Ny leder i klinisk etikk-komité

- I et sykehus møter vi mange etiske dilemmaer, og vi må stadig ta vanskelige avgjørelser. Noen ganger kan det være godt å drøfte problemstillingen med flere, sier Finn Arild Andersen, ny leder i klinisk etikk-komité i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.03.2022
Finn Arild Andersen
Finn Arild Andersen er ny leder i klinisk etikk-komité i Sykehuset Østfold.

Når vi står i etisk dilemmaer eller utfordringer i sykehuset, kan det i mange tilfeller være lurt å stoppe litt opp, og gjerne drøfte saken med noen utenfor det kjente miljøet.

- Når saker blir drøftet sammen med medlemmene i klinisk etikk-komité, ser vi ofte at medarbeiderne blir oppmerksomme på at de har flere handlingsalternativer. Og mange opplever at de får støtte til vanskelige beslutninger, sier Andersen.

Bred kompetanse

Klinisk etikk-komité (KEK) er en tverrfaglig komité i sykehuset. Her deltar leger og sykepleier fra de ulike klinikkene sammen med sykehusprest, jurist og rådgivere. 

Den nye lederen er utdannet barnevernspedagog og arbeider som kvalitetsrådgiver i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Han har vært medlem i komitéen i flere år, og overtar ledervervet etter overlege Jan Henrik Lund.

- Mange av dilemmaene vi står i i sykehuset, er de samme på tvers av avdelinger og fagfelt, og jeg ser at somatikken og psykiatrien har mye å lære av hverandre, sier Andersen.

Kjente dilemmaer

Er pasienten samtykkekompetent? Er det riktig å fortsette livsforlengende behandling? Hvilke pasienter skal prioriteres? Hva gjør vi når en pasient nekter å ta imot nødvendig helsehjelp? 
Hvordan håndtere uenighet mellom pårørende og behandlere?

Dette er noen av de etiske dilemmaene som kan diskuteres i en klinisk etikk-komité.
- Alle kan henvende seg til KEK, både enkeltpersoner i og utenfor sykehuset, enheter i sykehuset og sykehusets ledelse. Temaene som tas opp kan være knyttet til en enkelt pasient eller til en gruppe pasienter. Alle drøftinger er konfidensielle, sier han.

Ta gjerne kontakt

Når KEK involveres, kan det gjøres på ulike måter. Berørte parter inviteres gjerne til en komitémøte. Er det en hastesak, deltar deler av komiteen i drøftingen i avdelingen det gjelder.
Som oftest er det kun medarbeidere til stede, men det er også fullt mulig at pasienter, pårørende eller representanter for disse, er med på møtet.

Har du en sak du ønsker å drøfte i klinisk etikk-komité, kan du ta kontakt per

E-post: klinisk.etikk.komite@so-hf.no
Brev: Sykehuset Østfold, klinisk etikk komité, pb. 300, 1714 Grålum

Medarbeidere i sykehuset, kan benytte et eget kontaktskjema som ligger i den elektroniske kvalitetshåndboken EK.

Spennende felt

Senter for medisinsk etikk i Oslo har flere kurs og masteremner som medlemmer i kliniske etikk-komitéer kan delta på, og Andersen har fullført tre masteremner; veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten, etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende, og teorier og metoder i helseetikken.

 - Jeg syns etikkfeltet er kjempespennende. Faktisk så spennende at jeg nå er i gang med en masteroppgave hvor jeg ser på hvilken betydning etikkomiteer har for ledere i kommunens helse- og omsorgstjeneste, sier han.

Klikk her for å lese mer om klinisk etikk-komité i Sykehuset Østfold ​

​