Planlegger 230 nye kvadratmeter

I flere år har det vært en økende pågang av pasienter til akuttmottaket. - Ved å utvide akuttmottaket får vi mer areal og øker kapasiteten. Det betyr at pasientflyten vil bli bedre og ventetiden kortere, sier Liv Marit Sundstøl, klinikksjef i klinikk for akuttmedisin.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 19.10.2017
Sist oppdatert 26.01.2023
Liv Marit Sundstøl forran akuttmottaket i Sykehuset Østfold Kalnes.
Liv Marit Sundstøl foran akuttmottaket i Sykehuset Østfold Kalnes.

​Fra januar 2015 til dags dato har økningen av pasienter til akuttmottaket, vært på omtrent 10 prosent. På en hektisk dag, kan det være 75 pasienter i akuttmottaket samtidig. I tillegg til at antallet er økende, har liggetiden i akuttmottaket blitt lenger enn det som var planlagt i konseptet for nytt sykehus.  Dette har resultert i arealutfordringer og økt ventetid for pasientene.

- Da vi planla det nye sykehuset, var tanken at pasientene raskt skulle gjennom akuttmottaket. Men vi ser at svært mange pasienter som kommer til akuttmottaket ikke behøver å bli innlagt. Faktisk kan opp mot 40 prosent av pasientene reise hjem igjen eller tilbake til kommunehelsetjenesten. Derfor prioriterer vi å bruke erfarne leger og litt mer tid på å avklare situasjonen, diagnostisere og behandle pasientene i akuttmottaket, i stedet for å legge inn pasientene, sier Sundstøl.

Bedre arbeidsforhold

Mangel på undersøkelsesrom i dagens akuttmottak, gjør at ventetiden for pasienter blir lenger og ventesonen for liten, de dagene og tidene på døgnet da det er stor pågang. Det planlegges derfor blant annet nye undersøkelsesrom og større ventesone.

- At pasienter får raskt tilsyn, er viktig for pasientsikkerheten. I tillegg vil økt kapasitet til å kunne ta imot pasienter, også gi bedre arbeidsforhold for medarbeiderne, sier Sundstøl.

En forenklet utvidelse

Det er tidligere gjennomført en mulighetsstudie for utvidelse av akuttmottaket. Mulighetsstudien utredet en omfattende utbygging på over 600 m2, med en byggekostnad på omtrent 50 millioner kroner. Konklusjonen var at Sykehuset Østfold ikke har økonomisk bærekraft til å gjennomføre løsningen pr. dags dato.

- Løsningen vi foreslår nå, er en forenklet utvidelse av akuttmottaket. Den vil gjøre situasjonen bedre, men vi må sette inn flere tiltak for å håndtere pasientstrømmen. Sykehuset Østfold har en stor andel pasienter som kommer til akuttmottaket. Vi ser blant annet på om flere pasienter kan få behandling i poliklinikk i stedet, og om vi kan bruke arealene vi har i dag mer effektivt, sier hun.

En forenklet utvidelse av akuttmottaket vil være langt rimeligere siden man unngår omfattende grunnarbeider. Påbygget vil være på en etasje, og vil ligge foran dagens inngang for gående i akuttmottaket.

Delt i to

Sykehuset skal fra mai 2018 overta pasienter fra Vestby kommune. Dette vil medføre en ytterligere økning av pasienter til akuttmottak på omtrent seks prosent.

- Det er spesielt forholdene for de gående pasientene som må forbedres, men det er også behov for mer areal for ambulansetjenesten, spesielt når de skal klargjøre bårer etter bruk. I forslaget til utvidelse, er påbygget delt i to. Den ene delen ivaretar utvidelse av eksisterende ambulanseinngang med fasiliteter. Del to av bygget vil være utvidelse av selve akuttmottaket, i området for pasienter som kommer gående, sier Sundstøl.

Skal se på detaljene

To arbeidsgrupper med bred tverrfaglig deltakelse vil nå arbeide videre med detaljeringen før saken skal behandles i styret i Sykehuset Østfold før jul. Deretter er det Helse Sør-Øst som tar den endelige beslutningen.

- Den ene arbeidsgruppen vil se på hvordan utformingen av akuttmottaket rent praktisk bør være for medarbeidere og pasienter. Den andre gruppen vil se på byggtekniske løsninger og komme med forslag til fremdriftsplan, sier hun.