Nye tall for tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern

Tall over bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er publisert som ny kvalitetsindikator for norske sykehus. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene med lavest tvangsmiddelbruk i Norge.   - Vi tilstreber alltid å benytte alternative og mer lempelige metoder framfor å ta i bruk tvangsmidler. Både fordi loven konkret krever det, men også fordi vi er bevisst på hvordan vår bruk av tvang er en stor og belastende inngripen i den enkeltes pasients liv, helse og verdighet, sier viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen.

Bjørn Hødal, Sykehuset Østfold
Publisert 03.03.2017
En stor bygning med parkeringsplass

I 2015 ble tvangsmidler benyttet under opphold for 91 pasienter i Sykehuset Østfold. Det utgjør 5,4 prosent av alle pasienter over 16 år med døgnopphold i psykisk helsevern. Anvendelse av tvangsmidler som beltelegging, fastholding og tvangsmedisinering er regulert i lov og forskrift. Ethvert tvangsmiddeltiltak skal videre registreres, begrunnes og dokumenteres i pasientens journal.  Kontrollkommisjonen fører ukentlig tilsyn med tvangsbruken.

Tvangsmidler skal etter loven anvendes når det er «uomgjengelig nødvendig» for å forhindre at pasienten skader seg selv og andre. I tillegg kan det brukes for å avverge betydelig skade på bygg og inventar. Men, man kan ofte stå overfor grensetilfeller der det er vanskelig å avgjøre om situasjonen faller innenfor kriteriene som loven setter.

- All bruk av tvang er problematisk, men i noen helt spesielle situasjoner er bruk av tvangsmidler både riktig og nødvendig. I klinikk for psykisk helsevern tilnærmer vi oss tvangsmiddelbruken på ulik måte. Først og fremst er det svært viktig at medarbeiderne våre har kunnskap og ferdigheter i å ivareta pasienter som er urolige, forvirrede, irritable og truende.  Når alle lempelige midler er forsøkt og ikke vist seg virksomme, må man videre bestrebe seg på å benytte tvangsmidler så skånsomt og kortvarig som mulig. Til sist er det viktig med god dokumentasjon, i pasientens journal, slik at kontrollkommisjonen har et godt grunnlag til å utøve tilsyn, sier Dahl Andersen.

Trener på vanskelige situasjoner

- Det er viktig å møte pasientene med respekt og profesjonalitet også i de mest krevende situasjonene, sier Dahl Andersen.

Medarbeidere i psykisk helsevern trener jevnlig på hvordan de kan dempe angst, uro og utagering. Det gjennomføres både jevnlige øvelser i deeskalerende samtaleteknikker i simuleringssenteret, samt kursing og trening etter en systematisk metode som kalles terapeutisk konflikthåndtering.

- I kontrollerte former kan man øve seg på og bli bevisst på hvordan utagering, og dermed behov for tvangsmidler, kan avverges, sier Dahl Andersen.

Før klinikken tok i bruk nye lokaler på Sykehuset Østfold Kalnes, satte de seg som mål å slutte helt med bruk av mekaniske tvangsmidler i ungdomspsykiatrien.

- Ungdomspsykiatrisk bestemte seg tidlig for at beltesengen ikke skulle med på flyttelasset til Kalnes, og planla gjennom trening og opplæring for dette. Etter innflytting er ikke mekaniske tvangsmidler brukt under sykehusopphold for ungdom under 18 år.

Kvalitetsindikatorer - Psykisk helsevern for voksne