Pasienter får innsyn i pasientjournal og logg på nett

Neste år vil pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst få tilgang til egen journal på nett. De vil også få tilgang til å se loggen over hvem som har vært inne i journalen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 17.08.2018
Jon-Espen Sjøstrøm
Jon-Espen Sjøstrøm er prosjektleder i Sykehuset Østfold.

​Pasienter i Sykehuset Østfold har hatt tilgang til elektronisk innsyn i epikriser, som er en oppsummering av sykehusoppholdet, og brev sendt fra sykehuset, helt siden 2015 via pasientportalen MinJournal.
Neste år vil pasienter få tilgang til å se flere journaldokumenter på nett. Den nye tjenesten vil være tilgjengelig via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Dokumenter skrevet fra og med 15. oktober 2018 vil gjøres tilgjengelig for pasienten når tjenesten åpnes.

- Det betyr at pasientene enkelt har tilgang til egne helseopplysninger. Når pasienten slipper å ta kontakt med sykehuset for å be om å få journalen utlevert, blir innsyn både enklere og raskere, sier Jon-Espen Sjøstrøm, prosjektleder for lokal innføring/ibruktakelse i Sykehuset Østfold.

Målet er at innsyn i journal på nett vil kunne øke pasientens kunnskap om egen sykdom og behandling, noe som kan gi bedre dialog mellom pasient og behandler.

Rettighet fra 1977

Innsyn i journal er en pasientrettighet som ble innført i 1977. Per i dag kan pasienter sende inn et skjema til sykehuset, og be om kopi av dokumenter i journalen. Disse kommer da på papir i posten.
Les mer om rett til innsyn i journal her 

At pasienter nå får mulighet til å se informasjonen på nett, legger til rette for at pasienter enkelt kan få økt innsikt i egen helsesituasjon.

Helge Stene-Johansen

Helge Stene-Johansen

- Pasientene skal få mulighet til enklere innsyn i egen helse og behandling, i tillegg til at de kan kvalitetssikre informasjonen i journalen og gi tilbakemelding ved feil, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Gode erfaringer

Tjenesten er en del av den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no som forvaltes av Direktoratet for e-helse. Digitalt innsyn i journal gjennom helsenorge.no tilbys allerede pasienter i Helse Nord og Helse Vest. Ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold har pasientene hatt digitalt innsyn i journal via pasientportalen MinJournal siden henholdsvis 2013 og 2015.

Fornøyde i nord

En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt senter for e-helseforskning og prosjektet «Digitale pasienttjenester i nord» viser at et stort flertall av respondentene er fornøyd med tjenesten. Pasienter som har svart på undersøkelsen oppgir at tjenesten både gir dem økt oversikt over egen behandling, skaper trygghet og sørger for at de kan forberede seg bedre til time.

Ifølge undersøkelsen er de vanligste grunnene til at pasienter ønsker digitalt innsyn i egen journal at de skal slå opp informasjon om hvilken behandling de har fått, følge med på egen behandling eller forberede seg til time eller innleggelse.
Over 80 prosent svarer at de forstår det meste av det de leser i journalen.

Slik blir tjenesten

Pasienten vil kunne få se journaldokumenter på nett 24 timer etter de er godkjent i journalsystemet i sykehuset. Loggen som viser hvem som har vært inne og sett på journalen, vil bli synlig for pasientene sju dager etter at helsepersonell har vært inne i journalen.
- Dette vil gi pasienten en trygghet, slik at de vet at opplysninger ikke er lest av noen som ikke er involvert i pasientbehandlingen, sier Stene-Johansen.

Trygge kanaler

For å se informasjon på nett, må pasienten logge seg inn med smartkort fra Bypass, Commfides eller BankID. Det gjelder både den nåværende løsningen MinJournal, og løsningen som kommer på helsenorge.no.
- Det betyr at informasjonen er helt trygg, og at det kun er pasienten selv som kan logge seg inn og lese det som står der, sier Sjøstrøm.


Hva slags dokumenter vil pasienten kunne se?                          

 • Epikriser*
 • Polikliniske notat, alle yrkesgrupper
 • Sammenfatning, alle yrkesgrupper
 • Evalueringsnotat/ Oppsummeringsnotat
 • Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi
 • Behandlingsplan
 • Tverrfaglig behandlingsplan
 • Tverrfaglig rehabiliteringsplan
 • Tverrfaglig rapport
 • Individuell plan
 • Kriseplan
 • Brev til pasient*
 • Brev til pårørende
 • Informasjon til pasient/pårørende                         

* For Sykehuset Østfold vises disse allerede i MinJournal         

Prosjektet Digitale innbyggertjenester er et prosjekt under Program for Regional klinisk løsning i Helse Sør-Øst. Prosjektet vil innføre flere digitale pasienttjenester i årene fremover. Elektronisk pasientinnsyn i journal er den første tjenesten som innføres.