Ser på muligheten til å ta i mot Vestby i januar 2018

I 2014 besluttet Styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst at innbyggerne Vestby kommune i Akershus skal overflyttes til Sykehuset Østfolds opptaksområde fra Akershus universitetssykehus. – Vi ser på mulighetene for å ønske innbyggerne i Vestby velkommen til Sykehuset Østfold i januar 2018, sier administrerende direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal
Publisert 08.02.2017
Sist oppdatert 03.04.2018

Vestby kommune får i dag spesialisthelsetjenester fra Akershus universitetssykehus (Ahus). Som en følge av høy befolkningsvekst og press på sykehusene i hovedstadsområde samt et ønske fra Vestby kommune om å overføres til Sykehuset Østfold (SØ), har Helse Sør-Øst (HSØ) besluttet at Vestby skal innlemmes i SØs opptaksområde. Med opptaksområde menes den befolkningen som et sykehus har ansvar for å levere tjenester til.

- Gjennom planleggingen av det nye sykehuset i Østfold har et utvidet opptaksområde som inkluderer Vestby vært med som en grunnforutsetning. Vestby er tatt høyde for i planleggingen av sykehusets kapasitet og følgelig også sykehusets økonomiske bærekraft, sier Ebbesen.

Styret i HSØ fastsatte ikke et tidspunkt for når utvidelsen av sykehusets opptaksområde skal skje. Den endelige vurdering av overføringstidspunkt skal gjøres på grunnlag av driftserfaringene i SØ i 2015 og 2016. En forutsetning for overføring av sykehustilhørighet for Vestby kommune er at SØ viser god driftsmessig utvikling i forhold til etablerte rammer og øvrige forutsetninger.

-Sykehuset Østfold har vist en god driftsutvikling gjennom 2016. Vi har et sterkt fagmiljø, ventetidene ligger i snitt godt under de sentrale helsemyndighetenes målsetning om maks 65 dager, korridorbelegget er redusert og SØ er blant sykehusene med færrest korridorpasienter i regionen. De driftsmessige utfordringene relatert til ny teknologi og nye arbeidsprosesser ved innflytting i nytt sykehus er i stor grad løst. Gjennom 2016 er det gjort mye godt forbedringsarbeid i sykehuset som vi nå ser resultatene av. Nå starter samtlige avdelinger i sykehuset en gjennomgang for å se hva som skal til for at vi skal være klare til å ta i mot pasienter fra Vestby på en god måte i januar 2018, sier Ebbesen.

Vil til Østfold

Innbyggerne i Vestby benytter seg i stor grad av SØ allerede i dag gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg. Om lag halvparten av alle fødende kommer til Sykehuset Østfold Kalnes og enkelte pasienter som skal til planlagt behandling som f.eks. dagkirurgi velger Moss fremfor Lørenskog.

- Det er ikke mange årene siden pasientene i Vestby kom til akuttmottaket i Moss. Vestby samarbeider tett med kommunene i nordre Østfold og har felles legevakt og helsehus. For oss er det viktig at det er et bredt politisk ønske i Vestby om å bli en del av SØs opptaksområde, sier Ebbesen.

Fire prosent økning i aktivitet

Det bor 16732 innbyggere i Vestby. Beregninger viser at det vil gi en aktivitetsvekst på ca. fire prosent i SØ. Veksten vil komme jevnt over alle fagområder. Størst endring vil det bli innen psykisk helsevern siden en stor andel pasienter vil bli behandlet lokalt i Moss DPS.

- Utvidelsen vil i all hovedsak skje innenfor dagens rammer for drift. For sykehuset betyr det at vi får et større befolkningsgrunnlag å fordele felleskostnadene på. Det innebærer at vi kan fortsatt beholde og utvikle et høyt kompetansenivå i sykehuset samt fortsatt vedlikeholde og investere i bygg og utstyr, sier Ebbesen.

Til styret

Styret i SØ vil i møte 27. februar behandle saken om hvorvidt SØ skal begynne forberedelsene til å ta i mot pasienter fra Vestby 1. januar 2018. Den endelige beslutningen om endringen av opptaksområde vil bli fattet i Helse Sør-Øst.