Ønsker å åpne Fredrikstadklinikk

Sykehuset Østfold planlegger nå å samle tilbudene innen psykisk helsevern i Fredrikstad, i et nytt bygg. – Dette vil både øke kvaliteten og kapasiteten på pasienttilbudet, og det vil styrke den faglige tyngden, sier prosjektdirektør Tore Dag Olsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.12.2016
DPS Fredrikstad
I dag holder flere av tjenestene innen psykisk helsevern til i sykehusets gamle bygg, St. Joseph.

De distriktsbaserte tjenestene i Fredrikstad omfatter distriktspsykiatrisk senter (DPS) med døgntilbud, ambulant team og voksenpsykiatrisk poliklinikk, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og sosialmedisinsk poliklinikk. I dag ligger disse plassert på ulike adresser i byen.

- Vi har god erfaring med å samle tjenestene fra andre byer i Østfold. Nå er turen kommet til Fredrikstad, sier Olsen.

Ønsker å leie

Sykehuset Østfold ønsker ikke å eie bygget hvor den nye Fredrikstadklinikken skal være. Sykehuset ønsker heller å være leietaker. Det er åpent for sykehuset om det er et nybygg eller et allerede eksisterende bygg som kan tilpasses sykehusets behov. Men det er vesentlig at den nye Fredrikstadsklinikken skal være plassert sentrumsnært.

 - Sykehuset eier St. Joseph hvor blant annet DPS holder til i dag. Slik det fremkommer av tidligere mulighetsstudie for St. Joseph er det avdekket et vedlikeholdsetterslep på ca. 150 mill. kroner. Så selv om bygget er stort nok til å samle de ulike psykiatriske tjenestene, vil det heller lønne seg å leie et annet bygg, sier Olsen.

Ved å følge leiealternativet vil også hele St. Joseph bli frigjort for alternativ anvendelse, utleie eller salg.

Enighet i styret

Sluttrapporten «Konseptutvikling ny Fredrikstadklinikk» ble lagt fram for styret i dag mandag 12. desember.

I styrevedtaket står det at administrerende direktør anbefaler at de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad samlokaliseres og samordnes. Administrerende direktør understreker behov for ytterlige å bedre samhandlingen med de kommunale helsetjenestene innen dette området. En samordnet Fredrikstadklinikk vil bidra til dette.

Styret i Sykehuset Østfold er enig i at tjenestene bør samles og at det er riktig å leie. Da avtalens totale verdi (årlig leiekostnad og avtalt leietid) mest sannsynlig vil overskride 100 mill. kroner, vil endelig beslutning tas av Helse Sør-Øst RHF. Saken blir derfor oversendt Helse Sør-Øst RHF for endelig beslutning.

Tore Dag Olsen


Tore Dag Olsen