Roser kommunene i Østfold

- Jeg er imponert over hvordan kommunene har etablert nye tilbud til pasienter som blir utskrevet fra sykehus og hvordan de har økt den medisinske kompetansen. Per i dag er det svært få pasienter som må vente på plass i kommunen sin, sier Mona Halstensen, koordinator for utskrivningsklare pasienter i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Mona Halstensen
Foto: Sykehuset Østfold

- Jeg skal være kontaktperson for både sykehuset og kommunehelsetjenesten. Vi tror det blir enklere for alle når både kommuner og sykehus har én person å forholde seg til når det er behov for å koordinere utreiser og finne gode løsninger på litt vanskelige problemstillinger. Per i dag har vi svært få pasienter som venter på plass i kommunen sin, men dette svinger. Derfor er det viktig at vi har tett kontakt, sier Mona Halstensen.


Lang sykehuserfaring

Rollen er ny, men Halstensen, som er utdannet sykepleier, har mange års erfaring fra Sykehuset Østfold. De siste seks årene har oppgaven vært å være seksjonsleder på dialysen.
Nå gjør hun seg kjent i kommunene.
- Jeg har allerede besøkt flere kommuner i fylket. Samhandlingsreformen har ført til at kommunen har fått nye oppgaver, og jeg er imponert over hvordan de håndterer dette. De har både opprettet nye tilbud og økt kompetansen, sier hun.


Mange trenger oppfølging

Svært mange av pasientene som er på sykehus, har også kontakt med kommunehelsetjenesten. Dette kan være barn, kronikere, pasienter innen psykisk helsevern og pasienter som trenger oppfølging den første tiden etter at de har fått behandling på sykehus.

- Er det pasienter som kommer til sykehuset og som ikke har et kommunalt helse- og omsorgstilbud fra før, vurderer vi om det vil være et behov for et slikt tilbud i etterkant av sykehusoppholdet. Deretter kontakter vi kommunen det gjelder, og gir beskjed om når vi regner med at denne pasienten vil være klar til å skrives ut. På den måten kan kommunen forberede seg, sier hun.


Utskrivningsklare pasienter

En pasient er først utskrivningsklar når det ikke er en medisinsk årsak til at pasienten fortsatt skal være på sykehus.
- I tillegg til å gi pleie, har kommunene i dag helt andre muligheter til å følge opp pasientene medisinsk enn tidligere. De har leger tilgjengelig, og de har økt kompetansen blant sykepleiere og hjelpepleiere, sier hun.


Kommunene bestemmer

Mens pasienter tidligere ofte måtte til sykehus for blant annet å få intravenøs behandling eller å få innsatt urinkateter, er dette noe de fleste kommuner har god kompetanse på i dag. Kommunene selv er de som best kjenner tilbudet og mulighetene de har når det gjelder å følge opp pasienter.

- Som sykehus må vi huske at det er kommunene som har ansvaret for å finne det riktige omsorgsnivået. Vi kan komme med anbefalinger, men det er kommunen som bestemmer hvilket tilbud pasientene skal få. Vi kan derfor ikke si at pasienten for eksempel skal ha et korttidsopphold, eller at pasienten skal ha hjemmetjenester. Dette er opp til kommunehelsetjenesten å avgjøre, sier hun.