Sammen om sikker diagnose

Hva er årsaken til at hukommelsen, språket eller konsentrasjonen svikter? Er det Alzheimer eller er det en annen form for demens? Eller er det en psykisk lidelse som gjør at pasienten fremstår som kognitivt svekket? Symptomene er ikke alltid enkle å tolke. For å sikre rett diagnose, møtes en ekspertgruppe fra psykisk helsevern og somatikk i sykehuset.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.11.2016
Tverrfaglig møte i alderspsykiatrien
Møtet som holdes i alderspsykiatrien kalles TVESAM, og er et ledd i pasientforløpet. Se navn på deltagerne under.

​Annenhver fredag fylles møterommet i alderspsykiatrien.  Hit kommer spesialister fra nevrologi, bildediagnostikk, alderspsykiatri og geriatri for å gå gjennom pasienthistorier hvor det kan være vanskelig å sette diagnose.

- At vi alle er samlet på Kalnes, gir oss helt nye muligheter for samarbeid. Da vi var på Veum måtte vi for eksempel ta med oss pasienter fra alderspsykiatrien i drosje til Fredrikstad for hver eneste undersøkelse vi trengte. Nå er vi tre trappeavsatser unna radiologi, nukleær og nevrologi. Vi har tilgang på laboratorietjenester døgnet rundt, og har akuttgeriatrien tvers over gangen, sier seksjonsleder Tone Christin Nordmark i alderspsykiatrisk seksjon.

I det tverrfaglige møtet er det ikke bare pasienter i alderspsykiatrien som løftes fram til diskusjon. Det kan også være pasienter fra nevrologisk avdeling eller geriatriske pasienter. Informasjon om pasientene som skal diskuteres, er sendt til møtedeltakerne i forkant slik at de oppdaterte.

Detaljert gjennomgang

I dag er 11 medarbeidere fra ulike fagfelt til stede på møtet.  Gjennomgangen av pasienter starter.
Den første pasienten er svært forvirret i et øyeblikk, og så helt klar i det neste. En annen leter etter ord, men har ikke hukommelsesvansker.

Detaljerte bilder fra CT, MR og PET/CT tas opp på skjermen som henger på veggen. Radiologen guider gruppen gjennom bildene og viser funn som er gjort. Hvordan er blodgjennomstrømmingen i hjernen? Har hypocampus krympet? Hvor i hjernen kan vi se atrofi? (bortfall av hjernevev)

Funn på bilder sammenstilles med resultater fra psykologtester, prøver av spinalvæske og legeundersøkelser. Slik får spesialistene et helt bilde av pasientene, og kan planlegge den videre behandlingen.

- Vi vil være så presise som mulig. For pasienten handler jo dette om resten av livet. Riktig diagnose er viktig for å kunne få rett behandling hos oss, og for at pasienten og pårørende skal kunne få et realistisk bilde av hva slags framtid pasienten har. Diagnosen er også vesentlig for at vi skal kunne gi gode anbefalinger til kommunene når pasienten skal følges opp videre. Ulike diagnoser betyr også ulike rettigheter, sier Nordmark.

Utredes grundig

Pasienter som blir innlagt i alderspsykiatrisk seksjon på Kalnes, er pasienter som trenger å bli observert og utredet i noen uker.  I utgangspunktet er dette pasienter som først har fått psykiske lidelser etter at de har fylt 65. Men når det gjelder utredning av ulike demensformer, er det ingen aldersgrense.

- Vi har pasienter som har fått psykoselidelser, vrangforestillingslidelse, angst og / eller depresjoner. Pasientene kan ha ulik form av demens.  Det er viktig at vi utreder dem grundig. Noen kan få medikamenter som kan bremse sykdommen, hos andre vet vi at sykdommen vil utvikle seg raskt. Vi gjør hva vi kan for å legge til rette, og har blant annet samarbeidsmøter med pårørende, kommuner og fastleger før pasientene skrives ut. Dette for å sikre at de som skal hjelpe pasienten etter utskrivelse har fått samme informasjon og kan samarbeide videre, sier Nordmark.

​Deltakerne på bildet øverst:
F.v. Seksjonsleder Tone Christin Nordmark, psykologspesialist Øyvind Nordhus, overlege Tore Ask (alderspsykiatri), overlege Carmen Oelze (alderspsykiatri), overlege Anna Holmgren (alderspsykiatri), nevrolog Liv Rekdalsbakken, geriater Lars Uleberg, radiolog Bjørn E. Nielssen, LIS-lege Hans Henrik Johannessen, ergoterapeut Solrun Borge og turnuslege
Mufeed Khozndar.