Program balansekraft: Vi finner løsninger sammen

- Vi har store økonomiske utfordringer som vi må løse, men vi klarer ikke det uten at vi har dyktige medarbeidere som trives og som bidrar til at pasientene får god behandling, sier Liv Marit Sundstøl, leder for program balansekraft.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 22.04.2024
Sist oppdatert 30.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra v.: Marius Bjørndalen, Lin Bakker, Liv-Marit Sundstøl og Helene Matri leder program balansekraft.

Viseadministrerende direktør Liv Marit Sundstøl skal sammen med sine tre innsatsledere lede, støtte og holde farta oppe i program balansekraft i tiden som kommer.

- Det er en balansekunst å redusere vårt overforbruk og samtidig bygge gode fagmiljøer der folk ønsker å jobbe, men det skal vi klare. Det finnes muligheter og en av oppgavene til programmet blir å samle og koordinere gode pågående aktiviteter, sier Sundstøl.

Tre innsatsområder 

Sykehuset Østfold vil gjennom program balansekraft jobbe på disse tre innsatsområdene:

  • Medarbeidere: Beholde og rekruttere medarbeidere - innsatsleder Helene Matri
  • Pasienter: Redusere ventetider og fristbrudd - innsatsleder Lin Bakker
  • Økonomi og ressursbruk: Oppnå økonomisk balanse - innsatsleder Marius Bjørndalen

Vi har store utfordringer

- Det er ingen tvil om at vi har store utfordringer. Ventetidene for pasientene har økt betydelig og er blant de lengste i Helse Sør-Øst. Stadig flere pasienter opplever at de ikke får time hos oss innen den fristen som er satt av vurderende lege. Hovedoppgaven er å redusere fristbrudd og ventetider, sier Lin Bakker. 

Bakker skal sammen med arbeidsgruppen bistå lederne i SØ med å nå målene om redusert ventetid og fristbrudd. Arbeidet har startet i klinikk for kirurgi som har størst utfordringer med måloppnåelse. Programmet vil også bistå andre som har tilsvarende utfordringer.

- Det er veldig mange dyktige ledere og medarbeidere som jobber med å unngå, og å redusere, fristbrudd og ventetider hver eneste dag. Programmet ønsker å bistå og støtte dem i arbeidet, sier Bakker.

Vil kreve mot 

- Vi må være modige nå. Vi må våge å tenke nytt og å samarbeide på tvers av skillelinjer. Gjennom innsatsområdene i program balansekraft, er vi åpne om utfordringene våre, og så må vi finne det mulighetsrommet som er der. Ikke minst må tiltakene være konkrete, målbare og gjennomførbare, sier Helene Matri.

Programmet blir viktig for at sykehuset skal klare å levere på de kravene og målsettingene som stilles til organisasjonen, både når det gjelder daglig tjenesteyting, økonomi og i arbeidet med utvikling og omstilling. 

- Nå tar vi på alvor de utfordringene vi står i, og setter det på dagsorden. Jeg er spesielt glad for at bevare, rekruttere og utvikle medarbeidere er en satsning. Vi har ingen kollegaer å miste, sier Matri.

Glad i Sykehuset Østfold

Innsatslederne er tydelige på at denne snuoperasjonen vil kunne gi mange gode effekter, både for pasienter og medarbeidere. Men det vil kreve innsats.

- Jeg er glad i sykehuset Østfold. Det vet jeg de aller fleste som jobber her, også er. Veldig mange trives veldig godt og har valgt å jobbe i SØ store deler av livet. Et godt sykehus er viktig for medarbeiderne på alle nivåer, for fylket i sin helhet og selvsagt mest av alt for pasienter og pårørende. Vi må vise fram alt det fantastiske arbeidet som skjer hver dag, kveld og natt på sykehuset vårt, sier Matri.

Matri er tydelig på at et viktig mål må være at sykehuset klarer å redusere turnover, og bygge et omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

- Vi skal være en arbeidsplass hvor studenter og lærlinger, etter endt praksis, ønsker å jobbe, hvor nyansatte får en opplæringstid som gjør at de blir trygge på at de mestrer arbeidsoppgavene og hvor alle medarbeidere opplever en hverdag med fokus på fagutvikling. 

Ved siden av å gi den beste behandlingen vi kan, så har vi et ansvar for å gi behandling til rett tid. Å oppleve at nødvendig behandling ikke blir gitt når den skal gis, er en stor belastning for både pasient og medarbeidere. Lang ventetid kan redusere livskvaliteten til brukerne, og i tillegg går det utover arbeidsmiljøet og samvittigheten til de som gir behandlingen, sier Bakker.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Innsatslederne Helene Matri, Lin Bakker og Marius Bjørndalen.

Et VI-program

For å lykkes med programmet er alle tre innsatsledere opptatt av at ledere og medarbeidere deltar og inkluderes i arbeidet. I første fase er kartlegging og samle nok kunnskap for at de riktige og mest effektfulle tiltakene kan settes i gang.

- Alle som jobber i sykehuset må kjenne igjen tiltakene det satses på, og de målene vi setter oss må oppleves troverdige og oppnåelige over tid. Dette er et «VI- program». I kartleggingsfasen er det grunnleggende å ha god dialog med så mange som mulig.  Vi vil også benytte funn og data fra pågående og avsluttede prosjekter, og selvfølgelig bygge på annet utviklingsarbeid som allerede foregår ved sykehuset, sier Matri.

Marius Bjørndalen skal lede innsatsområdet «balanse i økonomien». Med et underskudd på over 200 millioner i 2023, er utfordringen meget stor.

- Vi må finne den riktige balansen mellom aktivitet og ressurser innenfor det handlingsrommet vi har i sykehuset. Eksempler på tiltak er støtte til ressursstyring og økonomioppfølging for lederne, pilotering av arbeidstidsordninger som gir økt autonomi og fleksibilitet og framskaffe bedre styringsdata, sier han.

På innsatsområdet «redusere ventetider og fristbrudd», mener innsatsleder Lin Bakker at årsakene til økning i fristbrudd er forskjellige fra fagområde til fagområde, og at tiltakene derfor må bli ulike. 

- Jeg er overbevist at det allerede finnes mange gode ideer eller forslag til tiltak blant medarbeidere og pasienter. Noen av tiltakene fagområdene jobber med, er oppgavedeling, bruke telefon- og videokonsultasjoner, tilby brukerstyrt poliklinikk, øke samhandlingen med fastleger og avtalespesialister, samt læring fra andre i SØ og andre helseforetak, sier Bakker.

Alt henger sammen med alt

Innsatslederne peker også på at innsatsområdene henger tett sammen. Tiltak som kan få gode effekter på ett innsatsområde, kan få negative effekter på et annet. 

Å skape store endringer i en så stor organisasjon som sykehuset er, krever forankring, tillit og god kommunikasjon. 

- Skal vi skape endringer må det forankres i hele organisasjonen. Det er viktig at både ledere og medarbeidere har tillit til at de tiltakene programmet satser på, er de tiltakene som vil ha størst effekt på de utfordringene vi står i, sier Bjørndalen.

Alle medarbeidere har en aksje i dette arbeidet. Jeg håper alle vil engasjere seg og benytte muligheten til å komme med innspill til programmet. Vi skal klare å skape reelle endringer sammen, sier Matri.

 

Noen få personer som jobber på en maskin
Illustrasjonsbilde: Balansekraft.