mulighet til å være med.
- De som oftest har pasienter med sentralt venekateter, er intensiv. Jeg kontaktet derfor fagutviklingsrådgiver der, som stilte opp og ga undervisning i stell og håndtering av SVK. Vi arrangerte også fagdager i simuleringsrommet på Kalnes, hvor håndtering av SVK ble demonstrert praktisk på en dukke av intensivsykepleier, sier Fladeby.

Daglig oppfølging

Kontroll av sentralt venekateter er nå fast på timeplanen i seksjonen. Har pasienten SVK føres dette opp som en risiko på den elektroniske tavla som alle har tilgang til. Der står det også hvilken sykepleier som er ansvarlig for pasienten denne dagen.

- Hver dag klokken 14.30 går jeg gjennom pasientinformasjonen og sjekker hver pasient for å se om det er utført riktig stell av kateteret og at det er dokumentert riktig. Er det noe som mangler eller informasjonen ikke er oppdatert, tar jeg det opp med sykepleier før vakten er over, sier hun.

Har utvidet opplæringen

Etter tett oppfølging av stell og håndtering av SVK i noen måneder, ble det også satt fokus på stell og håndtering av PICCline kateter (Periferally Inserted Central Catheter) i seksjonen. Dette er et tynt sentralt venekateter som legges inn via en perifer vene på overarmen, og med spissen beliggende i den store venen som fører til hjertet.

- Denne gangen valgte jeg å ha en gjennomgang med anestesisykepleier og oppdatere meg på prosedyren før jeg selv holdt undervisning for medarbeiderne. Vi har gått grundig gjennom prosedyren, og hatt praktisk trening på hverandre, sier hun.

Må gjentas

Det viktigste med jevnlig undervisning og oppfølging, er å sikre at alle medarbeidere følger de hygieniske prinsippene etter prosedyren i EK, sykehusets elektroniske kvalitetshåndbok, når det gjelder både SVK og PICCline.
- På grunn av den store infeksjonsfaren, kan vi ikke gjenta ofte nok hvor viktig er det er med riktig håndhygiene, at utstyret er sterilt, at vi kontrollerer at bandasjen er intakt, og at den er skiftet innen tidsfristen. Følger vi ikke prosedyrene, kan det få alvorlige følger for pasienten, sier hun.

Viktig å melde

Sykehuset Østfold har en lang tradisjon på å melde fra om avvik. Avvikene meldes i Synergi, som er sykehusets elektroniske verktøy for registrering, oppfølging og forebygging av uønskede hendelser, nesten-uhell og forbedringsforslag.
- Viktigheten av å melde fra om avvik, kan ikke understrekes nok. Derfor har vi også hatt ekstra undervisning i hvordan vi skal bruke Synergi, sier seksjonsleder Nina M. Ødegård.

Avvik som blir meldt, gås nøye gjennom.
- Avvikene vi sender internt har en tendens til å handle om noe annet enn oss selv, så det er flott når det meldes på ting vi selv kan gjøre noe med. Vi har innført regelmessige forbedringsmøter i seksjonen hvor vi går gjennom små og store utfordringer, og finner løsninger sammen, sier seksjonslederen.


Et nasjonalt innsatsområde

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Forebygging av infeksjoner ved sentralt venekateter er et av 12 innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.
Her finner du mer informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet