Sikrer kritisk viktig opplæring

Flere hundre medarbeidere i Sykehuset Østfold har allerede fått opplæring på få dager, og de neste dagene fortsetter undervisningen i riktig bruk av smittevernutstyr og annen viktig kompetanse med full styrke. - Aldri før har vi gjennomført så mye opplæring på kort tid, sier fag- og kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 25.03.2020
Sist oppdatert 03.03.2022
Opplæringen av medarbeidere i riktig bruk av smittevern pågår for fullt.
Opplæringen av medarbeidere i riktig bruk av smittevernsutstyr pågår for fullt om dagen.

​Utfordringer knyttet til Covid-19 innebærer en endret arbeidspraksis for mange medarbeidere. Sykehuset Østfold må derfor sikre at medarbeidere får kritisk viktig kompetanse, og har i en egen opplæringsplan lagt inn hva medarbeiderne må kunne.

- Det er travle dager, dette er en veldig stor jobb, sier Meisingset. Hensikten med opplæringen er å øke kunnskap i forhold til basale smittevernsrutiner og ferdigheter i å ivareta egen beskyttelse når en behandler pasienter med koronavirussmitte.

E-læring og praktisk undervisning

Alle medarbeidere og studenter med pasientkontakt må gjennomføre obligatorisk e-læringskurs i håndhygiene, basale smittevernsrutiner og isolering, se film om smittevern og påkledning og avkledning ved påvist Covid-19, samt film om gjenbruk av åndedrettsvern. I tillegg er det startet med undervisning i riktig bruk av smittevernutstyr, som er obligatorisk for alle medarbeidere og studenter med pasientkontakt.

Fag- og kompetanserådgiver Hans Petter Skott Hansen og HLR/ProAct opplæringskoordinator Richard M. Olsen i fag- og kompetanseavd

Fag- og kompetanserådgiver Hans Petter Skott Hansen og HLR/ProAct opplæringskoordinator Richard M. Olsen i fag- og kompetanseavdelingen gir opplæring i riktig bruk av smittevernutstyr.

Hans Petter Skott Hansen og Richard Monroe Olsen fra fag- og kompetanseavdelingen, gjennomfører i samarbeid med smittevernavdelingen opplæring av smittevernskontakter, fagutviklingsrådgivere og andre ressurspersoner. Undervisningen på simuleringsssenteret på Kalnes startet 17. mars, og til nå er det gjennomført undervisning for over 200 medarbeidere i sykehuset.

Opplæringen foregår i små grupper med korte økter, der deltakerne lærer av- og påkledning og riktig bruk av smittevernutstyr.

Richard Monroe Olsen og Hans Petter Skott Hansen

Deltakerne får demonstrert hvordan de bruker smittevernutstyr på korrekt måte

- Vi gjennomfører undervisning også ut denne uken for akkurat denne målgruppen. Deltakerne her får ansvar for å undervise medarbeidere og studenter i egen enhet, sier Meisingset.

Denne uken er det også satt i gang opplæring i oppdagelse av tidlig forverring av tilstand hos pasienten. Hensikten er å bevisstgjøre kursdeltakerne i aktivt å benytte undersøkelsesteknikker ABCDE og NEWS for tidlig oppdagelse av forverring av pasienten, og bidra til å undervise medarbeidere og studenter i egen enhet.

En plan over alle kursene i begge temaene er sendt til aktuelle i målgruppen.

Det er også gjennomført såkalt tabletop (bordøvelse) for leger i akuttmottaket med tema mottak av koronasmittede pasienter.

- Strekker oss langt

Det er vanligvis fullt opp med undervisning året rundt, men nå er alt bortsett fra helt nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak knyttet til koronavirusepidemien, satt på vent.

- Jeg må si at fag- og kompetanseavdelingen strekker seg langt for å få gjennomført etter planen. Det er viktig å presisere at det er en hårete opplæringsplan og vi har marginale ressurser. Vi har måttet frigitt to sentrale ressurser til andre presserende oppgaver, og for tiden gjennomføres undervisningen av to hardtarbeidende medarbeidere i fag- og kompetanseavdelingen. Det er sårbart, og vi krysser fingrer og tær for at de holder seg friske fremover, sier Meisingset.

Hun er stolt over medarbeidernes innsats i den tøffe tiden, og synes det er en fordel at fag- og kompetanseavdelingen i SØ har et helhetlig ansvar for utdanning og kompetanse.

Hans Petter Skott Hansen

Det er travle dager for medarbeiderne i fag- og kompetanseavdelingen

- Vi tjener veldig godt på det nå. Vi har et simulering- og ferdighetssenter som også ellers i året er i god drift, vi har medarbeidere som utvikler nettlæring, bistår med å tilrettelegge for utdanning av leger i spesialisering, koordinering for utdanning av helsepersonell og kompetanseutvikling innad i sykehuset. I tillegg har vi blant annet god kontakt med utdanningsvirksomhetene, og det er særlig viktig nå. Totaloversikten vi har er svært viktig for å tilrettelegge for utdanning og kompetanseheving, sier Meisingset.

Fag- og kompetanseavdelingen vil fortsette med undervisning i begge disse temaene utover våren, men da for nye medarbeidere, studenter og andre som skal bidra i klinisk i perioden med koronasmitte.

Tilrettelegger videre opplæring

Opplæring tilrettelagt for sykepleiere og annet personell fra operasjonsavdelingen i Moss, nyansatt klinisk personell i bemanningsavdelingen som jobber i perioden med koronaepidemi samt opplæring av stabspersonell med bakgrunn som sykepleiere, jobbes det også med. Denne opplæringen er under planlegging.

- Heldigvis vil vi her samarbeide med Høgskolen i Østfold, som har stilt simuleringssenteret til disposisjon for ferdighetstreninger. Vi har også bedt om å få bruke noen lærerressurser til denne opplæringen, sier Meisingset.

Tilbakemeldingene på de kompetansehevende opplæringstiltakene i sykehuset så langt har vært positive, og spørsmålene er mange.

- Medarbeiderne har vært fornøyde, og det har naturligvis vært mange spørsmål særlig fra smittevernkontaktene. Det viser at det er utrolig viktig og bra å ha denne undervisningen for å få en lik forståelse og standardisering av alt vi gjør. Fag- og kompetanseavdelingen mangler ikke, og vil ikke mangle arbeidsoppgaver i tiden fremover. Vi håper at den jobben vi nå gjør oppleves som en god støtte for klinisk drift i den utfordrende tiden vi har fremfor oss, sier Mette Bøhn Meisingset.

Over 200 medarbeidere i SØ har de siste dagene fått opplæring i bruk av smittevernutstyr

Over 200 medarbeidere i SØ har allerede fått opplæring, og mange tar med kunnskap tilbake til egen avdeling og viderefører opplæring.