Samarbeider om forebygging av vold og trusler

Sykehuset Østfold, politiet, kriminalomsorgen, AMK Oslo og legevaktene i Østfold samarbeider for å forebygge vold og trusler mot medarbeiderne.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 28.06.2018
Sist oppdatert 10.08.2020
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Per Thoresen Kriminalomsorgen region øst, avd.sjef Merete S. Tveit prehospital avdeling, Jan Erik Haugland Øst politidistrikt, HMS-sjef Terje Engvik, hovedverneombud Anette L. Børresen og avd.sjef Knut Erik Hymer i psyk.avdeling og voksenhabilitering SØ.

- Det er en bekymrende utvikling i antall uønskede hendelser. Antall registrerte hendelser med vold og trusler fra pasienter og pårørende mot medarbeidere økte fra 150 registrerte hendelser i 2015 til 237 i 2017.  Vi har også en økning i 2018 sammenliknet med fjoråret. Noe av økningen skyldes bedre meldekultur og bruk av avvikssystemet. Samtidig melder ledere i klinisk drift at det er en reell økning, påpeker HMS-sjef Terje Engvik.

Han viser til at det allerede er gjort mye forebyggende arbeid internt i sykehuset.
- Spesielt innen psykisk helsevern og enkelte enheter innen somatikk. I tillegg har vi tro på at vi sammen med eksterne samarbeidspartnere kan bli enda bedre på å forebygge risiko for vold og trusler. Et felles samarbeidsmøte hvor både psykisk helsevern og somatikken deltar har vi jobbet for lenge, sier Engvik.

Representanter fra Øst politidistrikt, Kriminalomsorgen region øst, AMK Oslo, legevaktene i Østfold og bedriftshelsetjenesten Stamina, var nylig invitert til et samarbeidsmøte i Sykehuset Østfold. Hovedmålet var å se på muligheten for best mulig samarbeid i alle situasjoner, avklare hvem som har ansvar for hvilke oppgaver, sikre optimal sikkerhet for de ulike medarbeiderne, og formalisere samarbeidsrutiner ved henvisning, innleggelse og utskrivning av pasient ved sykehusets enheter.

Intern opplæring

Sykehuset Østfold var godt representert i samarbeidsmøtet, med medarbeidere fra psykiatrisk avdeling, prehospital (ambulansetjenesten), juridisk enhet, akuttmottak, teknisk avdeling.

Deltakerne fikk en kort presentasjon av HMS-sjef Terje Engvik som viste bilder av våpen og skadelige stoffer som var beslaglagt på pasienter, og delte erfaringer, tilbakemeldinger og opplevelser fra medarbeidere. Alle enheter i sykehuset skal kartlegge og risikovurdere arbeidsplassen i forhold til vold og trusler mot medarbeiderne. Det forebyggende arbeidet prioriteres høyt, og i høst igangsettes et nytt internt opplæringstilbud til samtlige medarbeidere i Sykehuset Østfold med kollegaer fra psykisk helsevern som foredragsholdere og instruktører.
12. september planlegges et eget HMS-seminar i sykehuset, hvor politiet, AMK Oslo og andre eksterne samarbeidspartnere deltar og holder innlegg.

- Viktig å trygge situasjoner

- Jeg er veldig glad for muligheten til å være med i dette arbeidet. Kompetansedeling er kjempeviktig, sier hovedverneombud Anette Louise Børresen i Sykehuset Østfold.

Avdelingssjef Merete Storli Tveit i prehospital avdeling (ambulansetjenesten) tror også det er mye å hente på tettere dialog.
- Ambulansepersonell er veldig ofte alene i disse situasjonene. I stor grad vet vi ikke så mye om hva som møter oss, enten vi reiser hjem til folk eller skal ta hånd om noen på en åpen gate. Så dette har vært et tema i prehospital i mange år, sier Tveit. Hun er godt fornøyd med det første samarbeidsmøtet.

- Det er veldig bra at vi har satt det på agendaen, og fint om vi kan snakke mer sammen om hva vi kan dele av informasjon, og se på muligheten for et tettere forebyggende samarbeid. AMK gjør allerede i dag mye for å sikre situasjoner, og vi har et godt samarbeid med politiet. Men det er viktig å trene og bidra til enda tryggere situasjoner, sier Tveit.

Både kriminalomsorgen og Øst politidistrikt hilste initiativet til samarbeid velkommen.
- Sykehuset Østfold gjør allerede et imponerende og systematisk HMS-arbeid. Men det er veldig nødvendig å ta inn behovene til sykehuset i de nye prosedyrene våre, og noen konkrete tiltak setter vi i gang umiddelbart. Det går blant annet på avklaringer og informasjon ved overlevering av pasienter til sykehuset, sier seksjonsleder Jan Erik Haugland i Øst politidistrikt som ser fram til oppfølging med nytt samarbeidsmøte i august.