Overføring av pasienter fra Vestby

Ny poliklinikk for halvøyeblikkelig hjelp, økt operasjonskapasitet og flere medarbeidere i akuttmottak og i klinikk for medisin; dette er noen av tiltakene som vil bidra til å sikre en forsvarlig overføring av pasienter fra Vestby kommune til Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 20.03.2018
Sist oppdatert 03.04.2018
Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​Styret i Sykehuset Østfold behandlet i går 19. mars saken om overføring av pasienter fra Vestby, i et ekstraordinært styremøte.

Styrets enstemmige vedtak:
Under forutsetning av at de tiltakene som er fremlagt gjennomføres som planlagt og at det utarbeides planer for ytterligere tiltak som kan iverksettes hvis nødvendig, anser styret at det er forsvarlig å overføre pasienter fra Vestby den 2. mai 2018. Styret understreker viktigheten av at utforming og gjennomføring av tiltakene gjøres i tett samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte, også på avdelingsnivå. Styret ber om en konkretisering av tiltakene og status for iverksettelse av tiltak på neste styremøte 9. april 2018. Styret vil på denne bakgrunn den 9. april forsikre seg om at prosessen er forsvarlig, slik at pasientene kan overføres fra Vestby 2. mai 2018.

Saken oversendes Helse Sør-Øst.

Grundig vurdert

 

Helge Stene-Johansen
Helge Stene-Johansen
- Prosjektgruppen har gjort flere risikoanalyser. Nå skal tiltak og handlingsplan konkretiseres og forankres i hele organisasjonen, og det skal jobbes med ytterligere tiltak, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold og leder av styringsgruppen for prosjekt mottak av Vestby-pasienter.

 

 

Risikovurdering for mottak av pasienter fra Vestby ble gjennomgått i styremøte 26. februar 2018. I risikovurderingen ble det identifisert følgende områder med høy risiko:

• Dagens sengekapasitet – hovedsakelig innenfor klinikk for medisin

• Kapasitet i akuttmottaket (pasientvolum og liggetid)

• Fare for økt belastning på medarbeidere pga. høyere pasientgrunnlag

• Manglende operasjons-/ postoperativ-kapasitet

- På bakgrunn av dette ble det igangsatt arbeid for å redusere risikoen innenfor disse områdene. Etter dette ble det gjennomført en ny vurdering av risiko 12. mars 2018. I denne risikovurderingen er risikobildet redusert. Dette arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerrepresentant, sier Stene-Johansen.

Alle klinikksjefer innenfor somatikk har utarbeidet konkrete handlingsplaner med definert ansvar og frist.

De viktigste tiltakene er:

• Ny poliklinikk for halvøyeblikkelig hjelp (hjerte- og trombosepasienter) som åpner 26. mars 2018. Dette vil avlaste akuttmottaket.
• Narkosetilbud på ortopedisk poliklinikk er iverksatt to dager per uke (26. februar 2018). Dette vil frigjøre operasjonskapasitet på dagtid og redusert ventetid til operasjon.
• Økning av personell i akuttmottak.
• Økning av personell i klinikk for medisin.
• Forbedre utskrivningsprosessen:
– visitt til utskrivningsklare pasienter (USK) skal gjennomføres innen kl. 11.30.
– utreisesamtale og nødvendige papirer skal klargjøres innen kl. 13.30.
– øke antall utskrivelser i helg ved å benytte nyutdannede leger som bistår vakthavende overlege på visittvakt.

• Etablere koordinatorer for utskrivningsklare pasienter innenfor kirurgi og medisin for å bedre samhandling med kommunene
• Implementere og følge opp ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). ERAS er et internasjonalt metodeverk for å redusere sykelighet og liggetid etter operasjon. Dette er igangsatt på ett fagområde og vil bli utvidet til andre pasientgrupper i løpet av året.
• Overføre pasienter fra døgnopphold til poliklinikk for de grupper der den medisinske utviklingen gjør dette forsvarlig.
• Etablere ekstra kveldsteam operasjon på Kalnes for å øke operasjonskapasitet.
• Evaluere «moderpostprinsippet». Med moderpostprinsippet menes at alle avdelinger til enhver tid mottar alle de pasienter som tilhører deres fagområde. En eventuell omfordeling av senger mellom fagområder besluttes innen 2. mai 2018.
• Plan for midlertidig omfordeling av senger ved ekstraordinær tilstrømning av pasienter skal forbedres slik at man kan utnytte fleksibiliteten i bygget.
• Konseptfase for alternative løsninger for utvidelse av akuttmottaket skal legges fram for styret i juni 2018.

Flere på jobb

Når det gjelder bemanning har det fra 2014 til 2017 vært en vekst i antall årsverk både for leger (83,5 årsverk/ 14,5 %) og sykepleiere (123 årsverk/ 9,45 %). Som følge av overtakelse av Vestby er det igangsatt rekruttering for å øke bemanningen ytterligere.

I klinikk for medisin er budsjettet for 2018 styrket personellmessig. Dette innebærer en økning med totalt 14 leger. 3 overleger er allerede ansatt og ytterligere 4 ansettes fra juli 2018. For LIS-leger er det en økning på 5 leger, med ytterligere 2 leger fra mars 2018. For sykepleiere er det totalt en økning på 30 hvorav 10 er spesialsykepleiere.

I akuttmottaket er det allerede ansatt 2,25 årsverk sykepleier. I tillegg skal det ansettes ytterligere 5 årsverk inneværende år. Det skal også ansettes 2,75 årsverk for sekretærer, dvs. totalt 10 årsverk.

For øvrige funksjoner i sykehuset finnes det allerede kapasitet, eller tiltak er allerede gjennomført. Dette innebærer at det ikke har vært behov for ytterligere tiltak.

Positiv utvikling

- Det har vært en krevende vinter i år, med stor pågang av pasienter. Stor innsats fra medarbeiderne har likevel gjort at vi ser en positiv utvikling. For eksempel er liggetiden noe redusert siden nyttår, og sykefraværet har også gått noe ned, sier Stene-Johansen.

Ingen stor økning

Overføringen av innbyggerne i Vestby kommune vil føre til en økning i aktivitet på omtrent fem prosent. Det vil si en økning på 5-6 pasienter til akuttmottaket daglig. Av disse vil 3-4 pasienter bli innlagt.

Nøkkeltallene for Sykehuset Østfold viser at det i 2017, var 415 senger i somatikk (fysisk helse) på Kalnes.